L E S   C A T H É D R A L E S

    Katedrála je široký pojem, který lze vysvětlovat dvojím způsobem, a to buď ve smyslu titulárním, nebo ve smyslu architektonickém. V prvém významu jde o biskupský kostel. Každá diecéze příslušné církve má v diecézi nejméně jednu katedrálu, u které zpravidla nacházíme i sídlo biskupského úřadu. V druhém významu slova jde o architektonický typ gotického kostela, který charakterizují určité stavební znaky. Ideální katedrála by měla mít tři a více lodí, transept, opěrný systém, ochoz s věncem kaplí kolem hlavního oltáře, triforium a věže, přinejmenším se očekává dvojice věží v západním průčelí. Celá řada katedrál, zejména těch francouzských, tyto znaky vykazuje, leč známe i velké množství katedrál v redukované podobě. Často chybí ochoz kolem presbyteria, triforium nebo věže, které bývají běžně nedokončené, a např. u cisterciáckých katedrál byla jejich stavba přímo zakázána.

    Část titulárních katedrál má podobu architektonické katedrály. Platí to zejména u těch biskupství, která byla zřízena již ve středověku, Typ katedrálního kostela stavěli nejen biskupové, ale i farnosti a další církevní instituce, zejména mnišské řády benediktinů a cisterciáků. Později zřizují katedrály i některé protestantské církve. Odtud vyplývá, že v jednom místě můžeme najít i několik katedrál. V obojím významu se také pro některé katedrály používají další termíny, italské duomo, německý dóm nebo anglický minster. V následující galerii jsou umístěny katedrály, které jsem nejen navštívil, ale které rovněž pokládám za významné nebo osobně zajímavé. Jsou zde katedrály zejména architektonické, počínaje dobou románskou, kdy se tento typ kostela začal formovat.


  A A C H E N

    První katedrálou ve výběru je stavba vskutku světová. Jde o jeden z nejslavnějších křesťanských chrámů, jehož ústřední část představuje karolinský oktagon (vnější plášť na půdorysu šestnáctiúhelníku) stavěný kolem roku 800 jako součást cášského císařského paláce. Zcela nový monument v severoalpském prostoru byl stavěn podle byzantinských vzorů architektem Odem z Metz. V roce 814 zde byl pohřben císař Karel Veliký a v roce 936 zde začala tradice korunovací římských císařů, kdy byl za východofranckého krále korunován Ota I. Veliký.


  A A R H U S

    Počátky největší dánské katedrály (co do délky i výšky věže) spadají do 10. století. V roce 948 zde působil misijní biskup Reginbrand pod jurisdikcí hamburského arcibiskupa. Současná stavba byla stavěna od konce 12. století na místě první katedrály sv. Klementa, kde byl pohřben sv. Niels, mladší syn krále Knuta V. Od roku 1524 propagoval v Dánsku Lutherovy myšlenky Hans Tausen. Poslední katolický biskup v Aarhus byl uvězněn v roce 1536, kdy se Dánové stali pod vládou Kristiána III. protestantským národem.


  A N T W E R P E N

    Hlavní postavou Antverp je nepochybně Peter Paul Rubens a jeho tvorba je zřetelná i ve vnitřní výzdobě zdejší katedrály. Jde o největší (sedmilodní) církevní stavbu v Beneluxu a jediná dokončená věž je dokonce o 70 cm vyšší než kostelní věž slavného Onze-Lieve-Vrowekerk v Bruggách.


  A Q U I L E I A

    Aquileia je významné antické město a obchodní středisko, centrum akvilejského patriarchátů a místo spjaté s českými dějinami. Ve 4. století za biskupa Theodora zde vznikl výstavný starokřesťanský okrsek, ze kterého se dodnes dochovaly zejména podlahové mozaiky. V 6. století došlo ke schizmatu, přičemž akvilejský patriarcha sídlil jak v Akvileji tak v sousedním Gradu. Ve 13. století měl na patriarchát přímý vliv Přemysl Otakar II. a v roce 1350 získal titul patriarchy Mikuláš, nemanželský syn Jana Lucemburského. V letech 1388-1394 byl akvilejským patriarchou Jan Soběslav, syn moravského markraběte Jana Jindřicha.


  A R L E S

    Bývalá katedrála St-Trophime v Arles vznikla v 11.-12. století na místě staršího kostela sv. Štěpána. Zatímco sv. Štěpán byl prvním mučedníkem církve, současný patron byl z prvních biskupů Arles. Katedrála je vzorným příkladem provensálského románského stylu, který je k dokonalosti doveden zejména provedením západního portálu s motivy posledního soudu. Umělecky hodnotné je i provedení přilehlých ambitů.


  A U G S B U R G

    Pětilodní dóm z první poloviny 14. století stavěl Jindřich Parléř, přičemž chór byl dokončen až v roce 1431. Stavba rozšiřovala původní biskupskou katedrálu, doloženou již v 9. století. Ze starších částí se tu dochovalo množství zajímavostí. Krypta z 10. století pod západním chórem, nejstarší vitráže na německém území snad už z konce 11. století nebo bronzové dveře z roku 1065.


  A U X E R R E

    Katedrála sv. Štěpána nad řekou Yonne vykazuje stopy válečných konfliktů a v panoramatu města není jedinou dominantou. Protipól vytváří zejména opatský kostel Saint-Germain, který je rovněž typologickou katedrálou. Vzhledem k pokročilému odpoledni jsem ani jeden z kostelů neviděl v interiéru.


  A V I O T H

    Na návsi malé vesnice o zhruba stovce obyvatel najdeme miniaturu katedrály postavenou v letech 1250-1400 ve vrcholném gotickém stylu. Jde o poutní kostel se zázračnou soškou Panny Marie, který roku 1993 dostal od papeže Jana Pavla II. titul baziliky.


  B A M B E R G

    Jedno z mých nejoblíbenějších bavorských měst. Kladné body získává především díky biskupskému dómu románsko-gotického slohu, který patří k nejhodnotnějším stavbám svého druhu v celém Německu. V interiéru vidíme mnoho zajímavostí, ať už jde o náhrobek císařského páru Jindřicha II. a Kunhuty, hrob papeže Klementa II., nebo jezdeckou sochu bamberského rytíře, která představuje nejspíše uherského krále Štěpána I., švagra zmíněného císaře.


  B A S E L

    V letech 1431-1449 se ve městě konal koncil, jehož produktem byl pontifikát vzdoropapeže Felixe V., pád myšlenky konciliarismu nebo Basilejská kompaktáta urovnávající českou otázku. Katedrála dokončená až roku 1500 byla obnovována po zemětřesení z roku 1356 Janem z Gmündu, stavitelem katedrály ve Freiburgu. Od roku 1421 se na stavbě krátce podílel Oldřich z Ensingen, stavitel katedrálních věží v Ulmu a Štrasburku.


  B A Y E U X

    Do Bayeux se za katedrálou příliš nejezdí. Konkurence je tu veliká. Na jedné straně láká první osvobozené město návštěvníky do vojenského muzea o vylodění spojenců v Normandii, na druhé straně jen kousek od katedrály můžeme zhlédnout slavnou tapiserii, znázorňující příběh bitvy u Hastingsu a dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem. Nejstarší oslavný komix na světě byl vyšit krátce po roce 1066 a jednou ročně byl vystavován ve zdejší katedrále.


  B E R N

    Katedrála sv. Vincence z 15. století stojí na místě staršího kostela s uctívanými ostatky Rudolfa z Bernu, chlapce, který se stal na jaře roku 1294 obětí židovské rituální vraždy. Chrámu dominuje stometrová věž, nejvyšší ve Švýcarsku, dokončená až na sklonku 19. století. Z ochozů věže je jedinečný výhled na historický střed města v meandru neobyčejně rychlého proudu řeky Aare.


  B É Z I E R S

    Tradičně je za prvního biskupa v Béziers pokládán svatý Aphrodisius. Podle Řehoře z Tours byl ochráncem Svaté rodiny v egyptském vyhnanství a později misionářem v Galii. Navzdory legendám známe prvního biskupa až z 5. století. Na úvod křížového tažení proti albigenským bylo Béziers v roce 1209 vypáleno a veškeré obyvatelstvo vyvražděno. Výstavba současné katedrály začala až po tomto masakru. Zajímavostí je, že do čela stolice byl tehdy povolán sv. Dominik, který ovšem dal přednost kazatelské činnosti proti katarům. Biskupství zaniklo v roce 1801 včleněním do diecéze Montpellier.


  B R A N D E N B U R G

    Brandenburg byl významnou pevností Polabských Slovanů a centrem území ovládaném Havolany. V roce 929 si sice Havolany podmanil Jindřich Ptáčník, avšak již v roce 983 se moci opět chopili Slované. Posledním slovanským vládcem byl Přibyslav, který zemřel v roce 1150. Katedrála na ostrově uprostřed někdejšího slovanského hradu byla založena v roce 1165, avšak biskupství existovalo už od roku 948, což dokládá i dochovaná zakládací listina.


  B R A U N S C H W E I G

    Už od středověku se kolegiátnímu kostelu sv. Blažeje proti hradu Dankwarderode říká katedrála, ačkoliv nejde ani o katedrálu biskupskou, ani architektonickou. Stavebníkem dómu byl nejmocnější říšský kníže Jindřich Lev, vévoda saský a bavorský. Z konce 12. století rovněž pochází některé prvky z výbavy interiéru. Jde zejména o Imervardův kříž a sedmiramenný svícen, jehož analogie známe z Milána, Essenu a Kołobrzegu. Zajímavostí Brunšviku jsou rovněž vazby na anglické prostředí, kde Jindřich Lev pobýval jako exulant a odkud pocházela jeho druhá manželka Matylda. V roce 1226 byl za třetího patrona chrámu vybrán Tomáš Becket a v pozdní gotice byla vystavěna severní loď v perpendikulárním slohu.


  B R E M E N

    Po porážce Sasů Karlem Velikým byl biskupem v Brémách vysvěcen Willehad. Na synodě v Mohuči v roce 848 bylo ustanoveno dvojbiskupství Bremen-Hamburg. Existenci arcibiskupství definitivně ukončil až Vestfálský mír v roce 1648.


  B R I S T O L

    Bristolská katedrála Svaté Trojice byla založena v roce 1140 královským úředníkem Robertem Fitzhardingem jako klášterní kostel augustiniánů. Velká přestavba kostela v dekorativním stylu se uskutečnila na počátku 14. století. V roce 1542 se stala biskupskou katedrálou nové anglikánské diecéze.


  B R I X E N

    Přestože katedrála v Brixenu nevykazuje pro svou barokní tvář zjevné architektonické znaky katedrály, jde o nejzajímavější stavbu svého druhu v Tyrolsku. Body získává především díky křížové chodbě datované až do 10. století a její ucelené freskové výzdobě ze 14. a 15. století. Brixen převzal kulturní tradice kláštera Sabiona a před rokem 1000 zde již existovala nejstarší škola v Tyrolsku.


  B R U G G E

    Katedrálu sv. Salvátora v Bruggách zcela jistě zastiňuje nedaleký kostel Panny Marie, v jehož interiéru najdeme kromě unikátních malovaných hrobů třeba i slavné Michelangelovo sousoší z mramoru „Madona s dítětem“.


  B R U S S E L

    Statutárně mladá konkatedrála sv. archanděla Michaela a sv. Guduly patří arcidiecézi Mechelen-Brussel. Původně šlo o kolegiátní kostel a místo posledního odpočinku brabantských vévodů. Loď kostela je typickým projevem brabantské gotiky a věže průčelí jsou zakončeny podle návrhu vlámského architekta Jana van Ruysbroecka.


  B U D A P E S T

    Přestože o pompézní chrámy není v Maďarsku nouze, ke klasické architektonické katedrále mají všechny velmi daleko. Ze stávajících kostelů tak západní katedrálu nejvíce připomíná kostel krále Matyáše na budínském hradním vrchu, který byl od středověku korunovačním místem uherských králů.


  C A N T E R B U R Y

    Druhá papežská misie na Britské ostrovy vedla do anglosaského Kentu. Hlavní postavou byl sv. Augustin, který se krátce po svém příchodu stal arcibiskupem v Canterbury, kde s podporou kentského krále Ethelberta založil první kostely. Významnou postavou Canterbury je rovněž arcibiskup Tomáš Becket, který byl roku 1170 zavražděn v transeptu katedrály rytíři krále Jindřicha II.


  C A R L I S L E

    Carlisle vzniklo na neklidné anglicko-skotské hranici a již za Římanů bylo součástí pevnostního systému proti Skotům. Cumbrijské biskupství zde bylo zřízeno v roce 1133 z kláštera augustiniánů kanovníků. Stalo se tak za canterburského arcibiskupa Viléma z Corbeil, který pocházel z tohoto řádu. Podobně jako Carlisle bylo v Anglii proměněno v biskupské katedrály ještě několik dalších augustiniánských proboštství.


  C A S T R O   U R D I A L E S

    Opálená a španělsky ošmoulená katedrála stojí sama nedaleko hradu nad hladinou Biskajského zálivu. Stavba je to malá, s vnitřním opěrným systémem a zvětralým povrchem ošlehaným větry oceánu. Santa Maria de la Asuncion patří k nejkrásnějším katedrálám, které jsem kdy viděl.


  C L U N Y

    Za rozporuplný symbol západního mnišství lze považovat opatství v Cluny, které bylo jak příkladným řeholním domovem, tak okázalým kulturním a společenským centrem. Clunyjští opati patřili k nejvlivnějším mužům své doby a chod pyšného klášterního kolosu provázely mnohé peripetie či skandály, které byly příčinou vzniku různých reforem nebo hnutí za nápravu. Klášter s monumentální bazilikou tak obvykle prožíval období své slávy ruku v ruce s upadající morálkou vlastního kléru. V konečném důsledku lze říci, že klášter nakonec zhynul pod tíhou vlastních plodů, byť skrze nepřímé historické události.


  C R E M O N A

    Na rozdíl od zaalpské Evropy není v Itálii volně stojící zvonice žádnou raritou ani u katedrál. Torrazzo v lombardské Cremoně byla postavena ve 13. století a se svojí výškou přes 112 m je nejvyšší historickou stavbou Itálie. Ve věži se nachází největší orloj světa, který koncem 16. století sestrojili Francesco a Giovanni Battista Divizioli.


  D I N A N T

    Katedrální kostel Panny Marie je přitažlivý hned z několika důvodů. Především jde o pohled přes řeku Mázu, kdy srostlé věže katedrály nad řadou nábřežních domů nacházíme na bělavém pozadí skalnaté ostrožny s dinantskou citadelou. Blahodárně na mě ovšem působí i promyšleně nasvícený interiér katedrály a zaujalo mě i moderní, avšak celkem tradiční zastřešení obou čelních věží jedinou cibulí s lucernou.


  D U R H A M

    Svatý Cuthbert, biskup na Lindisfarne, zemřel v roce 687. Pod tlakem ničivých nájezdů Vikingů se v roce 875 započala světcova posmrtná pouť, která byla ukončena po více než 120 letech právě v Durhamu. Současná katedrála, která dnes představuje neobyčejně významnou památku normanského stavebního slohu, byla budována po roce 1093 právě k úctě sv. Cuthberta. Z dalších osobností raně křesťanské Anglie je v katedrále pohřben sv. Beda Ctihodný, učitel církve, který žil a zemřel v klášteře Jarrow, a který se proslavil zejména svým dílem Historia ecclesiastica gentis Anglorum.


  E L N E

    Součástí biskupské katedrály byla krypta, která v roce 1742 ustoupila novému baldachýnu. Mimořádně bohatá křížová chodba je mírně kosodélného půdorysu a ke katedrále přiléhá od severu. Nejstarší jižní část pochází z pozdního 12. století a najdeme zde scény jako „Quo Vadis“ nebo „Stvoření člověka“, nejmladší z chodeb na východě byla dokončena počátkem 14. století.


  E R F U R T

    Dominantou města je dómský pahorek, kde v těsném sousedství stojí farní kostel Severikirche a erfurtský dóm Marienkirche. Oba chrámy jsou charakteristické srostlými věžemi, které oddělují loď od presbyteria. Erfurt se jako biskupství prosadil jen krátce v polovině 8. století. Obnovy se instituce dočkala až v roce 1994.


  E S Z T E R G O M

    Pompézní klasicistní chrám sv. Štěpána není podle mého gusta, přesto jde o místo s velkými dějinami, které má ve středoevropském prostoru jen málo analogií. Ostřihom byla sídelním městem uherských Arpádovců a od roku 1000 sídlem arcibiskupství. Prvním arcibiskupem se stal Astrik, který byl zřejmě žákem a přítelem sv. Vojtěcha a prvním opatem břevnovského kláštera. Později se stal opatem v Pannonhalmě a biskupem prvního uherského biskupství v Kalocsi. V roce 1000 vyjednal u papeže Silvestra III. a císaře Oty III. nejen zřízení arcibiskupství, ale i královskou korunu pro Štěpána I.


  E X E T E R

    Už v polovině 11. století zde stála anglosaská katedrála biskupa z Devonu a Cornwallu. Za Viléma Warelwasta byla zahájena stavba katedrály v normanském slohu a po polovině 13. století došlo za biskupa Bronescomba k přestavbě ve stylu dekorativní gotiky. Celý monument s nejdelší středověkou klenbou (96 m) byl dokončen okolo roku 1400.


  F I R E N Z E

    Santa Maria del Fiore je nepochybně nejvýznamnější stavbou Florencie. Na jejím vzniku se podílela celá řada umělců. Vedle hlavních architektů Arnolfa di Cambio a Francesca Talentiho to byl především Filippo Bruneleschi, jehož dvouplášťová kupole stavěná bez použití lešení je z technologického hlediska neuvěřitelným architektonickým dílem. Zvonice podle návrhu Giotta di Bondone pochází ze 14. století, baptisterium před průčelím katedrály je románského původu a dovnitř se vstupuje trojicí slavných bronzových dveří. Nejstarší brána od Andrea Pisana je z doby kolem roku 1330, dvoje mladší z první poloviny 15. století pochází od Lorenza Ghiberti.


  F R E I B U R G

    Stavba začala podle vzoru katedrály v Basileji v roce 1200 v pozdně románském slohu, avšak po roce 1230 přešli stavitelé na moderní styl francouzské gotiky. Kolem roku 1330 byla dokončena 116 m vysoká věž, jedna z mála dokončených věží už ve středověku a zároveň jedna z nejvyšších (1333 Salisbury 123 m, 1350 Lübeck 125 m). Na závěr nutno zmínit, že freiburský minstr byl od počátku stavěn jako městský kostel a status katedrály získal až se vznikem arcibiskupství v roce 1821.


  F R I B O U R G

    Jako dny v roce stoupají schody pod srdce zvonu ve věži katedrály. Nebýt této mohutné stavby, která svými 74 m výrazně převyšuje okolní střechy, mohla by se jinak pěkná katedrála sv. Mikuláše rovnat snad jen s průměrnými městskými kostely. Vzhledem k mé vlastní slabosti pro Fribourg, však vyhrazuji prostor i tomuto chrámu.


  G E N O V A

    Sv. Sirus, někdejší biskup Janova, byl patronem raně křesťanského kostela, který stával na místě současné katedrály. Projekt katedrály sv. Vavřince byl zafinancován penězi, které pocházely z úspěšných podniků janovské flotily během křížových výprav. Stavbu vysvětil v roce 1118 papež Gelasius II. a nedlouho poté byl Janov povýšen na arcibiskupství.


  G E N T

    Katedrála sv. Bavona ukrývá poklad časně vlámského malířství známý jako „Gentský oltář“. Jde o významné dílo Jana van Eycka a jeho bratra Huberta. Hubert je však trochu záhadnou postavou, protože kromě autorství na oltáři se nijak jinak neproslavil na rozdíl od svého bratra, již za života uznávaného o dobře placeného umělce.


  G I R O N A

    Diecéze Girona je v papežských pramenech doložena již na konci 4. století. Monumentální schodiště z počátku 17. století koresponduje s barokizovaným průčelím katedrály, za kterým se nachází prostorná gotická loď, která svou šířkou 23 m výrazně převyšuje soudobé stavby. Z původní románské stavby se dodnes zachovala zvonice a křížová chodba, na jejíž výzdobě se podílel katalánský sochař Arnau Cadell.


  G L A S G O W

    Na své první cestě Skotskem jsem zcela jistě Glasgow navštívit nechtěl. Nakonec se tak díky hradu Bothwell stalo, a tak jsem zavítal i do zdejší katedrály. Určitě nelituji. Skvostný chrám sv. Munga je jedním z nemnoha středověkých kostelů, které bez úhony přečkaly skotskou reformaci.


  G L O U C E S T E R

    Obnovitelem slávy starého anglosaského kláštera byl opat Serlo, který v roce 1072 přišel z Mont St. Michel v Normandii. Opatství sv. Petra se stalo významným držitelem půdy s konexemi na královský dvůr. V roce 1216 zde byl korunován Jindřich III. a v roce 1327 pohřben král Edward II. zavražděný ve vězení na hradě Berkeley. V důsledku toho došlo k přestavbě chrámu v perpendikulárním stylu a v závěru chóru vzniklo v polovině 14. století největší okno světa. Ze stejné doby pochází i slavná vitráž s golfistou. Katedrálou se opatský kostel stal až v roce 1541, kdy bylo zřízeno biskupství v Gloucesteru.


  G N I E Z N O

    Barokní katedrála skrývá pod svým pláštěm velké dějiny malých středoevropských států. Nad hrobem sv. Vojtěcha zde bylo roku 1000 za účasti Oty III. a Boleslava Chrabrého vyhlášeno hnězdenské arcibiskupství. Centrum církevní i politické správy raně piastovského státu však utrpělo těžkou ránu od pokořené Prahy. Po nájezdu českého knížete Břetislava bylo město zničeno a z katedrály uloupeny ostatky sv. Vojtěcha. Unikátem korunovační katedrály pěti polských králů, včetně Václava II., jsou bronzová vrata z 12. století s životním příběhem patrona Poláků i Čechů.


  H A L B E R S T A D T

    V souvislosti s christianizací Sasů bylo na počátku 9. století zřízeno v Halberstadtu biskupství. V roce 992 byla vysvěcena otonská bazilika, která byla jen o málo menší než současná stavba. Od roku 1209 byla katedrála netypicky od západu přestavována v gotickém stylu. K přestavbě chóru tak došlo až po roce 1350.


  H A V E L B E R G

    Vedle Brandenburgu byl Havelberg další diecézí, kterou zřídil král Ota I. na východ od Labe za účelem christianizace západních Slovanů. V roce 968 byla oblast vyjmuta z mohučské arcidiecéze a přiřazena k nově zřízenému arcibiskupství v Magdeburgu. V roce 983 se Havelberg dostal opět pod nadvládu Slovanů a to až do roku 1130, kdy jej ovládl císař Lothar III. ze Supplingenburgu. Koncem 16. století bylo biskupství sekularizováno.


  H I L D E S H E I M

    Podobně jako v Havelbergu je i součástí katedrály v Hildesheimu pevnostně vyhlížející westwerk připomínající otonskou stavební tradici. Ostatně součástí katedrálního pokladu je několik uměleckých skvostů z 11. století. Patří sem zejména bronzové dveře biskupa Bernwarda datované okolo roku 1015, Bernwardův bronzový sloup určený pro kostel sv. Michaela nebo Hezilův kruhový lustr, jehož mladší románské analogie najdeme v Cáchách nebo Comburgu.


  C H A R T R E S

    Jedna z nejvýznamnějších francouzských katedrál byla postavena roku 1194 po požáru předchozího chrámu. Ze starších stavebních fází zbylo jen dvouvěžové západní průčelí a dlouhá krypta z 11. století. Projekt stavby byl monumentální a realizovaný v raně gotickém slohu. Hmotnou a do posledního soudu nezničitelnou stavbu jen s obtížemi osvětluje 176 oken s cennými vitrážemi. Nebýt všudypřítomných návštěvníků, lehko by se v temné katedrále zmocnil člověka pocit strachu. Nevím, zda by ke spáse pomohla cesta kruhovým labyrintem do nebeského Jeruzaléma, neidentifikovatelná stvoření sochařských mistrů, nebo studna moci v jejíž sousedství se prý nacházel oltář druidské svatyně. Snad se jen ovinout rouchem Panny Marie z betlémského chléva.


  C H I C H E S T E R

    Katedrální komplex v anglickém Sussexu je po mnoha směrech jedinečný. Pětilodní katedrála, jediná svého druhu v Anglii, je přehlídkou hlavních proudů gotické architektury. Původní normanská katedrála vznikla už v 11. století poté, co byl biskupský úřad přenesen z pobřežního města Selsey. V 15. století donutily problémy s podložím zbudovat novou zvonici dále od katedrály, čímž vznikl další unikát katedrálního stavitelství. K zajímavostem rovněž patří špitál ze 13. století, který je jedním z nejstarších v Evropě.


  K O L Í N

    Se založením královského města začala i stavba městského kostela sv. Bartoloměje. Síňové trojlodí s dvojicí osmibokých věží v západním průčelí se kromě presbytáře dochovalo dodnes. Nový katedrální závěr s ochozem, věncem šesti kaplí a opěrným systémem vznikal po zboření původního od roku 1360 podle projektu Petra Parléře. V interiéru rovněž zaujme Parléřovo sanktuárium.


  K Ö L N

    S kolínským dómem jsem se velmi dobře sžil při příležitosti světového dne mládeže, který v roce 2005 pořádalo Německo. Monumentalitu katedrály nejspíše pochopíme v hlavní lodi, kde se pohledem vzhůru setkáme s druhým nejvyšším katedrálním interiérem, nebo u kopie fiály ze špice 157 m vysokých věží. Je snad chybou člověka, že spíše než na skvostný relikviář s ostatky tří mágů vzpomenu na jedny oči dávno odrostlého děvčete.


  K O N S T A N Z

    Město na břehu Bodamského jezera netřeba našincům představovat. V letech 1414-1418 hostilo koncil, který měl ve svém prohlášení řešit dlouhodobý papežský rozkol. Krom toho byl po obhajobách ve zdejším minstru odsouzen český kněz a reformátor Mistr Jan Hus. Kostnické biskupství bylo zrušeno roku 1821 a administrativně začleněno pod diecézi Freiburg.


  K O Š I C E

    Sv. Alžběta Uherská, jindy Durynská, je mladou světicí královské krve, která zemřela v Marburgu v roce 1231. Právě ona je patronkou košického dómu, který je nejvýchodněji položenou katedrálou západního typu. Z dalších nej perly slovenské gotiky vybírám např. sdružené točité schodiště, kterým se inspirovaly chrámy sedmihradských měst Kluž nebo Šekešvár, a které motivovalo i autory stavby císařské rezidence ve Štýrském Hradci. Totožné schodiště najdeme i v pražské katedrále.


  K R A K Ó W

    Po odeznění nepřízně papežské kurie byl roku 1320 korunován kujavský vévoda Ladislav I. Lokýtek za polského krále. Šlo o schopného panovníka a prvního Piastovce korunovaného v katedrále na Wawelu. Počínající význam královské katedrály potvrdil zásadní gotickou přestavbou a po své smrti zde byl roku 1333, po boku sv. Stanislava, pohřben. Vedle místa královských korunovací se tak Wawel stal i královskou nekropolí.


  K U T N Á   H O R A

    Nechuť kutnohorských měšťanů k církevní nadvládě sedleckých cisterciáků vyústila ve stavbu nového chrámu. A pokud mají v Sedlci katedrálu, je potřeba mít ve městě ještě větší a výstavnější. Tak vznikla při městských hradbách katedrála sv. Barbory, která nakonec původním ambicím plně nedostála. Stavba chrámu se táhla dlouhá léta a po vyčerpání kutnohorského stříbra musela být stavba po 200 letech provizorně zakončena. Na podobě se nicméně podepsali slovutní architekti gotiky: Jan Parléř, Matyáš Rejsek i Benedikt Rejt. Detailů a zajímavostí je tu mnoho. Pregéř z učebnice dějepisu, opice s pomerančem…


  LA SEU D´URGELL

    Na počátku 12. století vyrostl pod vlivem italských mistrů pozoruhodný komplex biskupské katedrály. Trojlodní bazilika Santa Maria nezapře svůj pevnostní charakter. Ramena transeptu ukončují mohutné věže, další věže nacházíme v nárožích západního průčelí. Má pět apsid, přičemž čtyři apsidy z transeptu jsou pouhými nikami v síle zdiva. Umělecky cenná je rovněž sochařská výzdoba ať už jde o hlavice ambitu nebo fasádu západního průčelí s pitoreskní kampanilou.


  LE PUY-EN-VELAY

    Je chápáno jako srdce auvergneského románského stylu. V tomto slohu je ve městě postavena nejen katedrála, ale i další slavné kostely jako dominantní Saint-Michel de l´Aiguille na jednom z vyvřelých sopouchů nebo osmiboká kaple Saint-Clair. Le Puy je také důležitým místem na jedné z evropských poutních cest do Santiaga. Patří do čtyřlístku hlavních výchozích bodů ve Francii.


  L E U V E N

    Starobylé studentské město zdobí nejedna zajímavost, ať už jde o ukázkový dvůr bekyní nebo jednu z nejhonosnějších evropských radnic. Co se katedrály týče, obávám se, že hlavním městským chrámem nebude katedrála sv. Petra, nýbrž pivovar Stela Artois na okraji historického centra.


  L I M B U R G

    Přestože biskupství v Limburgu vzniklo až v 19. století, katedrála zde stojí už od počátku 13. století. Je souhrou porýnské románské architektury a francouzských raně gotických prvků. Malebnost celého města se středověkými hrázděnými domy mě během návštěvy velmi překvapila a samotnou katedrálu o sedmi věžích pak řadím k těm nejpůsobivějším.


  LLEIDA

    Původní vizigótská katedrála byla po islámském dobytí Hispánie nahrazena v roce 832 mešitou. Zpět do křesťanských rukou se Lleida dostala až roku 1149. V roce 1203 byla zahájena výstavba románského chrámu. Prvním architektem byl Pere de Coma.


  L Ü B E C K

    Krátce po založení vrcholně středověkého města bylo v místě za Jindřicha Lva zřízeno biskupství přenesené z holštýnského Oldenburgu. V roce 1173 bylo přistoupeno k výstavbě cihlové katedrály, kterou vysvětili v roce 1247.


  L U N D

    I přes značné zkomolení architektem Zettervallem v 19. století, zůstává katedrála v Lundu jedinečnou památkou celého Švédska. Počátky katedrály jsou dánské a první stavba vznikla již před rokem 1085. Významnou postavou skandinávské christianizace byl dánský král Eric I., který prosadil svatořečení svého bratra, krále Knuta IV. a u papeže Pascala II. vyjednal zřízení skandinávského arcibiskupství. Centrem se stal Lund, kde byla zahájena stavba nové katedrály a prvním arcibiskupem zvolen Asser Thorkilsson. Součástí katedrály je krypta vysvěcená v roce 1123, kde nacházíme dva sloupy s reliéfy postav, interpretované jako trollové.


  M A A S T R I C H T

    Svatý Servác byl ve 4. století biskupem v Tongeren a je známý jako odpůrce ariánství. Zemřel nejspíše v Maastrichtu, nejstarším nizozemském městě. V každém případě se právě zde uctívají jeho ostatky, nad kterými od 6. století vznikal současný chrám.


  M A G D E B U R G

    Zdá se, že nejslavnějším obdobím Magdeburgu bylo 10. století. V té době bylo největším mocenským centrem širokého okolí a sídelním městem zde pohřbeného císaře Oty I. Zdejšímu arcibiskupství byla církevně podřízena značná část středoevropského episkopátu.


  M A I N Z

    Po roce 975 započal mohučský arcibiskup Willigis stavbu nového chrámu. 30. 8. 1009, v den slavnostního vysvěcení, zachvátil katedrálu požár. Na sklonku svého života, tak Willigis začínal znovu. Šlo o monumentální stavbu, která byla schopna pojmout veškeré obyvatelstvo tehdejšího města a ne nadarmo bývala srovnávána s Římem. Podobně jako chrám sv. Petra měla např. hlavní oltář v západním chóru. Do vzniku pražského arcibiskupství podléhal český episkopát Mohučskému arcibiskupovi, který měl právo korunovat české krále. Naposledy se tak stalo za Petra z Aspeltu, diplomata a přítele Čechů, který roku 1311 v Praze korunoval Jana Lucemburského.


  M A N T O V A

    V dóžecím paláci v Mantově vystavují plátno Domenica Morone, které zachycuje vyhnání Bonacolsiů z Mantovy v roce 1328. Malba z roku 1494 oslavuje nástup Gonzagů, kteří po vyhnání ovládali město bezmála 400 let. Na pozadí zuřící bitvy na Piazza Sordello poutá pozornost zejména gotické průčelí katedrály sv. Petra, které bylo zcela přestavěno podle návrhu Nicola Baschiera, rakouského vojenského inženýra, v polovině 18. století.


  M A R B U R G

    V roce 1235, krátce po své smrti, byla kanonizována Alžběta Durynská, uherská princezna, která od dětství žila na hradě Wartburgu, kde se v roce 1221 provdala za durynského lantkraběte Ludvíka IV. Po jeho smrti odešla do Marburgu, kde založila špitál a osobně se zde starala o chudé. Chrám katedrálního vzezření postavený nad jejím hrobem je vedle staveb v Kolíně, Magdeburgu nebo Trevírů nejstarší čistě gotickou stavbou v Německu.


  M E C H E L E N

    Ukázkovým příkladem brabantské gotiky je katedrála zasvěcená sv. Rumoldovi, irskému misionáři, který působil v Belgii. Dnes je jednou z hlavních chrámů bruselsko-mechelenské arcidiecéze.


  M E I S S E N

    V 16. století přeťala reformace biskupskou tradici. Zbyla nevelká, avšak precizně provedená gotická katedrála v těsném sousedství hradu Albrechtsburgu, sídla saských Wettinů. Město se slavnou porcelánkou a četnými zákoutími úzkých uliček stojí za pozornost nejen kvůli svému památkovému fondu. Nelze než doporučit.


  M E R S E B U R G

    Nejstarší kostel v Merseburgu založil poblíž svého paláce Jindřich I. Ptáčník. Krátce nato zde bylo zřízeno biskupství a v roce 1015 položen základní kámen nové katedrály. Stalo se tak za biskupa Dětmara Merseburského, kronikáře saských panovníků.


  M E T Z

    V katedrále sv. Štěpána mohou návštěvníci obdivovat jeden z největších souborů vitráží vysoké umělecké hodnoty od středověku až po současnost. Nejstarší výplně oken, které odpovídají době výstavby katedrály, najdeme v kružbách v jižním transeptu. Západní rozetu katedrály vytvořil ve 14. století Hermann von Münster a vitráže chóru v 16. století Valentin Bousch. Theobald z Lixheimu je mistrem hlavního okna severního transeptu z 18. století. Dalšími mistry 20. století jsou Roger Bissiére, Jacques Villon a Marc Chagall. Posledně jmenovaný se poté stal autorem slavných vitráží kostelů v Curychu, Mohuči, Chichestru nebo Tudeley.


  M I L A N O

    Vlašské stavitelství středověku a raného novověku vyrostlo z principů římské architektury. Moderní, avšak cizorodý gotický styl, se sice uplatnil i v Itálii, byl však přetaven ve svébytný styl zachovávající tradiční horizontální uspořádání. Jedním z nejvýraznějších projevů gotiky v Itálii se stala katedrála v Miláně, která nejvíce evokuje francouzské prostředí. Stavba byla zahájena v roce 1386, tedy jen několik desetiletí před nástupem renesance a k její výstavbě byly přizváni francouzští architekti Nicolas de Bonaventure a po něm Jean Mignot. Vnější dekor, v tomto případě mramorový obklad, zůstává ryze domácím projevem.


  M I R E P O I X

    Jedním z hlavních znaků katedrály je i vícelodní uspořádání. Sv. Mořic v Mirepoix je klenutá jednolodní stavba, která se katedrálou stala po roce 1317, kdy bylo nové biskupství vyděleno z diecéze Pamiers.


  M O D E N A

    Zejména pro výtvarnou originalitu a stavební postupy architekta Lanfranca je katedrála v Modeně považovaná za jednu z nejvýznamnějších románských památek v Evropě a právem je zařazena ne seznam Světového dědictví. Chrám byl založen v roce 1099 k uctění sv. Geminiana a na jeho výzdobě se podílela řada umělců počínaje špičkovým sochařem Wiligelmem.


  M Ü N S T E R

    Pozoruhodná srostlice císařské tradice s novým proudem francouzské gotiky vytváří objekt, který dělá čest svému jménu. Kvadratický západní chór sevřený mezi věžemi pochází ze starší stavby z konce 12. století, stavební fázi 13. století představuje trojlodí se dvěma transepty a celá stavba vrcholí chórem ze 14. století s ambulatóriem a čtyřmi polygonálními kaplemi.


  N A R B O N N E

    Stavba středověké katedrály byla natolik náročným projektem, že výstavba někdy trvala dlouhá staletí. Řada katedrál byla dostavěna až v technologizované moderní době a některé se dostavby nedočkaly vůbec. Katedrála sv. Justa a Pastora je jednou z nich. Dokončen byl pouze chór, po Beauvais a Amiens třetí nejvyšší ve Francii. Dostavbě katedrály bránily neshody stavebníků s městskou radou ohledně průběhu stávajících hradeb, které se křížily se stavebním záměrem. Konkatedrála dnes patří do diecéze Carcassonne-Narbonne.


  N A U M B U R G

    V roce 1028 bylo do Naumburgu přeneseno sídlo biskupství z města Zeitz. V té době zde již stál kostel, který je poprvé zmiňován v roce 1021, a který byl založen míšeňským markrabětem Eckardem II. Jeho podobizna je zachycena v západním chóru katedrály, kde stojí mezi dvanácti donátory vedle své překrásné manželky Uty. Monumentální postavy donátorů z poloviny 13. století jsou dílem neznámého sochaře, Mistra z Naumburgu, který se dříve podílel na výzdobě katedrál v Amiens, Noyonu, Remeši nebo Mohuči.


  N Ü R N B E R G

    V historickém středu Norimberka lze katedrálou označit hned dva kostely. Jde o kostel sv. Sebalda, patrona města a o kostel sv. Vavřince (na obrázku) s cennou řezbou „Andělský pozdrav“ od Veita Stosse. Obě podobně hmotné stavby byly založeny před polovinou 13. století a dominují oběma městským břehům nad řekou Pegnitz.


  O L O M O U C

    Novogotická katedrála sv. Václava sice neplní architektonická kritéria, přesto se zde dochovaly významné stopy středověku. Jde především o románský palác s bohatým dekorem sdružených oken, který vystavěl Jindřich Zdík, olomoucký biskup v letech 1126-1150. V roce 1777 byla Olomouc povýšena na arcibiskupství.


  O R L É A N S

    Skrze oči filmových hereček mě často dojímal příběh panny orleánské. Tady v katedrále lze snad ještě hlouběji prožít osudy oslavované osvoboditelky města, vždyť tady chválila Boha, přijímala eucharistii… Okna katedrály vyplňují barevné vitráže s okamžiky ze života slavné hrdinky francouzského národa, včetně těch dětských. Pod zavřenými víčky dospívající dívky Jeanne Darc lze tušit velké věci. Stojí na pastvině ve své rodné obci Domrémy s gestem nejvyšší oddanosti. Moment něžného obětí svatou Markétou sleduje trochu nepřítomně svatá Kateřina a se vztyčeným ukazovákem i archanděl Gabriel. V Orléans zaujala i sochařská výzdoba. Nikde jinde jsem neměl takový pocit, že slyším kámen, že slyším moc ďábla v křiku otevřených úst, že slyším hvizd větru unášejících stvůr.


  O V I E D O

    Nádherná katedrála sv. Salvátora s bohatými sbírkami arcidiecézního muzea je chloubou města bez veřejných záchodků. Pětice předrománských kostelů na ploše města, přičemž Camara Santa je součástí komplexu katedrály, stále připomíná místo, kde odpradávna tlouklo srdce Asturie.


  P A D E R B O R N

    První kostel v Paderbornu vznikl v sousedství karolinské falce a v roce 799 se zde sešel Karel Veliký s uprchlým papežem Lvem III. Současná katedrála vznikala od počátku 13. století v románsko-gotickém stylu, z první třetiny století pak pochází i slavný Rajský portál. Zajímavým detailem je rovněž pozdně gotická kružba v ambitu, kde najdeme triskelion zajíců se spojenýma ušima.


  P A D O V A

    Situace není tak kontrastní jako v nedalekých Benátkách, ale i v Padově zastiňuje místní katedrálu hned několik dalších památek. Mimo jiné i poutní bazilika s ostatky sv. Antonína Paduánského. Sv. Antonín byl františkánský kazatel portugalského původu, který zemřel v roce 1231 a následujícího roku byl svatořečen.


  P A R M A

    Stavba z 11. století byla vysvěcena v roce 1106. papežem Paschalem II. Průčelí se třemi úrovněmi otevřené galerie bylo dokončeno v roce 1178. Následně došlo k výstavbě oktagonálního baptisteria zaklenutého šestnáctidílnou klenbou s žebrovým a lomeným obloukem v řezu. Tato klenba se později stala předlohou pro kupoli florentského dómu Santa Maria del Fiore.


  P A S S A U

    Pasov jsem poprvé navštívil v létě roku 1990. Byla to první cesta mých rodičů na západ a naší Škodě 100 tenkrát vypověděla službu převodovka. Raději si ani nechci představovat úsměvné dojmy, které kolony přijíždějících Čechů musely u domácích vzbuzovat. Podruhé jsem město navštívil až několik dní před katastrofální povodní, která překonala hladinu vody z roku 1501. Ke katedrále snad jen tolik, že byla zřízena sv. Bonifácem, že barokní přestavba je dílem Carla Luraga a že jsou zde největší chrámové varhany na světě.


  P A V I A

    Renesanční katedrála v Pavii je jednou z největších centrál v Itálii. Stojí na půdorysu řeckého kříže a kupole centrálního oktagonu je čtvrtá největší v zemi. Původní záměr obložit duomo mramorem nebyl nikdy realizován. Samostatně stojící zvonice Torre Civica se nečekaně zřítila v roce 1989.


  P I A C E N Z A

    Patronkou města je sv. Justýna z Padovy. Mučednici prvních křesťanů byla zasvěcena už první katedrála, která se zřítila v roce 1117 v důsledku zemětřesení. K uctění relikvie byla zřízena krypta na půdorysu kříže a nad ní postavena dnešní katedrála budovaná v románském stylu po roce 1122.


  P I S A

    Ve druhé polovině 11. století byla za hradbami města založena katedrála, dnes soubor hodnotné architektury na Piazza dei Miracoli. Prvním architektem byl Buscheto, později převzal stavbu Rainaldo. Před vstupem do dómu se nachází samostatná stavba baptisteria rovněž vysoké umělecké hodnoty. Na finálním provedení se podílel i Nicola Pisano. Na druhé straně areálu nacházíme slavnou zvonici, zamýšlenou jako největší na světe. Založena byla roku 1173 a po naklonění věže se s její stavbou pokračovalo jen velmi pozvolna, záměru však dosaženo nebylo.


  P O Z N A Ń

    Pod podlahou katedrály sv. Petra a Pavla jsou základy jednoho z nejstarších kostelů v Polsku. Najdeme zde hrob prvního piastovského knížete Měška I., pohřben tu byl i jeho syn, první polský král Boleslav Chrabrý. Stávalo tu knížecí palatium, od roku 968 tu existovalo první polské biskupství.


  P R A H A

    Kdo chce spatřit hradčanské panorama na šířku, udělá dobře, když vyleze do Černé věže. Odtud je skrze nesouměrné věže svatojiřského kláštera vidět nepostradatelnou dominantu Prahy, dokončenou Kamilem Hilbertem teprve roku 1929. Od 14. století však nad královským palácem ční mohutná zvonová věž, která jako jediná dokončená nebyla. Provizorní ukončení lodi katedrály bylo navzdory Wohlmutově kruchtě proraženo puristy, renesanční arkádové patro zvonové věže zastřešené barokní cibulovitou helmicí se však prorazit nemělo. Zůstává tak samozřejmostí do dalších století.


  R E G E N S B U R G

    Přestože katedrále v Řezně chybí kaplový ochoz kolem presbyteria, je nejpříkladnější stavbou vrcholné gotiky v Bavorsku. Biskupství, které založil už v roce 739 sv. Bonifác, mělo od 9. století až do zřízení pražského biskupství v roce 973 určující význam pro české knížectví.


  R E I M S

    Další ze slavných a sochařsky výpravných francouzských katedrál najdeme v Remeši. Byla korunovačním místem francouzských králů, kteří po obřadním ceremoniálu vycházeli mezi lid monumentálním západním portálem. Ve vimperku střední části portálu právě proběhla za hojné účasti nebeských andělů korunovace Panny Marie. Z náměstí, oken i přilehlých ulic se šíří potlesk s provoláváním slávy. Tam z výšin na to dění pohlížejí z galerie králů také ti, co už vědí, jak úspěšně svému lidu vládli.


  R I B E

    Nejstarším dodnes existujícím městem v Dánsku je vikingské Ribe. Stavba prvního kostela v zemi je dílem misionáře Ansgara, který se později stal arcibiskupem v Hamburku a je někdy nazýván „Apoštolem severu“. Biskupství v Ribe bylo zřízeno roku 948 a po roce 1110 vznikala nová kamenná katedrála. Později mnohokrát upravovaná stavba se zachovala dodnes a je nejvýznamnější románskou památkou v Dánsku.


  R I P O N

    Katedrálu sv. Petra v Riponu založil sv. Wilfrid roku 672, jako jednu z prvních kamenných staveb v severní Anglii. Z nejstarší fáze kostela dodnes zbyla pouze saská krypta. Originální průčelí bylo stavěno v raně anglickém slohu, zbytek je pak normansko-gotickou koláží z průběhu 12. století. Po kolapsu centrální věže v roce 1450 byla katedrála upravena v perpendikulárním stylu.


  R O C H E S T E R

    V roce 604, krátce po zřízení arcibiskupství v Canterbury, povstala za biskupa Justa druhá nejstarší katedrála v Anglii. Po roce 1080 byla přestavěna v normanském stylu. Z této doby se dochovala chrámová loď, část krypty a průčelí s prvotřídním portálem. Dalším pozoruhodný portálem ze 14. století se vstupovalo do kapitulní knihovny.


  R O S K I L D E

    Zřejmě nejvýznamnější katedrála v Dánku slouží od 15. století jako královská nekropole. Prvním pohřbeným panovníkem byl Harald Modrozub, první křesťanský panovník nejstaršího evropského království, který v 10. století založil předchůdce dnešní katedrály. V letech 1182-1341 bylo pohřebiště dánských králů v opatském kostele v Ringstedu.


  R O S S L Y N

    Přítomnost rosslynské kaple mezi katedrálami může překvapit. Přestože jde o soukromý projekt, původní plány počítaly s mnohem větší rozlohou a architektonicky odpovídaly právě katedrále. Smrt zakladatele pozastavila jedinečný umělecký počin, budovaný několik dekád po roce 1446 a dokončený chór byl proměněn v pohřební kapli. Interiér kaple je prostorem bez analogií a zavdává příčiny celé řadě konspiračních teorií, počínaje králem Artušem a konče templářskou tradicí. Vždyť co jiného může v hlavách spiklenců spouštět více, než stovka děsivých tváří zelených můžu, kukuřice před objevením Ameriky nebo Lucifer (byť svázaný a padající) na dosah prostoru transsubstanciace.


  R O U E N

    Hlavní město Normandie proslavila především série obrazů rouenské katedrály. V letech 1892-1894 ji vytvořil slavný původce impresionismu Claude Monet. Na dvaceti obrazech zachytil malíř západní portál katedrály Notre Dame v odlišných úsecích denní doby, v odlišném světle s pestrými barvami.


  S A I N T - G I L L E S

    Závěr katedrály sv. Jiljí je ve zříceninách, západní průčelí naopak mistrovským dílem jihofrancouzského románského umění. V kryptě kostela je pak možné uctít ostatky sv. Jiljí, poustevníka, zakladatele kláštera a přímluvce v nebeském senátu v kauzách neplodnosti.


  S A I N T - L I Z I E R

    Biskupství Couserans založené již v 5. století má dvě katedrály, které se nacházejí ve městě Saint-Lizier. Známější je níže položená katedrála Saint Lizier, zasvěcená jednomu z prvních biskupů diecéze. Biskupství bylo zrušeno na základě Konkordátu z roku 1801.


  S A L I S B U R Y

    První salisburská katedrála byla dokončena v roce 1092 a nacházela se na hradě Old Sarum, kde byla pravděpodobně v roce 1086 Vilému Dobyvateli představena Kniha posledního soudu, záznam majetkového průzkumu dobyté Anglie. Katedrála na současném místě byla založena v roce 1220, vysvěcena v roce 1258 s dokončena zřejmě v roce 1266. Salisbury se rovněž stalo centrem vzdělanosti, které mohlo konkurovat mladým univerzitám v Oxfordu a Cambridge.


  S A N T I A G O   D E   C O M P O S T E L A

    Třetím nejvýznamnějším poutním místem křesťanstva je Santiago de Compostela. Zejména v posledních letech dochází k masovému nárůstu poutníků, kteří přicházejí ke hrobu sv. Jakuba Staršího. Nevím, co novodobý fenomén odstartovalo, snad slavná kniha slavného Brazilce. Ostatky apoštola Jakuba jsou uchovávány v kryptě katedrály a vzhledem k zástupům poutníků nelze za běžných okolností přímý kontakt příliš protahovat, rovněž nelze pod baldachýnem protahovat objímání jeho zlaté bysty. Samotná pouť do Santiaga i přímý kontakt s relikviářem mi nesmazatelně zhmotnili vlastní duchovní náplň, mé sny, mé prosby. Doufám, že význam téhle někdy i rozporuplné cesty jednou plně pochopím. Věřím, že si to zasloužím.


  S I E N A

    Duomo di Santa Maria je chloubou města, které považuji za jedno z nejkrásnějších v celé Itálii. Velmi rád bych se znovu opřel o zdi budov, které uzavírají nádvoří na jihozápadní straně katedrály, a jenom se díval vpřed. Stavba vyrostla v letech 1215-1263 a před polovinou 14. století došlo k rozšíření ve směru jižního transeptu. Tento stavební záměr však přerušila morová epidemie, která vyhubila 4/5 sienských obyvatel. Katedrála tak v tomto směru zůstala nedokončená.


  S P E Y E R

    Katedrála ve Špýru je se svou délkou 134 m největší stojící románskou stavbou. Byla stavěna od roku 1030 a z nejstarší stavební fáze pochází krypta, kde jsou pohřbeni mnozí panovníci, zejména příslušníci dynastie Sálské a Štaufské. 1.9.1310 zde mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu oddal Jana Lucemburského a Elišku Přemyslovnu.


  S P I Š S K Á   K A P I T U L A

    Archeologické nálezy dokládají, že místo bylo centrem christianizace spišské župy nejméně od 11. století. V roce 1209 je poprvé zmíněn spišský probošt Adolf. Románská bazilika sv. Martina byla stavěna po roce 1245. Ve 13. století měla kolegiátní kapitula až 10 kanovníků a vznikla zde první škola. Spišskou kapitulu odloučila od Ostřihomi až Marie Terezie, která zde v roce 1776 zřídila biskupství. Z proboštského kostela se tak stala katedrála. V roce 2009 jsem měl jedinečnou příležitost podílet se na archeologickém výzkumu v interiéru katedrály.


  S T A V A N G E R

    Na počátku 12. století zahájil biskup Reinald stavbu první katedrály na území Norska. Dokončena byla okolo poloviny století a zasvěcena sv. Swithinovi, časnému biskupovi a patronovi katedrály ve Winchesteru. Poškozená katedrála byla po roce 1272 goticky upravena. V roce 1682 bylo biskupství přeneseno do Kristiansandu a v roce 1925 znovu obnoveno.


  S T R A L S U N D

    Historické centrum hanzovního města leží v průlivu mezi pevninou a ostrovem Rujánou a je chráněno Unescem. St. Marienkirche byl jedním z farních kostelů ve Stralsundu. Stavba je nejmladším gotickým cihlovým chrámem v severoevropském prostoru a po mariánském kostele v Gdańsku i druhou největší stavbou svého druhu mezi hanzovními městy.


  S T R A S B O U R G

    Postupnou přestavbou románského kostela z konce 11. století vznikal slavný štrasburský Münster, dokončený až v polovině 15. století. Mistrovským dílem plným jemných krajek je zejména západní průčelí katedrály od Erwina Steinbacha, které kromě Goetha obdivuje třeba i můj otec.


  T A R R A G O N A

    Katedrála na půdorysu románské baziliky má transept a chór se třemi apsidami. Oktagonální kupole s křížovou klenbou byla dokončena v polovině 13. století. Nedokončenému průčelí dominuje monumentální gotický portál se sochařskou figurální výzdobou v ústupku a 11. metrů široká rozeta. Menší rozety nacházíme i nad oběma portály po stranách.


  T E W K E S B U R Y

    K zařazení klášterních katedrál obvykle hledám pádný důvod. V Tewkesbury jich nacházím hned několik. Nejenže jde o jednu z největších normanských staveb v Británii, ale věž nad křížením lodi a transeptu z poloviny 12. století je dokonce považována za nejimpozantnější v celé Evropě. V Anglii ojedinělý je rovněž polygonální kaplový závěr přestavěný v letech 1321-1335. Benediktinské opatství bylo založeno v roce 1092 opatem z Cranbourne a do dějin vstoupilo zejména za Války růží, kdy zde byla v roce 1471 svedena bitva. Část poražených Lancasterů hledala azyl právě v klášterním kostele, kde byli Yorky nemilosrdně pobiti. Klášter poté musel být uzavřen, vyčištěn a znovu vysvěcen.


  T O U R N A I

    Jedna z největších belgických katedrál byla vystavěna v románsko-gotickém slohu. Originální stavba o pěti věžích musí vždy zaujmout, žel kvůli dlouhodobé rekonstrukci je provoz uvnitř katedrály značně omezen.


  T R E N T O

    V letech 1545-1563 hostil Trident koncil, který řešil především otázky církevní dogmatiky zpochybňované nastupujícím protestantismem. Koncilní shromáždění rokovalo v presbytáři dómu, kde byla postavena speciální pohyblivá tribuna. Současná stavba katedrály v románsko-lombardském slohu byla zahájena v roce 1212 za biskupa Federica Vanga a hlavním architektem se stal Adamo d´Arogno.


  T R I E R

    Nejhodnotnějším místem malebného údolí řeky Mosely je nepochybně Trevír, považovaný díky své římské historii za nejstarší město současného Německa. Už ve 3. století zde bylo zřízeno biskupství a trevírský arcibiskup patřil ve středověku k nejmocnějším mužům. Vedle početných římských památek tak rozhodně nemůže zapadnout památný trevírský dóm sv. Petra, který dnes stojí v těsném sousedství mladšího chrámu Panny Marie.


  T R O N D H E I M

    Podobně jako Lund kontrastuje s ostatními chrámy ve Švédsku, je i katedrála v Nidarosu zcela výjimečnou stavbou v Norsku. Největší středověká stavba Skandinávie byla stavěna v normanském stylu a od konce 12. století goticky podle anglických vzorů. Korunovační katedrála norských panovníků byla dokončena až ve 20. století.


  U L M

    Ulmer Münster nebyl nikdy zamýšlen jako biskupská katedrála. Byl založen v roce 1377 jako farní kostel a financován z kapes občanů města. Hlavní věž katedrály, dokončená v roce 1890, je svou výškou 161,53 m nejvyšší kostelní věží světa.


  V A L E N C E

    Dominantou města je starobylá katedrála Saint-Apollinaire, která byla vysvěcena papežem Urbanem II. roku 1095 a dokončena na počátku 12. století. Během náboženských válek mezi katolíky a hugenoty ve 2. polovině 16. století byl katedrála poničena.


  V E N E Z I A

    Původní katedrálu v Benátkách davy turistů neobdivují. Je zasazená prakticky v nejodlehlejší části města a nadto je zastíněna několika dalšími chrámy, stavebně i umělecky nepoměrně vyšší hodnoty. Jde především o baziliku sv. Marka, která byla vystavěna podle byzantských předloh nad hrobem patrona města. Návštěva byla pro mě velkým zážitkem, stovky lidí před zavřenými vraty a celý chrám na několik desítek minut jenom pro nás jedenáct, zbožných ptáčat.


  V E S Z P R É M

    Za velkovévody Gejzy zde vznikl jeden z prvních kamenných hradů v Uhrách. Jeho syn Štěpána I. v roce 1009 zřídil biskupství a město si oblíbila královna Gisela Bavorská. Veszprémští biskupové získali pravomoc korunovat uherské královny a později se stali královninými kancléři. V roce 1313 získali titul župana. Na arcibiskupství byl Veszprém povýšen až v roce 1992. Historické město bylo během staletí několikrát zplundrováno. Biskupský kostel je novorománskou stavbou a z původních částí stojí za pozornost snad jen raně gotická krypta. V sousedství katedrály najdeme základy kostela sv. Jiří, který je datován do doby kolem roku 1000. Nejzajímavější památkou je však Gizelina kaple ze 13. století s fragmenty freskové výzdoby.


  V É Z E L A Y

    Starobylé benediktinské opatství, jehož součástí je samozřejmě i monumentální katedrála, patří k nejvýznamnějším poutním místům ve Francii. Bývalo shromaždištěm poutníku před cestou do Santiaga a samo k povzbuzení nabízelo ostatky sv. Maří Magdaleny, které však byly téměř zcela zničeny za francouzské revoluce. Dnešní podobu katedrále ve Vézelay dal slavný francouzský architekt Eugéne Viollet-le-Duc.


  V I E N N E

    Historické město, kde už od 4. století měl sídlo arcibiskup. Velkou událostí v dějinách města byl 15. ekumenický koncil, jehož nejznámějším bodem bylo zrušení řádu templářů. Papež Klement V. tak učinil i přes obecný odpor zasedajícího koncilu v březnu 1312 pod tlakem francouzského krále Filipa Sličného.


  W E L L S

    Stavbu katedrály v gotickém stylu zahájil biskup Reginald de Bohun v roce 1175. Uvnitř katedrály vzbuzují pozornost „nůžkovité oblouky“, které do interiéru v letech 1338-1348 vložil zednický mistr William Joy, aby podpořil statiku nedávno dokončené věže. Hodinový stroj z konce 14. století je po katedrále v Salisbury, druhým nejstarším v Británii.


  W I E N

    Vídeňský Stephansdom založil roku 1359 Rudolf IV. Habsburský, který tímto krokem chtěl získat pro své sídelní město biskupský úřad a konkurovat pražské katedrále svého tchána. Pro svůj záměr využil stávající románský kostel, který rozšířil po vzoru francouzských katedrál. Z tohoto kostela dodnes zbyl westwerk s dvojicí „Pohanských věží“ v západním průčelí. Sv. Štěpán se stal titulární katedrálou až v roce 1469, kdy se císaři Fridrichu III. konečně podařilo vysněné biskupství zřídit.


  W I E N E R   N E U S T A D T

    Město bylo založeno roku 1194 rakouským vévodou Leopoldem V. a budováno z výkupného za propuštěného anglického krále Richarda Lví Srdce. Pozdně románský chrám Nanebevzetí Panny Marie byl vysvěcen v roce 1279, avšak na katedrálu byl povýšen až v roce 1469, kdy zde císař Fridrich III. ustanovil biskupství, které existovalo až do roku 1785. Druhou katedrálu získalo město v roce 1990, kdy bylo zřízeno vojenské biskupství rakouské armády. K tomuto účelu byla využita bývalá hradní kaple sv. Jiří, která je dnes součástí areálu vojenské akademie, založené Marií Terezií v roce 1752.


  W I N C H E S T E R

    Kořeny katedrály, kde byli pohřbeni někteří králové Wessexu, sahají až do 7. století. V roce 1035 zde byl pohřben „císař severu“ Knut Veliký. Po dobytí Normany byl do čela diecéze dosazen Vilémův kaplan Walkelin, který zahájil stavbu nového chrámu vysvěceného za hojné účasti anglických biskupů v roce 1093. V roce 1100 zde byl pohřben Vilémův syn William Rufus.


  WISMAR

    Další z bohatých hanzovních měst. Katedrála Panny Marie nebyla po válce obnovena a zbyla jen 80 m vysoká věž. Katedrála sv. Mikuláše naopak přečkala válku bez úhony a patří tak k intaktně dochovaným interiérům cihlové gotiky.


  W O R M S

    Posledním z trojice rýnských císařských dómů je sv. Petr ve Wormsu. Svou zatím jedinou návštěvu jsem načasoval přímo do průběhu festivalu Nibelungů, kdy jsem se bez akreditace zázračně dostal do interiéru jen na přímluvu postarší wormské farnice. Dořvala kostelníka, že poutníka k oltáři pustit musí.


  W R O C Ł A W

    První zděný kostel stál na tomto místě už na počátku 11. století. Byl nahrazen gotickou katedrálou Jana Křtitele a dokončenou až na sklonku středověku, dále barokně upravenou. Zásadní stavební práce byly prováděny v letech 1946-1951 a napravovaly katastrofální válečné škody.


  W Ü R Z B U R G

    Sv. Kilián je u nás znám pouze v souvislosti s ostrovskými benediktiny. Jinak je to patron Franků a města Würzburg, kde byl podle legendy irský misionář sťat. Stavbu současného dómu zahájil biskup Bruno a dokončena byla v roce 1075. Stavba byla těžce poškozena za 2. světové války a rekonstrukce v románském duchu dokončena v roce 1967.


  Y O R K

    Anglikánská církev se skládá ze dvou hlavních provincií. Primasem je arcibiskup z Canterbury, druhou významnou prebendou je pak úřad arcibiskupa v Yorku. Jeden z nejpůsobivějších chrámu světa byl stavěn po roce 1220 v raně anglickém slohu na půdorysu kříže, přičemž koridorem v severním transeptu lze vstoupit do impozantní oktagonální kapitulní síně z šedesátých let 13. století.


  Z A G R E B

    Jedna z nejexponovanějších gotických katedrál se nachází v Záhřebu a je zasvěcena Nanebevzaté Panně Marii a uherským králům Štěpánovi a Ladislavovi. Biskupství přenesl do Záhřebu král Ladislav ze Sisaku a nová katedrála byla dokončena 1217. Po vpádu Mongolů byla zničená katedrála obnovena a později je zde doložena i věhlasná parléřovská huť. Na konci 15. století byla katedrála v důsledku osmanské invaze opevněna.


  Z O U T L E E U W

    Katedrálu v Zoutleeuwu lze považovat za venkovskou. Je jednoznačnou dominantou malého města v oblasti Hageland ve východní části vlámského Brabantska. Interiér navíc ukrývá doslova umělecké skvosty, já osobně zůstávám ohromen mimořádným provedením chrámového pastoforia.


  Z Ü R I C H

    Současná katedrála byla budována v letech 1100-1250 pod vlivem hornorýnského a zejména lombardského stavitelství. Analogie uměleckého ztvárnění architektonických plastik bývají nejčastěji hledány v bazilice sv. Michala v Pavii. Za německo-švýcarské reformace se Grossmünster stal základnou Huldricha Zwingliho a jeho nástupce Heinricha Bullingera.


© burda 2008-016