M I S T R     Z     C A B E S T A N Y

   Vůbec poprvé se na těchto stránkách pokouším nabídnout dílo konkrétního umělce. Jde o tvorbu anonymního mistra, jehož vysoce specifický kamenický rukopis ozdobil dlouhou řadu staveb. Dílo mistra z Cabestany bylo objeveno teprve v roce 1930 a autor pojmenován podle tympanonu z Cabestany, prvního analizovaného artefaktu. Dnes známe 121 příkladů jeho tvorby. Jde zejména o lokality ve francouzském departementu Aude, v severním Katalánsku ale i v Navaře nebo dalekém Toskánsku, kde se dochovaly hlavice z opatství Sant´Antimo, hlavice z katedrály v Pratu nebo figurální sloup ze San Giovanni in Sugana.

   Kromě působišť neznáme samozřejmě nic ze života mistra z Cabestany. Jeho dílo je datováno do 2. poloviny 12. století a je charakterizováno vysokou uměleckou hodnotou, mnohde ostře kontrastující s díly součastníků. Nejnápadnějším znakem jeho tvorby je figurální skulptura, a její detailní propracování draperie, dlouhých prstů a obličeje, kde jsou specifické zejména oči. Mandlové oči, často zešikmené, zabírají značnou plochu nízkých tváří s širokými lícemi a v koutcích, někdy i v čočce, bývají hluboce prořezány. Výrazně prořezávané bývají rovněž dlouhé uši.

CABESTANY

   Cabestany se nachází na předměstí Perpignanu a jeho hlavním lákadlem je Centrum románské skulptury, které odborně představuje řemeslo středověkých kameníků a které v kopiich vystavuje veškeré dílo mistra z Cabestany. Expozice rovněž prezentuje dílo mistra z Cabestany podle tématických okruhů a zařazuje jej do kontextu doby i celých dějin umění.

   Slavný tympanon nalezený v kostele Notre-Dame-des-Anges je klíčovým dílem mistra z Cabestany. Ústřední postavou částečně poničeného tympanonu je žehnající Kristus se svou matkou a sv. Tomášem, kteří šlapou na hlavy ďábla, tedy na vlys ze spodní strany tympanonu s motivy lva, opice a gryfa. Výjev doplňuje vyzdvižení Panny Marie z hrobu a Nanebevzetí Panny Marie.

GIRONA

   Mistr z Cabestany a jeho dílna má podíl na výzdobě minimálně čtrnácti chrámu. Patří sem i klášterní kostel Sant Pere de Galligants v Gironě, kde se dílně mistra z Cabestany připisují dvě hlavice v lodi kostela. Přestože se mi to moc nezdá, jsou to nejspíše ty, které mi ukázal zaměstnanec zdejšího archeologického muzea.

LAGRASSE

   Jedna místnost v klášteře Lagrasse je věnována kamenictví. Nachází se zde originály i odlitky článků, které pocházejí ze zaniklého portálu, a které bývají spojovány s dílnou mistra z Cabestany.

LE BOULOU

   Z mnohokrát přestavovaného kostela Sainte Marie se dochoval západní portál z 12. století. Ten je chráněn stříškou, kterou nese podstřešní římsa o sedmi konzolách. Součástí římsy je vlys s několika scénami z dětství Ježíše Krista a jeho autorem mistr Cabestany. V případě tohoto díla je zajímavé, že došlo ke ztvárnění některých scén stojících mimo Bibli. Jde například o koupáni Ježíška, které je vylíčeno v apokryfním textu protoevangelia Jakubova.

MONASTIR DEL CAMP

   Sekularizovaný klášter Monastir del Camp uchovává dílo mistra z Cabestany v hlavicích, které lemují západní portál bývalého klášterního kostela. Námětem levé části jsou bizarní monstra hrající na dechové nástroje, pravé části vévodí dvě postavy v byzantském stylu, které bývají interpretovány trojím způsobem. Buď jde o císařovnu Helenu (manželku Konstantina Velikého) objevující Pravdu Boží, nebo jde o Zvěstování Panně Marii a nebo dotřetice o postavy svaté Heleny a Konstantina po bitvě u Milvijského mostu v roce 312.

PRATO

   Cabestany se podílel na výzdobě katedrály sv. Štěpána v Pratu, resp. v prostoru křížové chodby, kde dodnes zůstala zachována jen arkáda východní chodby. Nápadné jsou zde dva sloupy ze zeleného mramoru, které završují hlavice se zoomorfními motivy. Převládají lvi, jejichž tvorbu lze považovat za mistrovu specialitu.

RIEUX-MINERVOIS

   Polygonální centrála L'Assomption-de-Notre-Dame opakuje motivy užité i na jiných místech. Na jedné ze čtrnácti sloupových hlavic nacházíme výjev Nanebevzetí Panny Marie, který byl použit i v právé části tympanonu z Cabestany. Hlavice původního portálu s postavami monstruózních muzikantů jsou zase takřka shodné s monstry v Monastir del Camp.

SAINT-HILAIRE

   Asi nejznámějším dílem mistra z Cabestany je mramorový relikviář označovaný jako sarkofág svatého Sernina, který se nachází v jižní apsidě benediktinského kláštera Saint-Hilaire. Významné dílo s výjevy světcova života si přiblížíme podrobnějí, protože právě před tímto „sarkofágem“, užívaným pravděpodobně jako oltář, jsem se poprvé setkal s odkazem mistra z Cabestany.

   Reliéf čtený zprava doleva vypráví příběh svatého Sernina, prvního biskupa v Toulouse ve 3. století. První scéna na pravém boku znázorňuje světce mezi svými učedníky a pozdějšími mučedníky, sv. Honestem a sv. Papoulem. Následují výjevy na čele, kde sv. Sernin s písmem hlásá zakázané náboženství a je zajat římskými vojáky. Následně je usmýkán býkem, přičemž nachází sílu požehnat dvěma ženám (viz detail). Výjev je na levém boku zakončen pohřbem. Dítě s andělem stoupající k nebi symbolizuje duši sv. Sernina.

SAINT-PAPOUL

   K nejvíce obdivovaným skulpturám benediktinského kláštera patří dvě hlavice od mistra z Cabestany. Nachází se těsně pod střešní římsou na sloupech, které lemují vnější obvod polookrouhlého chóru a znázorňují dvě scény ze starozákonní knihy Daniel. Jde o Daniela v jámě lvové a o pět postav požíraných lvi, což představuje babylonský trest za pomluvu.

SANT´ANTIMO

   Jedním z toskánských působišť mistra z Cabestany byl i benediktinský klášter Sant´Antimo. Zde nad ostatní vyniká jedna hlavice sloupu v lodi kostela. V pohledu na hlavní oltář je to ta druhá vpravo od západního vstupního portálu. Zobrazuje příběh proroka Daniela, který byl vhozen do jámy lvové. Modlící se postava proroka stojí mezi lvi, přičemž dva ze lvů již odsouzenci olizují nohy. Součástí výjevu jsou dále dvě postavy, které jsou interpretovány jako anděl, který za vlasy drží proroka Abakuka, který podle deuterokanonických knih Daniela zachránil. Stejný příběh autor uplatnil i v klášteře Saint-Papoul.

   V jedné z bočních kaplí v klášterním kostele je mistr z Cabestany připomenut dalším menším reliéfem. Jde o detail ze sarkofágu svatého Saturnina z francouzského kláštera Saint Hilaire. Zobrazuje žehnající ruku Otce a dva anděly s kadidelnicemi, kteří svým dynamickým ztvárněním snadno přesvědčí o právě probíhajícím vykuřování.

SANT PERE DE RODES

   Posledním z příspěvků do galerie je zaniklý mramorový portál kláštera Sant Pere, který byl zničen na počátku 19. století. In situ se zachovaly pouze dva malé fragmenty spodních partií, nicméně dva odlitky původních částí uchovávané v Barceloně jsou návštěvníkům k dispozici. Jde o Beránka Božího (Agnus Dei) a scénu povolání apoštolů. Dílo mistra z Cabestany je vůbec roztroušeno v muzeích a sbírkách po celém světě. Kromě muzea Frederic Mares v Barceloně najdeme další fragmenty na hradě Paralata, v Narbonne, Cambridge, Worcesteru nebo New Yorku.

© burda 2008-018