C I S T E R C I Á C K É   K L Á Š T E R Y
D C E R Y,   V N U Č K Y,   P R A V N U Č K Y...

   První cisterciácký klášter založila skupina mnichů kolem Roberta z Molesme na konci 11. století, duchovním otcem a autorem cisterciáckých regulí pak byl o dvě generace mladší Bernard z Clairvaux, jeden z nejvlivnějších mužů tehdejší Evropy a jistě i nejslavnější cisterciák vůbec. Řád vznikl jako reakce na přepychový život v Cluny a byl reformou benediktinského mnišství. Byl požadován návrat ke střídmosti a původní čistotě řádu sv. Benedikta z Nursie.

   Citeaux (lat. Cistercium) byl oním nejstarším klášterem, vznikl roku 1098 jižně od burgundského Dijonu a mniši v bílém hábitu odtud získali své pojmenování. První léta v odlehlém Citeaux nenapovídala nic o cisterciácké Evropě, která se měla za několik desetiletí dostavit a na dvě století spoluvytvářet řád středověké společnosti. Obrat nastal až s příchodem Bernarda s Clairvaux. V té době začíná nárůst cisterciáckých klášterů způsobený nevídaným přílivem noviců, k cisterciákům vstupují i celé rodiny. Do konce středověku najdeme na mapě Evropy na 700 konventů.

   BSv. Bernard zaklepal na dveře Citeaux roku 1112, a už za tři roky byl pověřen založením jednoho z pěti mateřských klášterů, kterým bylo Clairvaux. K pětici mateřských klášterů, tedy těm nejvýznamnějším a nejstarším opatstvím patřilo vedle Citeaux a Clairvaux také Le Ferté, Pontigny a Morimond. Odtud se štěpily další a další skupiny mnichů, kteří zakládali nové dceřiné konventy po celé západokřesťanské Evropě. I dcery mohly mít svá dítka. Takové dítko pak bylo vnučkou jedné z pěti burgundských matek.

   Nejstarší český klášter v Sedlci vznikl roku 1142, byl tedy o 27 let mladší než jeho mateřský klášter v Burgundsku. Mniši se sem dostali z Morimondu (1115) přes Kamp (1123), Volkenrode (1131) a konečně Waldsassen (1133), které bylo přímou sedleckou matkou a které se sedlecký opat zodpovídal. Rodokmen byl prakticky konečný. Až za půl druhého století byl ze Sedlce založen zbraslavský klášter a ještě o mnoho let později mladší sestra, Klášterní Skalice (1357), náš nejmladší cisterciácký klášter vůbec.

   Sluší se zmínit ještě jedno cisterciácké dítko, vzniklé reformou zaběhaného řádu. Jsou jím trapisté, cisterciáci přísné observance, založeni roku 1644 v La Trappe a rozšíření po celém světě. Jo to byly časy, když jsem tady bušil na bránu.

AIGUEBELLE

   Návštěvnický provoz kláštera je značně omezen, neboť jde stále o živé místo mnišské kontemplace. Od roku 1816 zde žijí a pracují trapisté. Ti veřejnosti otvírají zadní část kostela, spravují lurdskou kapli a provozují obchod se suvenýry, kde lze koupit třeba produkty trapistických pivovarů z Belgie nebo i českou hořčici trapistů z Nového Dvora.

       

AMELUNGSBORN

   Aby upevnil své postavení, založil hrabě Siegfried IV. z Boyneburgu spolu s hradem Homburg také klášter Amelunxborn. Klášter byl vysvěcen v roce 1135 biskupem Bernardem I. z Hildesheimu a osazen mnichy z porýnského kláštera Altenkamp. Příznivý ekonomický vývoj záhy umožnil vznik dceřiných klášterů Riddagshausen a Doberan. V roce 1280 zde žilo 50 mnichů a 90 konvršů.

       

BAUMGARTENBERG

   Klášter byl založen roku 1144 Otou z Machlandu a jeho manželkou. Úplně první mniši přišli z Morimondu, avšak brzy převzali mateřskou roli cisterciáci z Heiligenkreuzu, rovněž z Morimondské větve. Za císaře Josefa II. byl sice klášter zrušen, ale o pár desítek let později tu už hospodaří jezuité a dnes kongregace sester Dobrého Pastýře.

       

BONPORT

   Francouzská revoluce zapříčinila zkázu kláštera. Zcela byl zničen klášterní kostel, jehož výbavu dílem spatříme v kostele v Pont-de-l'Arche. V mladší stavbě se dodnes výtečně dochoval refektář ze 13. století a zejména klášterní kuchyně.

       

BRNO

   Klášter cisterciaček zvaný Aula Sanctae Mariae založila na Starém Brně roku 1323 královna Eliška Rejčka, která zde také našla místo posledního odpočinku. Roku 1783 sem byli za reforem Josefa II. přesídleni augustiniáni.

       

BRONNBACH

   Německá sekularizace ukončila působení cisterciáckých mnichů, kteří do Bronnbachu přišli roku 1151. Klášterní komplex připadl Löwenstein-Wertheim-Rosenbergům a poslední mnich zemřel v roce 1859, kdy vykonával kněžskou službu v nedalekém Miltenbergu.

       

BUCKFAST

   První klášter založili benediktini v roce 1018 na dnes neznámém místě. Na současném místě vznikl klášter až za krále Štěpána z Blois a patřil kongregaci ze Savigny. Cisterciácký se stal až v roce 1147. Před uzavřením kláštera v roce 1539 zde žilo jen 10 mnichů. Klášter byl rozebrán na stavební materiál a ze středověkých částí tak zbyla jen část opatské rezidence. V roce 1882 se do Buckfastu vrátili benediktini, kteří zde žijí dodnes. Kostel na místě původního byl vystavěn v letech 1907-1938.

       

BUCH

   Počátky kláštera nejsou známé. Podle tradice však přišli cisterciáčtí mniši koncem 12. století z kláštera Sittichenbach. Klášter se dochoval v relativně dobré kondici a ve zříceninách jsou jen některé hospodářské objekty. Stojí upravený závěr kostela, 70 m dlouhé křídlo s kapitulní síní, dům opata nebo infirmarium.

       

CÎTEAUX

   900 let po založení bylo Cîteaux znovu obnoveno. Trestanci vystavěli nový kostel a slavnostního dne se 21.3.1998 zúčastnilo přes 700 mnichů a sester z cisterciácké rodiny. Z nejstarších budov původního kláštera se dochovala pouze knihovna z přelomu 15. a 16. století a ještě výrazně mladší budova noviciátu.

       

DOBERAN

   Od konce 18. století se Bad Doberan prosazuje jako významné lázeňské a rekreační středisko. O mnoho století dříve, až do poloviny 16. století, však Doberan hostil významnou cisterciáckou komunitu. Dodnes stojící münster z 1. poloviny 14. století patří k nejpřednějším ukázkám severoněmecké cihlové gotiky. Jednoznačně nejvýraznější památka tak snadno může zastínit další pozůstatky rozsáhlého opatství.

       

DOBERLUG

   Jméno kláštera Dobrilugk je slovanského původu a znamená jednoduše „Dobrý luh“. Z kláštera zrušeného za reformace se ve výtečné kondici zachoval kostel vysvěcený v roce 1228 a jižní křídlo kvadratury s refektářem, které bylo po roce1950 využito jako armádní dům kultury.

       

DORE

   Opatství založeno roku 1147 přímo z Morimondu. Přestože se dochoval pouze závěr s transeptem, je klášterní kostel v Dore jediným stojícím příkladem cisterciácké architektury na Britských ostrovech. Stavebně z větší části odpovídá roku 1282, kdy byl vysvěcen herefordským biskupem, sv. Tomášem z Cantilupe. V roce 1321 získal opat relikvii Svatého kříže a přicházející poutníci dali místu věhlas. Na ekonomické prosperitě kláštera se podílelo 17 grangií v okolí.

       

EBERBACH

   Jeden z nejstarších klášterů v Německu byl založen roku 1136 z mateřského kláštera Clairvaux. Významný je rovněž z architektonické stránky, která ve velké míře odpovídá ještě románskému období. Klášter podnikal zejména ve vinařství. V tomto smyslu stojí za pozornost románské vinné sklepy i dílny, kde se víno lisovalo a dále zpracovávalo.

       

EBRACH

   Ebrach z roku 1127 je druhý nejstarší klášter na území Německa. O slávě a prosperitě opatství může svědčit nadprůměrný počet dceřiných klášterů rozmístěných v Bavorsku, Rakousku nebo v Čechách, o původní cisterciácké architektuře zase raně gotický klášterní kostel, který se ve velmi autentické podobě dochoval. Pochází z let 1220-1280 a lze předpokládat, že velmi podobně mohl vypadat i mateřský klášter v Morimondu.

       

ENGELSZELL

   Nenápadný klášter na břehu Dunaje je významnou rokokovou památkou. Ať se to na první pohled nezdá, jeho dějiny jsou poměrně dlouhé. Založen byl v roce 1293 biskupem Bernhardem z Prambachu a byl dcerou nedalekého kláštera Wilhering. Zrušen byl za Josefa II., avšak v roce 1925 znovu osazen trapisty původem z alsaského Oelenbergu.

       

EUSSERTHAL

   Za císaře Fridricha Barbarossy v roce 1186 byl klášter vzat pod císařskou ochranu. Klášter byl bohatě obdarován a získal četná privilegia. Cisterciáci vykonávali službu kaplana na císařském hradě Trifels a opatrovali zde uložené korunovační klenoty. Po této epizodě význam kláštera strmě upadl.

       

FOLLINA

   Prvním navštíveným cisterciáckým klášterem v Itálii byla Abbazia di Santa Maria. Cisterciáci přišli do již hotového kláštera někdy v polovině 12. století. Opatství je cennou středověkou památku v provincii Treviso. Jde především o gotický kostel s románskou zvonicí a ambity s kapitulní síní, refektářem, knihovnou a dalšími částmi kláštera.

       

FONTENAY

   Opatství Fontenay bylo založeno roku 1118 Bernardem z Clairvaux a v roce 1130 bylo přestěhováno na dnešní místo. Kostel vysvěcený roku 1147 papežem Evženem III. pamatuje sv. Bernarda a je nejstarším dochovaným kostelem cisterciáků. Unikátů a zajímavostí je tu celá řada. Najdeme tu nejstarší stojící kovárnu, Montgolfierové tu stavěli své létající balóny.

       

FONTEVIVO

   12 mnichů z Chiaravalle della Colomba založilo s podporou parmského biskupa v roce 1142 nové opatství. Mateřský klášter vznikl jen o 6 let dříve a už v roce 1146 zakládá Fontevivo klášter San Giusto nedaleko Viterba. Z kláštera se zachoval zejména kostel, kvadratura byla silně přestavěna v 18. století

       

FONTFROIDE

   Z Fontfroide pocházel mnich Petr z Castelnau, který byl papežským legátem ve věci obrácení katarů na pravou víru a jehož zavraždění v roce 1209 odstartovalo křížovou výpravu proti Albigenským. Ve stejném klášteře byl opatem Jacques Fournier, který byl později svědomitým inkvizitorem, a který se v roce 1334 stal avignonským papežem jako Benedikt XII.

       

GEORGENTHAL

   Klášter byl zničen během Selských válek a do dnešních dnů se z něho nedochovalo příliš. Asi nejznámější stavbou opatství je gotická stavba špýcharu poblíž vchodu do někdejšího kostela, který se dochoval pouze v archeologicky odkrytých základech. Pozůstatky původního domu pro hosty obsahuje mladší zámecký dvůr s kostelem sv. Alžběty. Další dvě stavby se zachovaly při klášterních branách.

       

HAINA

   Dnes psychiatrická léčebna, dříve domov cisterciáků stavěný od počátku 13. století mnichy z Altenbergu. V roce 1215 sem byla přesunuta komunita z Aulesburgu. Nepřehlédnutelnou dominantou kláštera je vysoká věž nad křížením transeptu s lodí. Stavba věží byla řádovými pravidly zakázána. Tato však vznikla až v období baroka a novogoticky přestavěna byla v roce 1889 v rámci rozsáhlé rekonstrukce. V době mé návštěvy, žel opět v rekonstrukci.

       

HALBERSTADT

   Hospodářský dvůr s kostelem sv. Burcharda je bývalým klášterem cisterciaček. Založen byl biskupem Burchardem I. z Halberstadtu jako klášter premonstrátů a následně byl přiřknut templářům. Biskup Burchard byl chápán jako světec, avšak oficiálně nebyl nikdy kanonizován.

       

HAUTERIVE

   Abbatia Sancte Marie de Altaripa byla vysvěcena roku 1138 lausannským biskupem a v roce 1142 potvrzena bulou papeže Inocence II. Klášter je dodnes obsazen. Žijí zde bratři mehrerauerské kongregace, která je úzce spojena s cisterciáckým mnišstvím.

       

HEILIGENGRABE

   Název kláštera připomíná kapli Božího hrobu, která je poprvé doložena už v roce 1317, tedy nedlouho po příchodu cisterciaček z Neuendorfu. Kaple samotná se nachází před vstupem do klášterního kostela a v současné podobě byla vysvěcena roku 1512. Archeologickým průzkumem byla v podlaze zjištěna drobná prostora datovaná do 13. století, která je interpretována jako původní Boží hrob. Život cisterciaček dnes napodobuje evangelická komunita.

       

HEILIGENKREUZ

   Po Rein druhý nejstarší klášter na území Rakouska byl založen vévodou Leopoldem III. v roce 1133 a osazen mnichy z Morimondu. Byl využit jako rodové pohřebiště Babenberků a v době své největší slávy stál za vznikem sedmi dceřiných klášterů napříč střední Evropou. Cisterciáci zde působí bez přerušení bezmála 9 století.

       

HEILIGKREUZTAL

   V roce 1233 vstoupily sestry z Heiligkreuztalu do cisterciáckého řádu. Biskup Siboto z Augšpurku v roce 1256 klášter vysvětil. Poslední řeholnice opustily klášter před polovinou 19. století. Renovované objekty dnes slouží jako konferenční centrum, vstup do kostela i ambitů je volný.

       

HEILSBRONN

   Opatství zřídil bamberský biskup Otto v roce 1132 a klášterní kostel se později na dlouhá staletí stal rodinnou hrobkou Hohenzollernů. Zajímavé a maximálně přiznané zbytky klášterního areálu jsou dnes rozptýlené v městské zástavbě.

       

HENRYKÓW

   „Day, ut ia pobrusza, a ti poziwai.“ Je nejstarší polská věta, kterou však vyslovil zřejmě Čech Bohuchval. Zaznamenána je v latinské kronice, tzv. Knize Jindřichovské, která byla sepsána v letech 1268-1273 třetím opatem jindřichovského kláštera Petrem, a která je důležitým pramenem nejen k počátkům kláštera, ale i širšího Slezska.

       

HIMMEROD

   Himmerod v pohoří Eifel patří k nejstarším cisterciáckým klášterům na území Německa a byl založen roku 1134 přímo Bernardem z Clairvaux. Dnes je domovem bratří Mehrerauerské kongregace, do které patří další starobylé kláštery cisterciáků, např. Marienstatt, Waldsassen, Hauterive, Stams nebo Sittich.

       

CHIARAVALLE DELLA COLOMBA

   Prakticky ve stejné době jako v Miláně byla zahájena stavba dceřiného kláštera nedaleko Fidenzy. Architektura současného kláštera odpovídá 13. století a jen málo připomíná strohost a chudobu. Můžeme zmínit řadu terakotových i mramorových detailů, ať už jde o provedení vstupů a oken ve východní části kvadratury nebo provázané svazky sloupů v nárožích ambitu, které byly vysekané z jediného mramorového bloku. V roce 1937 se do kláštera vrátili mniši vyhnaní v roce 1810.

       

CHIARAVALLE MILANESE

   V roce 1134 pobýval v Miláně Bernard z Clairvaux, který byl spojkou mezi francouzským králem a papežem Inocencem II. V té době vznikly v okolí města nejstarší cisterciácké kláštery. Morimondo osadila komunita z Morimondu, Chiaravalle mniši z Clairvaux. V Chiaravalle byla v roce 1281 pohřbena Vilemína z Milána, charismatička českého původu.

       

JĘDRZEJÓW

   Nejstarší cisterciácký klášter v Polsku vznikl před polovinou 12. století. Mniši do místa zvaného Brzeźnica přišli z Morimondu. Současný název kláštera na okraji stejnojmenného města je odvozen od sv. Ondřeje (św. Andrzej). Toto patrocinium je spojováno s původním kostelem a cisterciáckou misií na východ.

       

JEMIELNICA

   První zmínka o klášteře pochází z roku 1289, kdy se jemielnický opat účastnil kapituly v Lubuši. Původní konvent se nacházel v místě hřbitovního kostela a byl filiací opatství v Rudách. Na počátku 14. století byla zahájena kamenná stavba na současném místě a hlavním donátorem byl střelecký kníže Albert.

       

JÜTERBOG

   Dějiny Jüterbogu jsou úzce spojené s cisterciáckým řádem. Nedaleko města vznikl v roce 1170 klášter Zinna, který za hradbami zřídil klášterní dvůr, který se zachoval dodnes a je ojedinělou památkou svého druhu. V roce 1282 byl při kostele Panny Marie z poloviny 12. století poblíž městské brány zřízen klášter cisterciaček.

       

KAISHEIM

   Kaisheim byl založen v roce 1133 z mateřského kláštera Lucelle v Alsasku. Přes opatství Bellevaux se pak dostáváme až na samotný počátek této morimondské větve. Z Kaisheimu byl v roce 1273 založen ještě tyrolský klášter Stams. Konventní budovy dnes slouží jako vězení.

       

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

   Do zapadlého proboštství vratislavských augustiniánů v Kamieńcu přicházejí v polovině 13. století cisterciáci z Lubiąźu v čele s opatem Ludvíkem. Od roku 1318 se staví dnešní klášterní kostel.

       

KOPRZYWNICA

   Počátky nejvýchodněji položeného cisterciáckého kláštera v Polsku jsou spojovány s Mikulášem z rodu Bogoriów, který ze své domény vydělil část půdy pro nově založený klášter. Hlavním pozůstatkem kláštera je monumentální kostel s barokním průčelím a sochami svázaných světců. Sv. Florián, patron kostela, sv. Benedikt, zakladatel benediktinů, sv. Bernard, zakladatel cisterciáků.

       

KOSTANJEVICA NA KRKI

   V roce 1134 byl z Morimondu založen lotrinský klášter Villers-Bettnach. První dcerou se stal v roce 1142 klášter Viktring nedaleko Klagenfurtu. Další filiálku této větve bylo možné zřídit až v roce 1234 za korutanského vévody Bernarda ze Spanheimu. Klášter byl zrušen za josefínských reforem a dnes slouží jako muzeum.

       

KRZESZÓW

   Zdejší klášter založila kněžna Anna, vdova po Jindřichu Pobožném a benediktini sem přišli z Opatovic nad Labem. Její vnuk, kníže javorský, Bolek I. Surový vyměnil roku 1292 benediktiny za cisterciáky z Henrykowa a zřídil zde mauzoleum svídnicko-javorských knížat.

       

LĄD NAD WARTĄ

   Na přelomu 12. a 13. století přišli do statku kláštera v Łeknie mniši z porýnského Altenbergu. Zdrželi se dlouho. Následovali kapucíni, poslední století patří salesiánům. Malba v ambitech názorně ukazuje, jak si zde při svém nájezdu počínali husité.

       

LEHNIN

   Zřícenina kláštera byla obnovena a dnes slouží jako zdravotnické zařízení. Návštěvník má možnost vstoupit do kostela a navštívit malé muzeum v budově bývalé úřední budovy. Klášter založil v roce 1180 markrabě Otto I. Braniborský a cisterciáci přišli z kláštera Sittichenbach.

       

LÉONCEL

   Cisterciácké kláštery jsou zpravidla stavěny v údolích, často v bažinách, ale především v návaznosti na vodní toky. To platí i pro opatství Lioncellum, které ovšem leží v nadmořské výšce 912 m. Areál kláštera je dnes v podstatě samotou o několika domech a bývalým klášterním kostelem. V budově obecního úřadu ve východním křídle kláštera se ještě dochovalo sdružené okno někdejší kapitulní síně.

       

LILIENFELD

   Spojený s nezapomenutelnou vzpomínkou na pána, který nás před hrobkou Babenberků pozval na večeři. V roce 1202 sem pozval Leopold VI., vévoda rakouský a štýrský mnichy z Heiligenkreuzu. První opat se jmenoval Ockerus.

       

LOGUMKLOSTER

   Logum je třetí a poslední dcerou nejstaršího dánského kláštera Herrevad, který se dnes nachází na území Švédska a takřka zmizel z povrchu zemského. Logum byl založen roku 1173 biskupem z Ribe a dochoval se podstatně lépe. Stojí monumentální kostel a východní křídlo kvadratury.

       

LUBIĄŻ

   Díky velkolepé barokní přestavbě se z lubušského kláštera stal nejmonumentálnější cisterciácký klášter v Evropě. Na stavbě a výzdobě se podílelo mnoho umělců své doby. Za zmínku stojí alespoň autor obřího nástropního plátna v knížecím sále opatského paláce Filip Kristián Bentum nebo Michael Leopold Wilmann, který byl v Lubuši dokonce pochován. Klášter byl rovněž pohřebištěm slezských Piastovců.

       

MACHERN

   Byl klášter cisterciaček na středním toku Mosely nedaleko města Bernkastel-Kues. Úplně nejdříve tu žily benediktinky z Trevíru, avšak od 13. osidlují místo cisterciačky pod dohledem nedalekého opatství Himmerod. Nový kostel Panny Marie byl vysvěcen v roce 1262. V 17. století byl klášter barokně přestavěn a v roce 1802 sekularizován.

       

MARIÁNSKÁ TÝNICE

   Plaský klášter reprezentuje v české krajině řada architektonických skvostů. V prvé řadě jde o proboštství Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie a sochou Panny Marie od anděla pozdravené, kde klášter zpočátku vydržoval jen poustevnu s jedním mnichem. Dále je to několik grangii (na obrázku Hubenov a Kalec), jejichž promyšlené řešení nejen efektivně slouží hospodářským účelům, ale v neposlední řadě zdobí kulturní krajinu.

       

MARIENBERG

   Marienberg je oblíbené jméno nejen pro klášter. Tento se nachází v rakouském Burgenlandu nedaleko hranic s Maďarskem. Založen byl v roce 1197 z kláštera Heiligenkreuz a během své existence byl několikrát zničen. Naposledy během turecké invaze v roce 1532 a poté byl kompletně rozebrán. Až v roce 1680 zde klášter Lilienfeld zřídil cisterciácké proboštství a dodnes tu spravuje faru.

       

MARIENTAL

   Byl založen roku 1138 falckrabětem Bedřichem II. ze Sommerschenburgu dvanácti mnichy z Altenbergu pod vedením opata Boda z Amelungsbornu. Mniši se zdrželi do 16. století, poté byly budovy využity jako protestantská škola. Zachovala se románská bazilika i kvadratura s vybouranou křížovou chodbou.

       

MARIENTHAL

   Ženskou větev řádu dobře reprezentuje malebný barokní klášter Marienthal. Nachází se v Horní Lužici na břehu řeky Nisy nedaleko města Ostritz. Založen byl roku 1234 královnou Kunhutou Štaufskou a během středověku se těšil pozornosti českých králů.

       

MOGIŁA

   Klášter najdeme na předměstí Krakova a mniši zde nepřetržitě žijí už od roku 1225. Podnět ke vzniku dali Iwo a Wisław Odrowąźowie v roce 1218. Cisterciáci přišli ze slezského Lubiąźa a jejich usazení nebylo přímočaré. Začínali v Prandocině, poté žili v Kacicach a následně se stěhovali do Mogiły. Klášterní kostel pochází ze 13. století a je jednou z nejstarších cihlových staveb v Polsku.

       

NEUKLOSTER

   Již samotný název napovídá, že počátky kláštera nebyly jednoduché. Původní klášter Sonnenkamp se nacházel v místě Parchow nedaleko hradu Ilow. Na současném místě je připomínán až v roce 1219. V roce 1555 bylo osazenstvo kláštera rozpuštěno.

       

NYDALA

   V překladu znamená Nové údolí a patří k nejstarším klášterům ve Švédsku. Založen byl roku 1143 mnichy z Clairvaux a zanikl v první polovině 16. století. V 17. století byl částečně obnoven původní kostel, který dodnes slouží jako farní Švédské církvi. Kromě tohoto kostela stojí ještě renovovaná kaple poblíž vstupní brány, části obvodové zdi a základy dvou středověkých budov v zázemí.

       

OSEK

   Asi náš jediný zástupce, který obstojí v úzkém výběru těch nejcennějších evropských klášterů cisterciáků. Hlavní zásluhu má nepochybně raně gotický otočný pulpit z osecké kapitulní síně, který je absolutním unikátem. Klášter jsem poprvé navštívil ještě jako živý, neboť do jara roku 2008 zde žila dvoučlenná mnišská komunita. Dlouhodobě nemocný opat Thebes zemřel v roce 2010.

       

OSLAVANY

   Klášter Vallis Sanctae Mariae byl založen roku 1225 Heilwidis ze Znojma a byl prvním klášterem cisterciaček v Českých zemích. Ženská větev cisterciáků u nás ve středověku nenašla přílišné podpory, o čemž svědčí pouhých 5 ženských klášterů. V celoevropském měřítku obvykle ženské kláštery co do počtu nad mužskými převažovaly.

       

OTTERBERG

   Během 16. století přestal klášter sloužit svému účelu. Zbyl jen kostel úctyhodných rozměrů (se svými téměř 80 metry na délku je po špýrském dómu druhým největším chrámem ve Falci) a kapitulní síň. Z klášterního kamene pak byly vystavěny domy v okolí.

       

PFORTA

   Klášter představuje velmi významný architektonický komplex s řadou pozoruhodností. Nepřehlédnutelný je kostel ze 13. století s kvadraturou netradičně přistavěnou k severní stěně, přičemž jižní část křížové chodby podél kostelní zdi je dvoulodní a pochází již z 12. století. Zajímavá je raně gotická opatská kaple, gotický dům uprostřed dvora dendrodatovaný do roku 1516/17 nebo nejstarší německá lucerna zemřelých na klášterním hřbitově z doby okolo roku 1268. V nedalekém Bad Kösen se nachází románská klášterní grangie.

       

PLASY

   Rozsáhlý komplex opatství Plasy rovněž nabízí neuvěřitelné množství architektonických zajímavostí. Dřevěný základový rošt, Santiniho samonosná schodiště, hospodářské budovy z 12. století nebo Královskou patrovou kapli v sýpce s hodinovou věží. Aktuálně slouží areál jako centrum stavitelského dědictví.

       

POBLET

   Nejslavnější cisterciácký klášter v Katalánsku je Královské opatství Santa Maria de Poblet, který sloužil jako pohřebiště aragonských králů. Založen byl roku 1151 na půdě zabrané maurům a hlavním architektem byl Arnau Bargués. Uzavřen a následně poničen byl v roce 1835 a v roce 1940 obnoven italskými cisterciáky.

       

POHLED

   Původní klášter cisterciaček Údolí Panny Marie byl později využíván jako továrna, sídlo majitele panství či jako škola. Klášterní kostel dostal nové zasvěcení a slouží jako farní.

       

PONTIGNY

   U nejmonumentálnějšího klášterního kostela cisterciáků a na půdě třetího nejstaršího opatství bílých mnichů jsme potkali ctihodného pana Maxe, který nás ubytoval ve svém domě.

       

RIDDAGSHAUSEN

   Klášter na předměstí Brunšviku byl založen roku 1145 mnichy z Amelungsborn. Dochoval se gotický kostel z let 1216-1275. Od reformace slouží jako farní kostel luteránské církvi.

       

RUDY

   Počátky opatství sahají až do roku 1238, kdy byl založen klášter ve Woszczycach. Ten nebyl nikdy dokončen a na ztroskotání plánu měl nejspíše vliv vpád Tatarů. Druhý pokus o založení prvního cisterciáckého kláštera v Horním Slezsku se uskutečnil za Vladislava Opolského. Rok založení není znám, avšak první zmínka pochází z roku 1258.

       

SANKT MARIENSTERN

   Patří k významným klášterům ženské větve a jeho zajímavostí je nepřetržité využití řádem od dob založení v polovině 13. století. V dohledu nad klášterem se vystřídala řada subjektů. Z opatství cisterciáků pak Altzella, Neuzelle, Zbraslav nebo Osek.

       

SANKT THOMAS

   Bývalý klášter cisterciaček slouží jako vzdělávací centrum trevírského biskupství. Klášter byl založen roku 1170 ke cti Tomáše Becketa a zrušen roku 1802. Z architektonického hlediska rozhodně stojí za pozornost empora pro sestry, která zabírá téměř polovinu délky kostela.

       

SANTES CREUS

   Počátky kláštera začínají v roce 1158, kdy páni z Montagutu darovali vesnici Santes Creus mnichům z Valldaury. Stavba kláštera začala v roce 1174 a celý komplex byl dokončen v roce 1225. V klášteře byli pohřbeni aragonští králové Petr III. a Jan II.

       

SEDLEC

   Náš nejstarší klášter vznikl po roce 1142 a byl osazen mnichy z německého Waldsassen. Nebývalý rozvoj kláštera je spojen s opatem Heidenreichem a nálezem kutnohorského stříbra. Další rozkvět zapříčinil opat Jindřich Snopek, který nechal podle Santiniho plánů přestavět klášterní kostel. Dnes v budovách konventu funguje továrna na tabák.

       

SENANQUE

   Pohlednicový klášter na pozadí rozkvetlého levandulového pole patří k nejfrekventovanějším a turisticky nejpřitažlivějším místům Provence. K mnišskému životu uzpůsobený klášter byl založen v roce 1148 a původně byl osídlen bratry z Mazan.

       

SCHÖNAU

   Opatství Schönau v Odenwaldu se dochovalo v torzálním stavu. Z konventních budov stojí zejména dvoulodní refektář, který slouží jako evangelický kostel a v přilehlých stavbách rozpoznáváme fragmenty původního kostela. Z dalších částí stojí za zmínku klášterní brána z doby kolem roku 1200 nebo hospodářský dům úřední povahy zvaný „Hühnerfautei“, který je unikátní profánní stavbou z poloviny 13. století.

       

SILVACANE

   Spolu s kláštery Thoronet a Sénanque tvoří trojici provensálských sester "les trois soeurs provençales". Nápadně podobná opatství vznikla ve 12. století, patřila cisterciáckému řádu a všechny jsou dodnes přitažlivým cílem obdivovatelů strohé a čisté románské architektury.

       

SITTICHENBACH

   Sittichenbach je dnes zastrčená vesnice, do které se nedá zabloudit snad ani omylem. I když vstupujete s jasným cílem navštívit klášter, bude nepochybně velmi obtížné se na klášteřišti zorientovat. Ve vesnické zástavbě se dochovalo několik starších hospodářských budov, které dílem obsahují i středověké zdivo. Nejzajímavější je dům šafáře, který se nachází v budově někdejší kaple. Zajímavá je ale i „mnišská“ štola zásobující klášter vodou nebo bývalá opatská kaple, sloužící jako evangelický kostel. Klášter byl založen roku 1141 z Walkenriedu.

       

SOBRADO DOS MONXES

   Konvent založený roku 1142 na klášteřišti benediktinů. V době největší slávy zřídil vlastní dceru ve Valdedios. Barokní přestavba vyvrcholila roku 1708 vysvěcením nového chrámu. V roce 1966 sem přesídlila část komunity z Cóbreces. Unikátní památkou je klášterní kuchyně s centrálním dymníkem na čtyřech klenebních pilířích. Pořídil jsem zde zážitky na celý život.

       

SORO

   Původně benediktinský klášter založil Asser Rig v roce 1142. Jeho syn Absolon, biskup zélandský, vyměnil v roce 1161 benediktiny za cisterciáky z kláštera Esrum. Klášter prudce zbohatl a vypracoval si prominentní postavení v celém Dánsku. Šťastná léta pamatuje kostel (nejdelší v zemi) a budova brány dokončená kolem roku 1200. Brána byla původně postavená na půdorysu kříže, je nejstarší obydlenou stavbou v Dánsku (učitelský byt) a traduje se, že v ní pobýval známý letopisec Saxo Grammaticus.

       

SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

   Ačkoliv klášter prakticky zanikl, věnuji i jemu místo ve výběrové galerii, neboť jde o jediný mužský klášter cisterciáckého řádu postavený na území dnešního Slovenska. Založen byl z královské iniciativy roku 1223 mnichy z Wąchocku a v 16. století byl ze zdiva zničeného kláštera postaven zámek. Klášterní kostel stával v místě sýpky východně od zámku a v přilehlém parku byly v posledních letech archeologicky odkryty základy konventu.

       

STIČNA

   Nejstarší slovinský klášter cisterciáků stavěli po roce 1132 burgundští mniši pod vedením architekta Michaela. Zrušen byl za Josefa II. v roce 1784 a znovu obnoven v roce 1898. Dodnes zde žije malá mnišská komunita.

       

STURZELBRONN

   Lotrinský klášter Sturzelbronn byl založen v roce 1135. Zničen byl během třicetileté války a definitivně pak za francouzské revoluce. Místo samé někdejší klášter připomíná jen velmi matně. Malý novověký kostel se sochou sv. Bernarda, volně uložený románský portál a zazděná pomůcka pro výpočet data Velikonoc.

       

SULEJÓW

   Za Kazimíra Spravedlivého vznikl na břehu Pilici nový klášter a cisterciáci sem přišli přímo z burgundského Morimondu. Kontinuita mnišství zde byla přerušena. Od roku 1986 však v Sulejóvě opět působí cisterciáci z Wąchocku. Původní románský kostel stojí tak trochu osamoceně uvnitř opevněného areálu, ze kterého se ještě dnes dochovalo 6 obranných bašt.

       

SZENTGOTTHÁRD

   Založen roku 1183 králem Bélou III. a osazen mnichy z kláštera Trois-Fontaines, přičemž bábou bylo přímo opatství Clairvaux. Dcerou pak byl klášter se sprostým názvem Pornó na maďarsko-rakouské hranici a zřejmě i chorvatský klášter Topusko založený roku 1208.

       

TER DOEST

   Do Flander přišli cisterciáci přímo z Clairvaux. Na místě benediktinské poustevny založili klášter Ten Duinen a odtud byl v roce 1175 jako dceřiný klášter zřízen Ter Doest. Po úpadku řádu byly v roce 1624 obě komunity sloučeny. Jen o tři roky později odcházejí mniši do Brugg. Z klášterních budov v podstatě zbyla jen brána a 50 metrů dlouhá hala stodoly vystavěná okolo roku 1250.

       

THORONET

   Jeden z mých nejoblíbenějších klášterů vůbec se nachází v řídce osídlené části Provence v povodí řeky Argens. Dodnes dochovaný klášterní komplex byl dokončen okolo roku 1190 a je tak autentickým dokladem provensálské románské architektury.

       

TRZEBNICA

   Je nejvýznamnějším klášterem ženské větve v celém Polsku, neboť je těsně spjat s patronkou země, sv. Hedvikou Slezskou. Ta klášter založila spolu se svým manželem Jindřichem I. Bradatým v roce 1202 a povolala cisterciačky z kláštera sv. Teodora v Bamberku. Po smrti manžela v roce 1238 vstoupila sama do kláštera a složila sliby do rukou své dcery Gertrudy, která byla v Trzebnici abatyší. Zemřela v roce 1243 a svatořečena byla v roce 1267 papežem Klementem IV. Od roku 1861 opatrují hrob světice sestry boromejky.

       

VALDEDIOS

   V areálu kláštera založeném leónským králem Alfonsem IX. roku 1200 najdeme jeden ze třinácti předrománských kostelů v Asturii. Je datován do roku 893 a patří k nejmladším stavbám svého druhu. Nejstarší svatyní z doby po roce 774 se pyšní Pravia. Od roku 2009 zde žije komunita San Juan, kterou můžeme navštívit nejblíže v rakouském Marcheggu.

       

VAL-DIEU

   Poslední mniši odešli z kláštera v roce 2001. V roce 1997 byl obnoven klášterní pivovar, který byl zbořen na konci 19. století. Ve stájích bývalých hospodářských budov kláštera byla zřízena restaurace, kde lze ochutnat různé pochutiny včetně místního piva.

       

VALLBONA DE LES MONGES

   Královský monastýr Santa Maria de Vallbona de les Monges je po klášterech Poblet a Santes Creus třetím článkem z cisterciáckého trianglu v Katalánsku. Na dny strávené ve zdech kláštera a zejména na farmě Olivera budu ještě dlouho vzpomínat.

       

VARNHEM

   Přestože stojí pouze kostel z poloviny 13. století, je Varnhem nejlépe zachovalým středověkým klášterem cisterciáků v celém Švédsku. Mniši přišli v roce 1150 z Alvastry a klášter se těšil podpoře švédských panovníků. Z dynastie Erikovců zde byli pochováni králové Knut I., Erik X. a Erik XI.

       

VELEHRAD

   Nejstarší klášter na Moravě založil moravský markrabě Vladislav Jindřich. Významné poutní místo je spojeno s cyrilometodějskou tradicí. Zašlou slávu obnovil olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Duchovní správu dnes zajišťují jezuité. Když jsem byl na Velehradě poprvé, samo místo ani nepomyslilo, kdo tu za pár měsíců bude bdít.

       

VYŠŠÍ BROD

   Je jediným fungujícím klášterem cisterciáků v České republice. Založen byl v roce 1259 Vokem I. z Rožmberka jako rodová nekropole. Matkou kláštera byl podunajský Wilhering. Součástí klášterních sbírek je Závišův kříž, který je významnou zlatnickou památkou z let 1220-1230.

       

WĄCHOCK

   Pravděpodobným fundátorem kláštera byl krakovský biskup Gedko z rodu Powałów. Stalo se tak nejspíše v roce 1179 a mniši sem, podobně jako do dalších klášterů na jihovýchodě Polska, přišli z Morimondu. Komplex kláštera je zároveň nejzachovalejším příkladem rané cisterciácké architektury v Polsku.

       

WALDSASSEN

   Jeden z prvních cisterciáckých klášterů v Bavorsku založil v roce 1133 markrabě Děpolt III. z Vohburgu. Poprvé jsem se o valdsaském klášteře doslechl na přednáškách k dějinám středověkého osídlení v prvním ročníku Historie, navštívil jsem ho však až v tom posledním. Klášterní život zde byl obnoven v roce 1864. Nově přišly sestry cisterciačky z kláštera Seligenthal v Landshutu.

       

WETTINGEN

   Klášter Maria Stella se nachází ve švýcarském kantonu Aargau a uctívanou ikonou je zde nahé usměvavé Jezulátko, které sedí v zelené trávě na červeném polštáři. Malba z poloviny 15. století „Wettinger Jesuskind“ je hlavním námětem malého křídlového oltáře v kapli křížové chodby.

       

WIENER NEUSTADT

   Někdy se mu říká Neukloster, neboť ke zřízení došlo na místě bývalého kláštera dominikánů. Byl založen králem Fridrichem III. až v roce 1444 a navzdory pravidlům řádu postaven přímo ve městě. Za Josefínských reforem nebyl klášter zrušen a v roce 1804 zde bylo zřízeno gymnázium. Po roce 1880 ztratil Neukloster samostatnost a stal se převorstvím kláštera Heiligenkreuz.

       

WIERZBNA

   Historie místa představuje zajímavou třecí plochu dvou slavných cisterciáckých opatství. V roce 1403 koupili zdejší tvrz i s příslušenstvím cisterciáci z Krzeszówa. Zdejší kostel a farnost však spravovali mniši z Kamience. Krzeszów získal kostel až v roce 1586 a teprve v následujících letech zde vzniká nový klášter a v 18. století výstavná letní rezidence krzeszówského opata.

       

WILHERING

   Počátky kláštera jsou natolik pozvolné, že založení kláštera připomínají hned dvě data. Jde o rok 1146 kdy klášter založili páni z Wilheringu a o rok 1185, kdy generální kapitula v Cîteaux opětovně rozhodla o založení. V roce 1733 klášter vyhořel a byl obnoven architektem Janem Haslingerem. Navzdory přestavbám se zachovalo i něco ze starších stavebních slohů.

       

ZBRASLAV

   Co se vám vybaví, když se řekne: pohřebiště posledních Přemyslovců, kronika Petra Žitavského, deskový obraz Zbraslavské madony z poloviny 14. století nebo plán téměř stometrového katedrálního kostela z báně kostela v Horních Mokropsech? Aula Regia, nezanedbatelný příspěvek českých dějin!?

       

ZINNA

   V Braniborsku existovalo 17 cisterciáckých klášterů. Nejstarším z nich, který se dodnes dochoval v relativně dobré kondici, je klášter Zinna. Jeho zvláštností je zejména to, že je celý postaven z nasbíraného kamene. Ostatní architektura je už tradičně cihlová. Dochovala se část konventu, torzo refektáře, opatský palác s freskovou výzdobou a bývalý špitál s klášterní likérkou.

       

ZIRC

   Narodila jsem se roku 1182 z Clairvax a moji jedinou dcerou je chorvatské opatství Kutjevo. Z mé původní podoby toho mnoho obdivovat nebudeš. Jen jeden můj pěkný pilíř z kostela tu u cesty dělá podstavec soše.

       

ZLATÁ KORUNA

   Král Přemysl Otakar II. pozval do Čech mnichy z rakouského Heiligenkreuzu a založil klášter, který měl zamezit rozpínavosti jihočeských Vítkovců. Vyvrácené stěny ambitů svědčí o průmyslovém využití konventu v 19. století.

       

ZWETTL

   Krásným příkladem burgundské gotiky je cisterciácký klášter založeny kolem roku 1137 Hadmarem I. z Kuenringu. Velmi hodnotný je vlastní klášterní kostel, jehož průčelí vytvořili Josef Munggenast a Matthias Steinl.

       

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

   Nezdařenou klášterní lokací z roku 1234 byla cela sv. Bernarda v Nížkově. O necelých 20 let později se však v nedalekém Žďáře usadili mniši z Pomuku. Klášter Fons Beatae Mariae Virginis zažil svou největší slávu na počátku 18. století za opata Václava Vejmluvy a tehdy vznikl i poutní kostel na Zelené hoře. Po několika devastujících požárech požádal roku 1784 samotný opat o zrušení kláštera.

       

© burda 2008-016