L E S   C A T H É D R A L E S

    Katedrála je široký pojem, který lze vysvětlovat dvojím způsobem, a to buď ve smyslu titulárním, nebo ve smyslu architektonickém. V prvém významu jde o biskupský kostel. Každá diecéze příslušné církve má v diecézi nejméně jednu katedrálu, u které zpravidla nacházíme i sídlo biskupského úřadu. V druhém významu slova jde o architektonický typ gotického kostela, který charakterizují určité stavební znaky. Ideální katedrála by měla mít tři a více lodí, transept, opěrný systém, ochoz s věncem kaplí kolem hlavního oltáře, triforium a věže, přinejmenším se očekává dvojice věží v západním průčelí. Celá řada katedrál, zejména těch francouzských, tyto znaky vykazuje, leč známe i velké množství katedrál v redukované podobě. Často chybí ochoz kolem presbyteria, triforium nebo věže, které bývají běžně nedokončené, a např. u cisterciáckých katedrál byla jejich stavba přímo zakázána.

    Část titulárních katedrál má podobu architektonické katedrály. Platí to zejména u těch biskupství, která byla zřízena již ve středověku, Typ katedrálního kostela stavěli nejen biskupové, ale i farnosti a další církevní instituce, zejména mnišské řády benediktinů a cisterciáků. Později zřizují katedrály i některé protestantské církve. Odtud vyplývá, že v jednom místě můžeme najít i několik katedrál. V obojím významu se také pro některé katedrály používají další termíny, italské duomo, německý dóm nebo anglický minster. V následující galerii jsou umístěny katedrály, které jsem nejen navštívil, ale které rovněž pokládám za významné nebo osobně zajímavé. Jsou zde katedrály zejména architektonické, počínaje dobou románskou, kdy se tento typ kostela začal formovat.


  A A C H E N

    První katedrálou ve výběru je stavba vskutku světová. Jde o jeden z nejslavnějších křesťanských chrámů, jehož ústřední část představuje karolinský oktagon (vnější plášť na půdorysu šestnáctiúhelníku) stavěný kolem roku 800 jako součást cášského císařského paláce. Zcela nový monument v severoalpském prostoru byl stavěn podle byzantinských vzorů architektem Odem z Metz. V roce 814 zde byl pohřben císař Karel Veliký a v roce 936 zde začala tradice korunovací římských císařů, kdy byl za východofranckého krále korunován Ota I. Veliký.


  A A R H U S

    Počátky největší dánské katedrály (co do délky i výšky věže) spadají do 10. století. V roce 948 zde působil misijní biskup Reginbrand pod jurisdikcí hamburského arcibiskupa. Současná stavba byla stavěna od konce 12. století na místě první katedrály sv. Klementa, kde byl pohřben sv. Niels, mladší syn krále Knuta V. Od roku 1524 propagoval v Dánsku Lutherovy myšlenky Hans Tausen. Poslední katolický biskup v Aarhus byl uvězněn v roce 1536, kdy se Dánové stali pod vládou Kristiána III. protestantským národem.


  A L B A   I U L I A

    Katedrála sv. Michaela je románsko-gotická trojlodní bazilika z 2. poloviny 13. století a je jedinou středověkou katedrálou, která se zachovala na území dnešního Rumunska. Pochován je zde János Hunyady, uherský politik, který se vyznamenal ve vojnách s Turkem nebo uherský král Jan II. Zápolský.


  A M I E N S

    Katedrála Notre Dame je jednou z největších francouzských katedrál. Má mohutný pětilodní chór a výška klenby je po katedrále Beauvais druhá nejvyšší. Zajímavá je vyzdoba západního průčelí, kde se nachází více než 200 soch a řady reliéfů v kvadrilobu. V interiéru se nacházejí dva bronzové náhrobky ze 13. století, kdy jeden patří biskupu Evrardu de Fouilloy, zakladateli chrámu.


  A N A G N I

    Nejjižnější italskou katedrálou ve výběru je Santa Maria Annunziata v Anagni. Románská stavba byla v polovině 13. století přestavěna v goticko-lombardském stylu. Cenným prostorem chrámu je krypta, kde se nacházejí malby z let 1231 – 1255. Ve městě se nacházela letní rezidence papežů.


  A N T W E R P E N

    Hlavní postavou Antverp je nepochybně Peter Paul Rubens a jeho tvorba je zřetelná i ve vnitřní výzdobě zdejší katedrály. Jde o největší (sedmilodní) církevní stavbu v Beneluxu a jediná dokončená věž je dokonce o 70 cm vyšší než kostelní věž slavného Onze-Lieve-Vrowekerk v Bruggách.


  A Q U I L E I A

    Aquileia je významné antické město a obchodní středisko, centrum akvilejského patriarchátů a místo spjaté s českými dějinami. Ve 4. století za biskupa Theodora zde vznikl výstavný starokřesťanský okrsek, ze kterého se dodnes dochovaly zejména podlahové mozaiky. V 6. století došlo ke schizmatu, přičemž akvilejský patriarcha sídlil jak v Akvileji tak v sousedním Gradu. Ve 13. století měl na patriarchát přímý vliv Přemysl Otakar II. a v roce 1350 získal titul patriarchy Mikuláš, nemanželský syn Jana Lucemburského. V letech 1388-1394 byl akvilejským patriarchou Jan Soběslav, syn moravského markraběte Jana Jindřicha.


  A R D F E R T

    Diecéze zanikla a z katedrály se staly ruiny. Existovala od roku 1117 do roku 1663, kdy byla spojena s diecézí Limerick. Původně se zde nacházel keltský křesťanský klášter, který založil sv. Brendan. Dnes je zde malé muzeum a zajímavé pozůstatky několika románsko – gotických staveb.


  A R L E S

    Bývalá katedrála St-Trophime v Arles vznikla v 11.-12. století na místě staršího kostela sv. Štěpána. Zatímco sv. Štěpán byl prvním mučedníkem církve, současný patron byl z prvních biskupů Arles. Katedrála je vzorným příkladem provensálského románského stylu, který je k dokonalosti doveden zejména provedením západního portálu s motivy posledního soudu. Umělecky hodnotné je i provedení přilehlých ambitů.


  A S S I S I

    San Rufino byl ve 3. století biskupem v Assisi a zahynul jako mučedník. Je pohřben v katedrále, která se nachází ve stínu jednoho z nejvýznamějších poutních chrámů, tedy baziliky sv. Františka. V katedrále postavené kolem poloviny 12. století Giovannim da Gubbio byl v roce 1182 pokřtěn sv. František a v roce 1193 sv. Klára.


  A S T O R G A

    Biskupství zde bylo založeno již ve 3. století a Astorga je tak jedním z nejstarších biskupství ve Španělsku. Katedrála byla stavěna od roku 1471 ve zdech původního kostela. Dokončena byla v 18. století a uplatnila se zde gotika, renesance, baroko i klasicismus. Hlavní oltář z roku 1558 vytvořil Gaspar Beccera. Jde o mistrovské dílo španělské renesance.


  A U G S B U R G

    Pětilodní dóm z první poloviny 14. století stavěl Jindřich Parléř, přičemž chór byl dokončen až v roce 1431. Stavba rozšiřovala původní biskupskou katedrálu, doloženou již v 9. století. Ze starších částí se tu dochovalo množství zajímavostí. Krypta z 10. století pod západním chórem, nejstarší vitráže na německém území snad už z konce 11. století nebo bronzové dveře z roku 1065.


  A U X E R R E

    Katedrála sv. Štěpána nad řekou Yonne vykazuje stopy válečných konfliktů a v panoramatu města není jedinou dominantou. Protipól vytváří zejména opatský kostel Saint-Germain, který je rovněž typologickou katedrálou. Vzhledem k pokročilému odpoledni jsem ani jeden z kostelů neviděl v interiéru.


  Á V I L A

    Progresivní katedrála z 12. století je jednou z prvních gotických staveb ve Španělsku. Zároveň jde o pevnost, neboť závěr katedrály ve tvaru apsidy prostupuje městskou hradbou a slouží jako obranná bašta. V interiéru zaujme renesanční hlavní oltář.


  B A M B E R G

    Jedno z mých nejoblíbenějších bavorských měst. Kladné body získává především díky biskupskému dómu románsko-gotického slohu, který patří k nejhodnotnějším stavbám svého druhu v celém Německu. V interiéru vidíme mnoho zajímavostí, ať už jde o náhrobek císařského páru Jindřicha II. a Kunhuty, hrob papeže Klementa II., nebo jezdeckou sochu bamberského rytíře, která představuje nejspíše uherského krále Štěpána I., švagra zmíněného císaře.


  B A S E L

    V letech 1431-1449 se ve městě konal koncil, jehož produktem byl pontifikát vzdoropapeže Felixe V., pád myšlenky konciliarismu nebo Basilejská kompaktáta urovnávající českou otázku. Katedrála dokončená až roku 1500 byla obnovována po zemětřesení z roku 1356 Janem z Gmündu, stavitelem katedrály ve Freiburgu. Od roku 1421 se na stavbě krátce podílel Oldřich z Ensingen, stavitel katedrálních věží v Ulmu a Štrasburku.


  B A T A L H A

    Dost možná nejvýstavnější dominikánský klášter v Evropě byl postaven na památku vítězství u Aljubarroty, kde se v roce 1385 rozhodlo o nezávislosti Portugalska na Kastilii. Stavitelem klášterního kostela v katedrálním stylu byl Alfonso Domingues a po něm mistr Huguet, který započal stavbu nedokončené kaple, která měla být mauzoleem královského rodu.


  B A Y E U X

    Do Bayeux se za katedrálou příliš nejezdí. Konkurence je tu veliká. Na jedné straně láká první osvobozené město návštěvníky do vojenského muzea o vylodění spojenců v Normandii, na druhé straně jen kousek od katedrály můžeme zhlédnout slavnou tapiserii, znázorňující příběh bitvy u Hastingsu a dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem. Nejstarší oslavný komix na světě byl vyšit krátce po roce 1066 a jednou ročně byl vystavován ve zdejší katedrále.


  B E A U V A I S

    Katedrála sv. Petra je známá nejvyšší gotickou klenbou 48,5 m. Megalomansky pojatá stavba se od počátku potýkala se statickými problémy vzešlými ze špatných architektonických propočtů a nikdy se jí nepodařilo dokončit. Díky tomu se dodnes zachoval v místě plánované lodi původní předrománský kostel.


  B E R N

    Katedrála sv. Vincence z 15. století stojí na místě staršího kostela s uctívanými ostatky Rudolfa z Bernu, chlapce, který se stal na jaře roku 1294 obětí židovské rituální vraždy. Chrámu dominuje stometrová věž, nejvyšší ve Švýcarsku, dokončená až na sklonku 19. století. Z ochozů věže je jedinečný výhled na historický střed města v meandru neobyčejně rychlého proudu řeky Aare.


  B É Z I E R S

    Tradičně je za prvního biskupa v Béziers pokládán svatý Aphrodisius. Podle Řehoře z Tours byl ochráncem Svaté rodiny v egyptském vyhnanství a později misionářem v Galii. Navzdory legendám známe prvního biskupa až z 5. století. Na úvod křížového tažení proti albigenským bylo Béziers v roce 1209 vypáleno a veškeré obyvatelstvo vyvražděno. Výstavba současné katedrály začala až po tomto masakru. Zajímavostí je, že do čela stolice byl tehdy povolán sv. Dominik, který ovšem dal přednost kazatelské činnosti proti katarům. Biskupství zaniklo v roce 1801 včleněním do diecéze Montpellier.


  B R A N D E N B U R G

    Brandenburg byl významnou pevností Polabských Slovanů a centrem území ovládaném Havolany. V roce 929 si sice Havolany podmanil Jindřich Ptáčník, avšak již v roce 983 se moci opět chopili Slované. Posledním slovanským vládcem byl Přibyslav, který zemřel v roce 1150. Katedrála na ostrově uprostřed někdejšího slovanského hradu byla založena v roce 1165, avšak biskupství existovalo už od roku 948, což dokládá i dochovaná zakládací listina.


  B R A U N S C H W E I G

    Už od středověku se kolegiátnímu kostelu sv. Blažeje proti hradu Dankwarderode říká katedrála, ačkoliv nejde ani o katedrálu biskupskou, ani architektonickou. Stavebníkem dómu byl nejmocnější říšský kníže Jindřich Lev, vévoda saský a bavorský. Z konce 12. století rovněž pochází některé prvky z výbavy interiéru. Jde zejména o Imervardův kříž a sedmiramenný svícen, jehož analogie známe z Milána, Essenu a Kołobrzegu. Zajímavostí Brunšviku jsou rovněž vazby na anglické prostředí, kde Jindřich Lev pobýval jako exulant a odkud pocházela jeho druhá manželka Matylda. V roce 1226 byl za třetího patrona chrámu vybrán Tomáš Becket a v pozdní gotice byla vystavěna severní loď v perpendikulárním slohu.


  B R E D A

    Titulární katedrálou diecéze Breda je kostel sv. Antonína Paduánského z 1. poloviny 19. století. Architektonickou katedrálou je Grote Kerk postavený v 15. století ve stylu brabantské gotiky, avšak od reformace katolíkům nepatří. V interiéru se nacházejí fresky od italského malíře Tommasa di Andrea Vincidor.


  B R E M E N

    Po porážce Sasů Karlem Velikým byl biskupem v Brémách vysvěcen Willehad. Na synodě v Mohuči v roce 848 bylo ustanoveno dvojbiskupství Bremen-Hamburg. Existenci arcibiskupství definitivně ukončil až Vestfálský mír v roce 1648.


  B R I S T O L

    Bristolská katedrála Svaté Trojice byla založena v roce 1140 královským úředníkem Robertem Fitzhardingem jako klášterní kostel augustiniánů. Velká přestavba kostela v dekorativním stylu se uskutečnila na počátku 14. století. V roce 1542 se stala biskupskou katedrálou nové anglikánské diecéze.


  B R I X E N

    Přestože katedrála v Brixenu nevykazuje pro svou barokní tvář zjevné architektonické znaky katedrály, jde o nejzajímavější stavbu svého druhu v Tyrolsku. Body získává především díky křížové chodbě datované až do 10. století a její ucelené freskové výzdobě ze 14. a 15. století. Brixen převzal kulturní tradice kláštera Sabiona a před rokem 1000 zde již existovala nejstarší škola v Tyrolsku.


  B R U G G E

    Katedrálu sv. Salvátora v Bruggách zcela jistě zastiňuje nedaleký kostel Panny Marie, v jehož interiéru najdeme kromě unikátních malovaných hrobů třeba i slavné Michelangelovo sousoší z mramoru „Madona s dítětem“.


  B R U S S E L

    Statutárně mladá konkatedrála sv. archanděla Michaela a sv. Guduly patří arcidiecézi Mechelen-Brussel. Původně šlo o kolegiátní kostel a místo posledního odpočinku brabantských vévodů. Loď kostela je typickým projevem brabantské gotiky a věže průčelí jsou zakončeny podle návrhu vlámského architekta Jana van Ruysbroecka.


  B U D A P E S T

    Přestože o pompézní chrámy není v Maďarsku nouze, ke klasické architektonické katedrále mají všechny velmi daleko. Ze stávajících kostelů tak západní katedrálu nejvíce připomíná kostel krále Matyáše na budínském hradním vrchu, který byl od středověku korunovačním místem uherských králů.


  B U R G O S

    Katedrála Panny Marie je jednou z nejhonosnějších gotických katedrál ve Španělsku. Nachází se na poutní cestě do Santiaga a na její výstavbě se podílela řada významných umělců. V 15. století se na stavbě podílel i Jan z Kolína, který přinesl z Německa do Kastilie plaménkovou gotiku. V architektuře katedrály se rovněž uplatnila izabelská nebo vlámská gotika. V katedrále je pohřben slavný vojevůdce a národní hrdina El Cid.


  C A N T E R B U R Y

    Druhá papežská misie na Britské ostrovy vedla do anglosaského Kentu. Hlavní postavou byl sv. Augustin, který se krátce po svém příchodu stal arcibiskupem v Canterbury, kde s podporou kentského krále Ethelberta založil první kostely. Významnou postavou Canterbury je rovněž arcibiskup Tomáš Becket, který byl roku 1170 zavražděn v transeptu katedrály rytíři krále Jindřicha II.


  C A R L I S L E

    Carlisle vzniklo na neklidné anglicko-skotské hranici a již za Římanů bylo součástí pevnostního systému proti Skotům. Cumbrijské biskupství zde bylo zřízeno v roce 1133 z kláštera augustiniánů kanovníků. Stalo se tak za canterburského arcibiskupa Viléma z Corbeil, který pocházel z tohoto řádu. Podobně jako Carlisle bylo v Anglii proměněno v biskupské katedrály ještě několik dalších augustiniánských proboštství.


  C A S T R O   U R D I A L E S

    Opálená a španělsky ošmoulená katedrála stojí sama nedaleko hradu nad hladinou Biskajského zálivu. Stavba je to malá, s vnitřním opěrným systémem a zvětralým povrchem ošlehaným větry oceánu. Santa Maria de la Asuncion patří k nejkrásnějším katedrálám, které jsem kdy viděl.


  C I U D A D   R O D R I G O

    Katedrála Panny Marie se nachází ve městě Ciudad Rodrigo v provincii Salamanca. Byla postavena na místě staršího kostela na konci 12. století, zřejmě za vlády krále Fernanda II. Jde o trojlodní stavbu s transeptem na půdorysu latinského kříže a přilehlou kvadraturou s ambity.


  C L U N Y

    Za rozporuplný symbol západního mnišství lze považovat opatství v Cluny, které bylo jak příkladným řeholním domovem, tak okázalým kulturním a společenským centrem. Clunyjští opati patřili k nejvlivnějším mužům své doby a chod pyšného klášterního kolosu provázely mnohé peripetie či skandály, které byly příčinou vzniku různých reforem nebo hnutí za nápravu. Klášter s monumentální bazilikou tak obvykle prožíval období své slávy ruku v ruce s upadající morálkou vlastního kléru. V konečném důsledku lze říci, že klášter nakonec zhynul pod tíhou vlastních plodů, byť skrze nepřímé historické události.


  C O I M B R A

    Nejlépe zachovalá románská katedrála na území Portugalska. Založena byla po roce 1139 za krále Alfonse I. a dokončena na počátku 13. století. V roce 1185 byl v katedrále korunován druhý portugalský král Sancho I. Po roce 1218 byla vystavěna křížová chodba v románsko-gotickém stylu.


  C R E M O N A

    Na rozdíl od zaalpské Evropy není v Itálii volně stojící zvonice žádnou raritou ani u katedrál. Torrazzo v lombardské Cremoně byla postavena ve 13. století a se svojí výškou přes 112 m je nejvyšší historickou stavbou Itálie. Ve věži se nachází největší orloj světa, který koncem 16. století sestrojili Francesco a Giovanni Battista Divizioli.


  D I N A N T

    Katedrální kostel Panny Marie je přitažlivý hned z několika důvodů. Především jde o pohled přes řeku Mázu, kdy srostlé věže katedrály nad řadou nábřežních domů nacházíme na bělavém pozadí skalnaté ostrožny s dinantskou citadelou. Blahodárně na mě ovšem působí i promyšleně nasvícený interiér katedrály a zaujalo mě i moderní, avšak celkem tradiční zastřešení obou čelních věží jedinou cibulí s lucernou.


  D O R D R E C H T

    Grote Kerk je protestantský kostel vystavěný v brabantské gotice a je největší dominantou města Dordrecht, které patří k nejstarším v Nizozemí. Předchůdce katedrály existoval již v 11. století. Stavba má nedokončenou věž ve které se nachází největší zvonkohra v Evropě.


  D U B L I N

    Katedrála sv. Patrika je největším kostelem v Irsku. Kostel na říčním ostrově byl založen v roce 1191, věž byla dokončena až v roce 1749. V Dublinu se narodíl a v katedrále působil anglikánský kněz Jonathan Swift. Je zde rovněž pohřben. Katedrála patří Irské církvi.


  D U R H A M

    Svatý Cuthbert, biskup na Lindisfarne, zemřel v roce 687. Pod tlakem ničivých nájezdů Vikingů se v roce 875 započala světcova posmrtná pouť, která byla ukončena po více než 120 letech právě v Durhamu. Současná katedrála, která dnes představuje neobyčejně významnou památku normanského stavebního slohu, byla budována po roce 1093 právě k úctě sv. Cuthberta. Z dalších osobností raně křesťanské Anglie je v katedrále pohřben sv. Beda Ctihodný, učitel církve, který žil a zemřel v klášteře Jarrow, a který se proslavil zejména svým dílem Historia ecclesiastica gentis Anglorum.


  E I C H S T Ä T T

    Významné místo raně křesťanského Bavorska. Biskupství založeno v roce 741 sv. Willibaldem, anglosaským misionářem a prvním biskupem. Jeho relikviář je uložen v katedrále. Ve věžích katedrály je umístěn soubor osmnácti zvonů. Biskupství bylo zrušeno v roce 1802.


  E L N E

    Součástí biskupské katedrály byla krypta, která v roce 1742 ustoupila novému baldachýnu. Mimořádně bohatá křížová chodba je mírně kosodélného půdorysu a ke katedrále přiléhá od severu. Nejstarší jižní část pochází z pozdního 12. století a najdeme zde scény jako „Quo Vadis“ nebo „Stvoření člověka“, nejmladší z chodeb na východě byla dokončena počátkem 14. století.


  E R F U R T

    Dominantou města je dómský pahorek, kde v těsném sousedství stojí farní kostel Severikirche a erfurtský dóm Marienkirche. Oba chrámy jsou charakteristické srostlými věžemi, které oddělují loď od presbyteria. Erfurt se jako biskupství prosadil jen krátce v polovině 8. století. Obnovy se instituce dočkala až v roce 1994.


  E S Z T E R G O M

    Pompézní klasicistní chrám sv. Štěpána není podle mého gusta, přesto jde o místo s velkými dějinami, které má ve středoevropském prostoru jen málo analogií. Ostřihom byla sídelním městem uherských Arpádovců a od roku 1000 sídlem arcibiskupství. Prvním arcibiskupem se stal Astrik, který byl zřejmě žákem a přítelem sv. Vojtěcha a prvním opatem břevnovského kláštera. Později se stal opatem v Pannonhalmě a biskupem prvního uherského biskupství v Kalocsi. V roce 1000 vyjednal u papeže Silvestra III. a císaře Oty III. nejen zřízení arcibiskupství, ale i královskou korunu pro Štěpána I.


  É V O R A

    Město získal z arabských rukou Geraldo Sem Pavor v roce 1166 a noví křesťanští vládci vystavěli v nejvyšším bodě katedrálu Panny Marie. Jde o největší katedrálu v Portugalsku a jeden z nejlepších příkladů gotického slohu, kde se nachází i kaple v manuelinském stylu. Pozoruhodný je hlavní portál s postavami apoštolů od mistra Pera a Tely Garcia nebo pitoreskní lucernová věž nad křížením lodi s transeptem. Opomenout nelze ani křížovou chodbu se sochami evangelistů v nárožích.


  É V R E U X

    Katedrála Notre Dame v Évreux je významnou stavbou v Normandii. Postavena byla v 11. století a a dokončena v 19. století. Je zdařilým příkladem plaménkové gotiky a zaujme i svým renesančním tvaroslovím dokonale zasazeným v klasické katedrální dispozici. Cenné vitráže byly poničeny během 2. světové války.


  E X E T E R

    Už v polovině 11. století zde stála anglosaská katedrála biskupa z Devonu a Cornwallu. Za Viléma Warelwasta byla zahájena stavba katedrály v normanském slohu a po polovině 13. století došlo za biskupa Bronescomba k přestavbě ve stylu dekorativní gotiky. Celý monument s nejdelší středověkou klenbou (96 m) byl dokončen okolo roku 1400.


  F I R E N Z E

    Santa Maria del Fiore je nepochybně nejvýznamnější stavbou Florencie. Na jejím vzniku se podílela celá řada umělců. Vedle hlavních architektů Arnolfa di Cambio a Francesca Talentiho to byl především Filippo Bruneleschi, jehož dvouplášťová kupole stavěná bez použití lešení je z technologického hlediska neuvěřitelným architektonickým dílem. Zvonice podle návrhu Giotta di Bondone pochází ze 14. století, baptisterium před průčelím katedrály je románského původu a dovnitř se vstupuje trojicí slavných bronzových dveří. Nejstarší brána od Andrea Pisana je z doby kolem roku 1330, dvoje mladší z první poloviny 15. století pochází od Lorenza Ghiberti.


  F R E I B U R G

    Stavba začala podle vzoru katedrály v Basileji v roce 1200 v pozdně románském slohu, avšak po roce 1230 přešli stavitelé na moderní styl francouzské gotiky. Kolem roku 1330 byla dokončena 116 m vysoká věž, jedna z mála dokončených věží už ve středověku a zároveň jedna z nejvyšších (1333 Salisbury 123 m, 1350 Lübeck 125 m). Na závěr nutno zmínit, že freiburský minstr byl od počátku stavěn jako městský kostel a status katedrály získal až se vznikem arcibiskupství v roce 1821.


  F R I B O U R G

    Jako dny v roce stoupají schody pod srdce zvonu ve věži katedrály. Nebýt této mohutné stavby, která svými 74 m výrazně převyšuje okolní střechy, mohla by se jinak pěkná katedrála sv. Mikuláše rovnat snad jen s průměrnými městskými kostely. Vzhledem k mé vlastní slabosti pro Fribourg, však vyhrazuji prostor i tomuto chrámu.


  G E N O V A

    Sv. Sirus, někdejší biskup Janova, byl patronem raně křesťanského kostela, který stával na místě současné katedrály. Projekt katedrály sv. Vavřince byl zafinancován penězi, které pocházely z úspěšných podniků janovské flotily během křížových výprav. Stavbu vysvětil v roce 1118 papež Gelasius II. a nedlouho poté byl Janov povýšen na arcibiskupství.


  G E N T

    Katedrála sv. Bavona ukrývá poklad časně vlámského malířství známý jako „Gentský oltář“. Jde o významné dílo Jana van Eycka a jeho bratra Huberta. Hubert je však trochu záhadnou postavou, protože kromě autorství na oltáři se nijak jinak neproslavil na rozdíl od svého bratra, již za života uznávaného o dobře placeného umělce.


  G I R O N A

    Diecéze Girona je v papežských pramenech doložena již na konci 4. století. Monumentální schodiště z počátku 17. století koresponduje s barokizovaným průčelím katedrály, za kterým se nachází prostorná gotická loď, která svou šířkou 23 m výrazně převyšuje soudobé stavby. Z původní románské stavby se dodnes zachovala zvonice a křížová chodba, na jejíž výzdobě se podílel katalánský sochař Arnau Cadell.


  G L A S G O W

    Na své první cestě Skotskem jsem zcela jistě Glasgow navštívit nechtěl. Nakonec se tak díky hradu Bothwell stalo, a tak jsem zavítal i do zdejší katedrály. Určitě nelituji. Skvostný chrám sv. Munga je jedním z nemnoha středověkých kostelů, které bez úhony přečkaly skotskou reformaci.


  G L O U C E S T E R

    Obnovitelem slávy starého anglosaského kláštera byl opat Serlo, který v roce 1072 přišel z Mont St. Michel v Normandii. Opatství sv. Petra se stalo významným držitelem půdy s konexemi na královský dvůr. V roce 1216 zde byl korunován Jindřich III. a v roce 1327 pohřben král Edward II. zavražděný ve vězení na hradě Berkeley. V důsledku toho došlo k přestavbě chrámu v perpendikulárním stylu a v závěru chóru vzniklo v polovině 14. století největší okno světa. Ze stejné doby pochází i slavná vitráž s golfistou. Katedrálou se opatský kostel stal až v roce 1541, kdy bylo zřízeno biskupství v Gloucesteru.


  G N I E Z N O

    Barokní katedrála skrývá pod svým pláštěm velké dějiny malých středoevropských států. Nad hrobem sv. Vojtěcha zde bylo roku 1000 za účasti Oty III. a Boleslava Chrabrého vyhlášeno hnězdenské arcibiskupství. Centrum církevní i politické správy raně piastovského státu však utrpělo těžkou ránu od pokořené Prahy. Po nájezdu českého knížete Břetislava bylo město zničeno a z katedrály uloupeny ostatky sv. Vojtěcha. Unikátem korunovační katedrály pěti polských králů, včetně Václava II., jsou bronzová vrata z 12. století s životním příběhem patrona Poláků i Čechů.


  G U A R D A

    Stavba katedrály byla inspirovaná ambiciozním projektem, který byl realizován v Batalze v souvislosti s nezávislostí Portugalska. Původní chrám je ale starší a vznikl za krále Sancha I. Nezaměnitelnou podobu vtiskl katedrále manuelský styl, který je známý skrze slavné stavby v Lisabonu (Belémská věž nebo klášter jeronymitů).


  G U R K

    Jedna z nejvýznamnějších románských staveb v Korutanech s hrobem sv. Emmy je bývalou katedrálou Nanebevzetí Panny Marie. Diecéze Gurk byla zřízena v roce 1071 a stolec v roce 1787 přesunut do města Klagenfurt. Katedrála obsahuje kryptu podepřenou stovkou sloupů.


  H A A R L E M

    St. Bavokerk je bývalá katolická katedrála, která padla během reformace do rukou protestantů. Cenným artefaktem interiéru jsou varhany postavené amsterdamským mistrem Christianem Müllerem a vyzdobené Janem van Logterenem mezi lety 1735 – 1738. Zahrálo si na ně několik mistrů, včetně desetiletého Mozarta.


  H A L B E R S T A D T

    V souvislosti s christianizací Sasů bylo na počátku 9. století zřízeno v Halberstadtu biskupství. V roce 992 byla vysvěcena otonská bazilika, která byla jen o málo menší než současná stavba. Od roku 1209 byla katedrála netypicky od západu přestavována v gotickém stylu. K přestavbě chóru tak došlo až po roce 1350.


  H A V E L B E R G

    Vedle Brandenburgu byl Havelberg další diecézí, kterou zřídil král Ota I. na východ od Labe za účelem christianizace západních Slovanů. V roce 968 byla oblast vyjmuta z mohučské arcidiecéze a přiřazena k nově zřízenému arcibiskupství v Magdeburgu. V roce 983 se Havelberg dostal opět pod nadvládu Slovanů a to až do roku 1130, kdy jej ovládl císař Lothar III. ze Supplingenburgu. Koncem 16. století bylo biskupství sekularizováno.


  H E L S I N G O R

    Diecéze Helsingor je velmi mladá a založena byla teprve v roce 1961. Biskupským kostelem se stal farní kostel sv. Olafa. Založen byl zřejmě na počátku 13. století a dokončen v roce 1559. Součástí stavby je vysoká západní věž, kaple Nejsvětější Trojice a pohřební kaple rodu Oxe.


  H E R E F O R D

    Katedrála je zasvěcená Panně Marii a sv. Ethelbertovi, králi Východní Anglie. Její počátky jsou hledány v 8. století, avšak nejstarší pozůstatky pochází teprve ze století jedenáctého. Klenotem katedrály je Mappa Mundi, která je největší středověkou mapou tehdejšího světa a která vznikla kolem roku 1300.


  H I L D E S H E I M

    Podobně jako v Havelbergu je i součástí katedrály v Hildesheimu pevnostně vyhlížející westwerk připomínající otonskou stavební tradici. Ostatně součástí katedrálního pokladu je několik uměleckých skvostů z 11. století. Patří sem zejména bronzové dveře biskupa Bernwarda datované okolo roku 1015, Bernwardův bronzový sloup určený pro kostel sv. Michaela nebo Hezilův kruhový lustr, jehož mladší románské analogie najdeme v Cáchách nebo Comburgu.


  C H A R T R E S

    Jedna z nejvýznamnějších francouzských katedrál byla postavena roku 1194 po požáru předchozího chrámu. Ze starších stavebních fází zbylo jen dvouvěžové západní průčelí a dlouhá krypta z 11. století. Projekt stavby byl monumentální a realizovaný v raně gotickém slohu. Hmotnou a do posledního soudu nezničitelnou stavbu jen s obtížemi osvětluje 176 oken s cennými vitrážemi. Nebýt všudypřítomných návštěvníků, lehko by se v temné katedrále zmocnil člověka pocit strachu. Nevím, zda by ke spáse pomohla cesta kruhovým labyrintem do nebeského Jeruzaléma, neidentifikovatelná stvoření sochařských mistrů, nebo studna moci v jejíž sousedství se prý nacházel oltář druidské svatyně. Snad se jen ovinout rouchem Panny Marie z betlémského chléva.


  C H E S T E R

    Katedrála v Chesteru je původní klášterní kostel benediktinů založený v roce 1093, avšak zachovalo se i několik dalších pozůstatků bývalého klášterního komplexu. Sidlem biskupství je Chester od roku 1541. Katedrála byla restaurovaná v 19. století a ve 20. století byla doplněna o volně stojící zvonici. V interiéru se zachovala cenná chórová lavice z doby kolem roku 1380.


  C H I C H E S T E R

    Katedrální komplex v anglickém Sussexu je po mnoha směrech jedinečný. Pětilodní katedrála, jediná svého druhu v Anglii, je přehlídkou hlavních proudů gotické architektury. Původní normanská katedrála vznikla už v 11. století poté, co byl biskupský úřad přenesen z pobřežního města Selsey. V 15. století donutily problémy s podložím zbudovat novou zvonici dále od katedrály, čímž vznikl další unikát katedrálního stavitelství. K zajímavostem rovněž patří špitál ze 13. století, který je jedním z nejstarších v Evropě.


  I S T A N B U L

    Tisíc let byl chrám Boží Moudrosti největší katedrálou na světě. Centrála téměř čtvercového půdorysu byla zaklenuta odvážnou kupolí o průměru 32 m a výšce 55,6 m, kterou nesly čtyři mohutné pilíře. Byzantská stavba vznikla za císaře Justiniána v letech 532 – 537, byla hlavním sídlem patriarchy a po dobytí Konstantinopole Turky v roce 1453 přeměněna na mešitu a opatřena minarety.


  KAMIEŃ   POMORSKI

    Kamień Pomorski byl v letech 1176 – 1544 sídlem samostatné římskokatolické diecéze. Následovala dlouhá luteránské epocha ukončená v roce 1945. Od roku 1972 je konkatedrálou szczecińsko – kamieńské diecéze, od roku 1992 arcidiecéze. V katedrále jsou pochována pomořanská knížata z rodu Gryfitů. Křížová chodba je v katedrálním kontextu jediná v Polsku.


  K I L D A R E

    Katedrála je zasvěcená sv. Brigitě Irské, která byla misionářkou a v 5. století zde založila ženský klášter. Současná stavba byla postavena v 1. polovině 13. století a zakladatelem byl pravděpodobně biskup Ralph z Bristolu. V 17. století byla katedrála zničena během Jedenáctileté války. V 19. století katedrálu obnovil architekt George Edmund Street. Cenným artefaktem je tumba biskupa Waltera Wellesley, která je dílem 16. století.


  K I L K E N N Y

    Jedna z největších katedrál v Irsku je St. Cannice v Kilkenny. Stavba pochází ze 13. století a v jejím sousedství se nachází charakteristická okrouhlá věž pravděpodobně z 9. století. Spolu s okrouhlou věží v Kildare lze tuto stavbu navštívit a vystoupat až na vrchol. Původní klášterní kostel se po synodě v Rathbreasal v roce 1111 stal katedrálou. Během reformace se katedrála stala sídlem Irské církve. Katolíci si v 19. století postavili novou.


  K O L Í N

    Se založením královského města začala i stavba městského kostela sv. Bartoloměje. Síňové trojlodí s dvojicí osmibokých věží v západním průčelí se kromě presbytáře dochovalo dodnes. Nový katedrální závěr s ochozem, věncem šesti kaplí a opěrným systémem vznikal po zboření původního od roku 1360 podle projektu Petra Parléře. V interiéru rovněž zaujme Parléřovo sanktuárium.


  K Ö L N

    S kolínským dómem jsem se velmi dobře sžil při příležitosti světového dne mládeže, který v roce 2005 pořádalo Německo. Monumentalitu katedrály nejspíše pochopíme v hlavní lodi, kde se pohledem vzhůru setkáme s druhým nejvyšším katedrálním interiérem, nebo u kopie fiály ze špice 157 m vysokých věží. Je snad chybou člověka, že spíše než na skvostný relikviář s ostatky tří mágů vzpomenu na jedny oči dávno odrostlého děvčete.


  K O N S T A N Z

    Město na břehu Bodamského jezera netřeba našincům představovat. V letech 1414-1418 hostilo koncil, který měl ve svém prohlášení řešit dlouhodobý papežský rozkol. Krom toho byl po obhajobách ve zdejším minstru odsouzen český kněz a reformátor Mistr Jan Hus. Kostnické biskupství bylo zrušeno roku 1821 a administrativně začleněno pod diecézi Freiburg.


  K O Š I C E

    Sv. Alžběta Uherská, jindy Durynská, je mladou světicí královské krve, která zemřela v Marburgu v roce 1231. Právě ona je patronkou košického dómu, který je nejvýchodněji položenou katedrálou západního typu. Z dalších nej perly slovenské gotiky vybírám např. sdružené točité schodiště, kterým se inspirovaly chrámy sedmihradských měst Kluž nebo Šekešvár, a které motivovalo i autory stavby císařské rezidence ve Štýrském Hradci. Totožné schodiště najdeme i v pražské katedrále.


  K R A K Ó W

    Po odeznění nepřízně papežské kurie byl roku 1320 korunován kujavský vévoda Ladislav I. Lokýtek za polského krále. Šlo o schopného panovníka a prvního Piastovce korunovaného v katedrále na Wawelu. Počínající význam královské katedrály potvrdil zásadní gotickou přestavbou a po své smrti zde byl roku 1333, po boku sv. Stanislava, pohřben. Vedle místa královských korunovací se tak Wawel stal i královskou nekropolí.


  K U T N Á   H O R A

    Nechuť kutnohorských měšťanů k církevní nadvládě sedleckých cisterciáků vyústila ve stavbu nového chrámu. A pokud mají v Sedlci katedrálu, je potřeba mít ve městě ještě větší a výstavnější. Tak vznikla při městských hradbách katedrála sv. Barbory, která nakonec původním ambicím plně nedostála. Stavba chrámu se táhla dlouhá léta a po vyčerpání kutnohorského stříbra musela být stavba po 200 letech provizorně zakončena. Na podobě se nicméně podepsali slovutní architekti gotiky: Jan Parléř, Matyáš Rejsek i Benedikt Rejt. Detailů a zajímavostí je tu mnoho. Pregéř z učebnice dějepisu, opice s pomerančem…


  L A O N

    Nádherná raně gotická katedrála s pěti věžemi je dominantou pikardského města Laon. Monumentální stavba je dlouhá 110 m a zachovala se i s původním středověkým palácem biskupů. Velmi působivé je zejména západní průčelí se třemi hlubokými portály a figurální výzdobou. Cenné jsou vitráže ze 13. století, který byly poničeny výbuchem blízké prachárny v roce 1870.


  L A   S E U   D´ U R G E L L

    Na počátku 12. století vyrostl pod vlivem italských mistrů pozoruhodný komplex biskupské katedrály. Trojlodní bazilika Santa Maria nezapře svůj pevnostní charakter. Ramena transeptu ukončují mohutné věže, další věže nacházíme v nárožích západního průčelí. Má pět apsid, přičemž čtyři apsidy z transeptu jsou pouhými nikami v síle zdiva. Umělecky cenná je rovněž sochařská výzdoba ať už jde o hlavice ambitu nebo fasádu západního průčelí s pitoreskní kampanilou.


  L E Ó N

    Katedrála Panny Marie je jednou z nejvýstavnějších gotických katedrál ve Španělsku postavená podle francouzských vzorů. Vystavěná byla ve 13. století na místě královského paláce z 10. století. Mohutné odsazené věže v západním průčelí byly dokončeny ve 14. a 15. století. Hodnotnou výbavou chrámu jsou rozsáhlé plochy vitrážových oken z 13. - 15. století. Pozoruhodné jsou rovněž sbírky katedrálního muzea.


  L´ É P I N E

    Bazilika Notre Dame de l´Épine vykazuje všechny znaky architektonické katedrály. Leží v malé vesnici nedaleko Verdunu a je ukázkovým příkladem plaménkové gotiky. Stavba probíhala v letech 1405 – 1527. Zajímavými detaily jsou chrliče. V interiéru je uctívána socha Panny Marie.


  L E   P U Y - E N - V E L A Y

    Je chápáno jako srdce auvergneského románského stylu. V tomto slohu je ve městě postavena nejen katedrála, ale i další slavné kostely jako dominantní Saint-Michel de l´Aiguille na jednom z vyvřelých sopouchů nebo osmiboká kaple Saint-Clair. Le Puy je také důležitým místem na jedné z evropských poutních cest do Santiaga. Patří do čtyřlístku hlavních výchozích bodů ve Francii.


  L E U V E N

    Starobylé studentské město zdobí nejedna zajímavost, ať už jde o ukázkový dvůr bekyní nebo jednu z nejhonosnějších evropských radnic. Co se katedrály týče, obávám se, že hlavním městským chrámem nebude katedrála sv. Petra, nýbrž pivovar Stela Artois na okraji historického centra.


  L I M B U R G

    Přestože biskupství v Limburgu vzniklo až v 19. století, katedrála zde stojí už od počátku 13. století. Je souhrou porýnské románské architektury a francouzských raně gotických prvků. Malebnost celého města se středověkými hrázděnými domy mě během návštěvy velmi překvapila a samotnou katedrálu o sedmi věžích pak řadím k těm nejpůsobivějším.


  L I M E R I C K

    Katedrála Irské církve byla dříve sídlem diecéze Limerick, Ardfert a Aghadoe. Nyní je katedrálou sjednocené diecéze Limerick a Killaloe, kam patří i někdejší katedrála sv. Brendana v Clonfertu, jedinečná památka románské architektury v Irsku. Architektonické kvality nicméně nepostrádá ani katedrála Panny Marie, která je vedle normanského hradu krále Jana druhou dominantou města.


  L I N K Ö P I N G

    Současná stavba pochází ze 13. století. Dosahuje délky 110 m a západní věž výšky 107 m. Na počátku 15. století byly k závěru přistavěny gotické kaple s hvězdicovými klenbami. Zasvěceny byly sv. Ondřejí, sv. Nilsi Hermanssonovi a sv. Tomáši Becketovi. Katedrálu dnes opatruje evangelické Švédská církev.


  L I S B O A

    Za vizigótské ery byl Lisabon sídlem patriarchy. Poté, co byl dobyt Maury, zůstal až do 12. století pod arabskou kontrolou. V roce 1147 dobyl Lisabon Afonso I. Dobyvatel. Za prvního biskupa byl dosazen anglický mnich Gilbert z Hastingsu a na místě hlavní mešity založil katedrálu. Lisabon postihlo několik zemětřesení, přičemž nejničivější bylo to z roku 1755, kdy se zřítila i část katedrály.


  L L E I D A

    Původní vizigótská katedrála byla po islámském dobytí Hispánie nahrazena v roce 832 mešitou. Zpět do křesťanských rukou se Lleida dostala až roku 1149. V roce 1203 byla zahájena výstavba románského chrámu. Prvním architektem byl Pere de Coma.


  L Ü B E C K

    Krátce po založení vrcholně středověkého města bylo v místě za Jindřicha Lva zřízeno biskupství přenesené z holštýnského Oldenburgu. V roce 1173 bylo přistoupeno k výstavbě cihlové katedrály, kterou vysvětili v roce 1247.


  L U C C A

    Katedrála je zasvěcena sv. Martinovi z Tours a její stavba začala v roce 1063 za biskupa Anselma, pozdějšího papeže Alexandra II. Z původní stavby se zachovala apsida se sloupovou arkádou a pozoruhodná kampanila s postupně se rozšiřujícími okny v závislosti na výšce. Nebýt omezené základny, nejvyšší patro by se jistě do všech světových stran otevíralo pětidílným oknem. Stavba západního průčelí byla započata v roce 1204. Nad předsíní prolomené třemi oblouky se ve třech řadách nachází sloupová arkáda tvořící štít i atiku.


  L U N D

    I přes značné zkomolení architektem Zettervallem v 19. století, zůstává katedrála v Lundu jedinečnou památkou celého Švédska. Počátky katedrály jsou dánské a první stavba vznikla již před rokem 1085. Významnou postavou skandinávské christianizace byl dánský král Eric I., který prosadil svatořečení svého bratra, krále Knuta IV. a u papeže Pascala II. vyjednal zřízení skandinávského arcibiskupství. Centrem se stal Lund, kde byla zahájena stavba nové katedrály a prvním arcibiskupem zvolen Asser Thorkilsson. Součástí katedrály je krypta vysvěcená v roce 1123, kde nacházíme dva sloupy s reliéfy postav, interpretované jako trollové.


  M A A S T R I C H T

    Svatý Servác byl ve 4. století biskupem v Tongeren a je známý jako odpůrce ariánství. Zemřel nejspíše v Maastrichtu, nejstarším nizozemském městě. V každém případě se právě zde uctívají jeho ostatky, nad kterými od 6. století vznikal současný chrám.


  M A G D E B U R G

    Zdá se, že nejslavnějším obdobím Magdeburgu bylo 10. století. V té době bylo největším mocenským centrem širokého okolí a sídelním městem zde pohřbeného císaře Oty I. Zdejšímu arcibiskupství byla církevně podřízena značná část středoevropského episkopátu.


  M A I N Z

    Po roce 975 započal mohučský arcibiskup Willigis stavbu nového chrámu. 30. 8. 1009, v den slavnostního vysvěcení, zachvátil katedrálu požár. Na sklonku svého života, tak Willigis začínal znovu. Šlo o monumentální stavbu, která byla schopna pojmout veškeré obyvatelstvo tehdejšího města a ne nadarmo bývala srovnávána s Římem. Podobně jako chrám sv. Petra měla např. hlavní oltář v západním chóru. Do vzniku pražského arcibiskupství podléhal český episkopát Mohučskému arcibiskupovi, který měl právo korunovat české krále. Naposledy se tak stalo za Petra z Aspeltu, diplomata a přítele Čechů, který roku 1311 v Praze korunoval Jana Lucemburského.


  M A N T E S - L A - J O L I E

    V malém městě nedaleko Paříže najdeme kolegiátní kostel Panny Marie, který se svou pompézností vyrovná těm nejpříkladnějším francouzským katedrálám. Stavěla se od poloviny 12. století do poloviny 14. století. Nestabilní věže kostela byly opraveny v 19. století. Stavba zázračně přežila bombardování během 2. světové války.


  M A N T O V A

    V dóžecím paláci v Mantově vystavují plátno Domenica Morone, které zachycuje vyhnání Bonacolsiů z Mantovy v roce 1328. Malba z roku 1494 oslavuje nástup Gonzagů, kteří po vyhnání ovládali město bezmála 400 let. Na pozadí zuřící bitvy na Piazza Sordello poutá pozornost zejména gotické průčelí katedrály sv. Petra, které bylo zcela přestavěno podle návrhu Nicola Baschiera, rakouského vojenského inženýra, v polovině 18. století.


  M A R B U R G

    V roce 1235, krátce po své smrti, byla kanonizována Alžběta Durynská, uherská princezna, která od dětství žila na hradě Wartburgu, kde se v roce 1221 provdala za durynského lantkraběte Ludvíka IV. Po jeho smrti odešla do Marburgu, kde založila špitál a osobně se zde starala o chudé. Chrám katedrálního vzezření postavený nad jejím hrobem je vedle staveb v Kolíně, Magdeburgu nebo Trevírů nejstarší čistě gotickou stavbou v Německu.


  M A S S A   M A R I T T I M A

    Svatý Cerbonius je patronem chrámu a někdejším biskupem žijícím v 6. století. V katedrále se nacházi relikviářová skříňka s jeho ostatky z roku 1324. Centrální rozeta je zasklena vitrážemi sienské školy. Křtitelnice je z roku 1267. V kapli po pravé straně presbytáře je malovaný kříž od Segna di Bonaventura ze 14. století.


  M E A U X

    Stavba začala ve 12. století a podobně jako řada dalších katedrál ve Francii nebyla nikdy v úplnosti dokončena. Tento rest je vidět zejména v západním průčelí, kde chybi jižní věž. Jde o pětilodní stavbu, která navazuje na chór s dvoutraktovým ambulatoriem. Uvnitř je pohřben Svatý Fiacrius, poustevník, který žil v sedmém století.


  M E C H E L E N

    Ukázkovým příkladem brabantské gotiky je katedrála zasvěcená sv. Rumoldovi, irskému misionáři, který působil v Belgii. Dnes je jednou z hlavních chrámů bruselsko-mechelenské arcidiecéze.


  M E I S S E N

    V 16. století přeťala reformace biskupskou tradici. Zbyla nevelká, avšak precizně provedená gotická katedrála v těsném sousedství hradu Albrechtsburgu, sídla saských Wettinů. Město se slavnou porcelánkou a četnými zákoutími úzkých uliček stojí za pozornost nejen kvůli svému památkovému fondu. Nelze než doporučit.


  M E R S E B U R G

    Nejstarší kostel v Merseburgu založil poblíž svého paláce Jindřich I. Ptáčník. Krátce nato zde bylo zřízeno biskupství a v roce 1015 položen základní kámen nové katedrály. Stalo se tak za biskupa Dětmara Merseburského, kronikáře saských panovníků.


  M E T Z

    V katedrále sv. Štěpána mohou návštěvníci obdivovat jeden z největších souborů vitráží vysoké umělecké hodnoty od středověku až po současnost. Nejstarší výplně oken, které odpovídají době výstavby katedrály, najdeme v kružbách v jižním transeptu. Západní rozetu katedrály vytvořil ve 14. století Hermann von Münster a vitráže chóru v 16. století Valentin Bousch. Theobald z Lixheimu je mistrem hlavního okna severního transeptu z 18. století. Dalšími mistry 20. století jsou Roger Bissiére, Jacques Villon a Marc Chagall. Posledně jmenovaný se poté stal autorem slavných vitráží kostelů v Curychu, Mohuči, Chichestru nebo Tudeley.


  M I L A N O

    Vlašské stavitelství středověku a raného novověku vyrostlo z principů římské architektury. Moderní, avšak cizorodý gotický styl, se sice uplatnil i v Itálii, byl však přetaven ve svébytný styl zachovávající tradiční horizontální uspořádání. Jedním z nejvýraznějších projevů gotiky v Itálii se stala katedrála v Miláně, která nejvíce evokuje francouzské prostředí. Stavba byla zahájena v roce 1386, tedy jen několik desetiletí před nástupem renesance a k její výstavbě byly přizváni francouzští architekti Nicolas de Bonaventure a po něm Jean Mignot. Vnější dekor, v tomto případě mramorový obklad, zůstává ryze domácím projevem.


  M I R E P O I X

    Jedním z hlavních znaků katedrály je i vícelodní uspořádání. Sv. Mořic v Mirepoix je klenutá jednolodní stavba, která se katedrálou stala po roce 1317, kdy bylo nové biskupství vyděleno z diecéze Pamiers.


  M O D E N A

    Zejména pro výtvarnou originalitu a stavební postupy architekta Lanfranca je katedrála v Modeně považovaná za jednu z nejvýznamnějších románských památek v Evropě a právem je zařazena ne seznam Světového dědictví. Chrám byl založen v roce 1099 k uctění sv. Geminiana a na jeho výzdobě se podílela řada umělců počínaje špičkovým sochařem Wiligelmem.


  M Ü N S T E R

    Pozoruhodná srostlice císařské tradice s novým proudem francouzské gotiky vytváří objekt, který dělá čest svému jménu. Kvadratický západní chór sevřený mezi věžemi pochází ze starší stavby z konce 12. století, stavební fázi 13. století představuje trojlodí se dvěma transepty a celá stavba vrcholí chórem ze 14. století s ambulatóriem a čtyřmi polygonálními kaplemi.


  N A R B O N N E

    Hlavní katedrálou v Narbonne je kostel sv. Justa a Pastora založený v roce 1272. Protože se mi nedostavěnou katedrálu nepodařilo uspokojivě navštívit, a protože nemám ani dostatečně reprezentativní fotografii, zařadil jsem do výběru kostel sv. Pavla, který znám důvěrněji. Tento vykazuje řadu katedrálních znaků a zároveň je o několik dekád starší.


  N A U M B U R G

    V roce 1028 bylo do Naumburgu přeneseno sídlo biskupství z města Zeitz. V té době zde již stál kostel, který je poprvé zmiňován v roce 1021, a který byl založen míšeňským markrabětem Eckardem II. Jeho podobizna je zachycena v západním chóru katedrály, kde stojí mezi dvanácti donátory vedle své překrásné manželky Uty. Monumentální postavy donátorů z poloviny 13. století jsou dílem neznámého sochaře, Mistra z Naumburgu, který se dříve podílel na výzdobě katedrál v Amiens, Noyonu, Remeši nebo Mohuči.


  N O Y O N

    V roce 1809 bylo zrušeno biskupství v Noyonu. Katedrála ze 13. století se střídmým a neotřelým průčelím však zůstala zachována. Zbyla i křížová chodba bývalé kapituly, kapitulní síň i část bývalého biskupského paláce. V interiéru se zachovaly původní vitráže z konce 13. století. Délka stavby přesahuje 100 m.


  N Ü R N B E R G

    V historickém středu Norimberka lze katedrálou označit hned dva kostely. Jde o kostel sv. Sebalda, patrona města a o kostel sv. Vavřince (na obrázku) s cennou řezbou „Andělský pozdrav“ od Veita Stosse. Obě podobně hmotné stavby byly založeny před polovinou 13. století a dominují oběma městským břehům nad řekou Pegnitz.


  O L O M O U C

    Novogotická katedrála sv. Václava sice neplní architektonická kritéria, přesto se zde dochovaly významné stopy středověku. Jde především o románský palác s bohatým dekorem sdružených oken, který vystavěl Jindřich Zdík, olomoucký biskup v letech 1126-1150. V roce 1777 byla Olomouc povýšena na arcibiskupství.


  O R L É A N S

    Skrze oči filmových hereček mě často dojímal příběh panny orleánské. Tady v katedrále lze snad ještě hlouběji prožít osudy oslavované osvoboditelky města, vždyť tady chválila Boha, přijímala eucharistii… Okna katedrály vyplňují barevné vitráže s okamžiky ze života slavné hrdinky francouzského národa, včetně těch dětských. Pod zavřenými víčky dospívající dívky Jeanne Darc lze tušit velké věci. Stojí na pastvině ve své rodné obci Domrémy s gestem nejvyšší oddanosti. Moment něžného obětí svatou Markétou sleduje trochu nepřítomně svatá Kateřina a se vztyčeným ukazovákem i archanděl Gabriel. V Orléans zaujala i sochařská výzdoba. Nikde jinde jsem neměl takový pocit, že slyším kámen, že slyším moc ďábla v křiku otevřených úst, že slyším hvizd větru unášejících stvůr.


  O R V I E T O

    Katedrála Nanebevzetí Panny Marie byla postavena ve 14. století a je uměleckým skvostem města, neboť na její stavbě se podílela řada předních italských mistrů. Za zmínku stoji Andea Pisano nebo Andrea di Cione, zvaný Orcagna, který dohlížel nad stavbou západního průčelí a sám vytvořil mozaiku dekorující rozetu. V bývalé papežské rezidenci dnes sídlí muzeum.


  O V I E D O

    Nádherná katedrála sv. Salvátora s bohatými sbírkami arcidiecézního muzea je chloubou města bez veřejných záchodků. Pětice předrománských kostelů na ploše města, přičemž Camara Santa je součástí komplexu katedrály, stále připomíná místo, kde odpradávna tlouklo srdce Asturie.


  P A D E R B O R N

    První kostel v Paderbornu vznikl v sousedství karolinské falce a v roce 799 se zde sešel Karel Veliký s uprchlým papežem Lvem III. Současná katedrála vznikala od počátku 13. století v románsko-gotickém stylu, z první třetiny století pak pochází i slavný Rajský portál. Zajímavým detailem je rovněž pozdně gotická kružba v ambitu, kde najdeme triskelion zajíců se spojenýma ušima.


  P A D O V A

    Situace není tak kontrastní jako v nedalekých Benátkách, ale i v Padově zastiňuje místní katedrálu hned několik dalších památek. Mimo jiné i poutní bazilika s ostatky sv. Antonína Paduánského. Sv. Antonín byl františkánský kazatel portugalského původu, který zemřel v roce 1231 a následujícího roku byl svatořečen.


  P A L E N C I A

    Katedrála je zasvěcena sv. Antolínovi z Pamiers. Málo známý světec charakterizuje málo známou katedrálu, která leží ve stínů známějších lokalit, a to i přesto, že patří s délkou 130 m k největším svatyním v Evropě. Katedrální muzeum nadto obsahuje řadu cenných děl. Za zmínku stojí alespoň 12 oltářních obrazů od Jana z Flander.


  P A R I S

    Paříž je město, v jehož historickém středu dodnes stojí asi 13 architektonických katedrál. Nejznámnější je nepochybně Notre-Dame na Ile de Cité uprostřed řeky Seiny. Je to nejen nejznámější katerdála Paříže, ale pravděpodobně i celého světa, neboť ji proslavila novela Victora Huga Zvoník od Matky Boží. V dubnu 2019 vyhořela, což vířilo emoce celého světa. Připojuji se k solidárnosti, avšak lituji stovky katedrál a kostelů, které hořely např. během 2. světové války.


  P A R M A

    Stavba z 11. století byla vysvěcena v roce 1106. papežem Paschalem II. Průčelí se třemi úrovněmi otevřené galerie bylo dokončeno v roce 1178. Následně došlo k výstavbě oktagonálního baptisteria zaklenutého šestnáctidílnou klenbou s žebrovým a lomeným obloukem v řezu. Tato klenba se později stala předlohou pro kupoli florentského dómu Santa Maria del Fiore.


  P A S S A U

    Pasov jsem poprvé navštívil v létě roku 1990. Byla to první cesta mých rodičů na západ a naší Škodě 100 tenkrát vypověděla službu převodovka. Raději si ani nechci představovat úsměvné dojmy, které kolony přijíždějících Čechů musely u domácích vzbuzovat. Podruhé jsem město navštívil až několik dní před katastrofální povodní, která překonala hladinu vody z roku 1501. Ke katedrále snad jen tolik, že byla zřízena sv. Bonifácem, že barokní přestavba je dílem Carla Luraga a že jsou zde největší chrámové varhany na světě.


  P A V I A

    Renesanční katedrála v Pavii je jednou z největších centrál v Itálii. Stojí na půdorysu řeckého kříže a kupole centrálního oktagonu je čtvrtá největší v zemi. Původní záměr obložit duomo mramorem nebyl nikdy realizován. Samostatně stojící zvonice Torre Civica se nečekaně zřítila v roce 1989.


  P I A C E N Z A

    Patronkou města je sv. Justýna z Padovy. Mučednici prvních křesťanů byla zasvěcena už první katedrála, která se zřítila v roce 1117 v důsledku zemětřesení. K uctění relikvie byla zřízena krypta na půdorysu kříže a nad ní postavena dnešní katedrála budovaná v románském stylu po roce 1122.


  P I S A

    Ve druhé polovině 11. století byla za hradbami města založena katedrála, dnes soubor hodnotné architektury na Piazza dei Miracoli. Prvním architektem byl Buscheto, později převzal stavbu Rainaldo. Před vstupem do dómu se nachází samostatná stavba baptisteria rovněž vysoké umělecké hodnoty. Na finálním provedení se podílel i Nicola Pisano. Na druhé straně areálu nacházíme slavnou zvonici, zamýšlenou jako největší na světe. Založena byla roku 1173 a po naklonění věže se s její stavbou pokračovalo jen velmi pozvolna, záměru však dosaženo nebylo.


  P I S T O I A

    Toskánské město Pistoia se pyšní zajímavou katedrálou sv. Zena z Verony. Trojlofní bazilika stojí nad románskou kryptou se zbytky maleb z 12. století. Při západním průčelí se nachází mohutná zvonice se třemi patry arkád v horních podlažích. Podobně jako další italské katedrály je i tato plná uměleckých skvostů. Pozoruhodný je zejména stříbrný oltář sv. Jana nebo Ukřižování od Coppa di Marcovalda.


  P O I T I E R S

    Stavba katedrály sv. Petra byla zahájena v roce 1162 na místě staré římské baziliky za Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské. Cennou výbavou současného chrámu jsou vitráže v chóru a transeptu z 12. století, které patří k nejstarším ve Francii. K nejstarším patří i chórová lavice z první poloviny 13. století.


  P O N T I G N Y

    Klášterním katedrálám se v této galerii trochu bráním, a proto patří cisterciácký chrám v Pontigny k těm průkopnickým. Jde o největší cisterciáckou katedrálu, která byla založena už v roce 1114 a pamatuje i zakladatele řádu sv. Bernarda z Clairvaux. Klášter byl zničen během francouské revoluce, zachovala se pouze ona katedrála s mohutným půlkruhovým závěrem.


  P O Z N A Ń

    Pod podlahou katedrály sv. Petra a Pavla jsou základy jednoho z nejstarších kostelů v Polsku. Najdeme zde hrob prvního piastovského knížete Měška I., pohřben tu byl i jeho syn, první polský král Boleslav Chrabrý. Stávalo tu knížecí palatium, od roku 968 tu existovalo první polské biskupství.


  P R A H A

    Kdo chce spatřit hradčanské panorama na šířku, udělá dobře, když vyleze do Černé věže. Odtud je skrze nesouměrné věže svatojiřského kláštera vidět nepostradatelnou dominantu Prahy, dokončenou Kamilem Hilbertem teprve roku 1929. Od 14. století však nad královským palácem ční mohutná zvonová věž, která jako jediná dokončená nebyla. Provizorní ukončení lodi katedrály bylo navzdory Wohlmutově kruchtě proraženo puristy, renesanční arkádové patro zvonové věže zastřešené barokní cibulovitou helmicí se však prorazit nemělo. Zůstává tak samozřejmostí do dalších století.


  P R A T O

    Katedrála sv. Štěpána je zasvěcena prvnímu křesťanskému mučedníkovi, který byl ukamenován v Jeruzalémě v roce 34. Působivá architektura zaujme barevným mramorovým dekorem i renesančními malbami. Zajímavý je i venkovní pulpit na jihovýchodním naroží, který zhotovil Michelozzo a vyzdobil Donatello mezi lety 1428-1438. Pozurohodné jsou i některé hlavice v části dochovalého ambitu z dílny mistra z Cabestany.


  R E G E N S B U R G

    Přestože katedrále v Řezně chybí kaplový ochoz kolem presbyteria, je nejpříkladnější stavbou vrcholné gotiky v Bavorsku. Biskupství, které založil už v roce 739 sv. Bonifác, mělo od 9. století až do zřízení pražského biskupství v roce 973 určující význam pro české knížectví.


  R E I M S

    Další ze slavných a sochařsky výpravných francouzských katedrál najdeme v Remeši. Byla korunovačním místem francouzských králů, kteří po obřadním ceremoniálu vycházeli mezi lid monumentálním západním portálem. Ve vimperku střední části portálu právě proběhla za hojné účasti nebeských andělů korunovace Panny Marie. Z náměstí, oken i přilehlých ulic se šíří potlesk s provoláváním slávy. Tam z výšin na to dění pohlížejí z galerie králů také ti, co už vědí, jak úspěšně svému lidu vládli.


  R I B E

    Nejstarším dodnes existujícím městem v Dánsku je vikingské Ribe. Stavba prvního kostela v zemi je dílem misionáře Ansgara, který se později stal arcibiskupem v Hamburku a je někdy nazýván „Apoštolem severu“. Biskupství v Ribe bylo zřízeno roku 948 a po roce 1110 vznikala nová kamenná katedrála. Později mnohokrát upravovaná stavba se zachovala dodnes a je nejvýznamnější románskou památkou v Dánsku.


  R I G A

    Katedrálu v Rize postavil livonský biskup Albert v roce 1211 a jde o jeden z nejvýznamnějších středověkých kostelů v Pobaltí. Během sovětské okupace nesloužil bohoslužebným účelům, ale jako koncertní sál. Architektonické katedrále se ovšem více blíží o něco mladší kostel sv. Petra, kterému nechybí kaplový ochoz kolem chóru, a který se nachází jihovýchodně od rižského dómu.


  R I P O N

    Katedrálu sv. Petra v Riponu založil sv. Wilfrid roku 672, jako jednu z prvních kamenných staveb v severní Anglii. Z nejstarší fáze kostela dodnes zbyla pouze saská krypta. Originální průčelí bylo stavěno v raně anglickém slohu, zbytek je pak normansko-gotickou koláží z průběhu 12. století. Po kolapsu centrální věže v roce 1450 byla katedrála upravena v perpendikulárním stylu.


  R O C K   O F   C A S H E L

    Je jedna z nejnavštěvovanějších památek v Irsku. Nachází se zde zřícenina katedrály sv. Patrika ze 13. století. Jde o stavbu na půdorysu kříže, která byla postavena na místě se starším osídlením. Z 12. století pochází Cormac´s chapel s pitoreskním dvojvěžím, která patří k nejvýznamnějším normanským památkám na ostrově. Součástí románského areálu byla i charakteristická okrouhlá věž.


  R O C H E S T E R

    V roce 604, krátce po zřízení arcibiskupství v Canterbury, povstala za biskupa Justa druhá nejstarší katedrála v Anglii. Po roce 1080 byla přestavěna v normanském stylu. Z této doby se dochovala chrámová loď, část krypty a průčelí s prvotřídním portálem. Dalším pozoruhodný portálem ze 14. století se vstupovalo do kapitulní knihovny.


  R O M A

    Asi nejslavnějším chrámem světa je bazilika sv. Petra, která je jednou ze čtyř papežských bazilik v Římě. Přestože chrám rozhodně nepatří k mým nejoblíbenějším, ve výběru katedrál by neměl chybět. Ostatně i tento monumentální chrám lze chápat jako biskupský kostel. Stavba vznikla na místě umučení apoštola Petra a v roce 329 byla vysvěcena papežem Silvestrem I. V roce 800 byl v bazilice na císaře korunován francký král Karel Veliký. Výstavba dnešního chrámu byla zahájena v roce 1505 podle projektu Donata Bramante. Kupoli dokončil v roce 1590 Domenico Fontana. K vysvěcení došlo v roce 1629 za papeže Urbana VIII.


  R O S K I L D E

    Zřejmě nejvýznamnější katedrála v Dánku slouží od 15. století jako královská nekropole. Prvním pohřbeným panovníkem byl Harald Modrozub, první křesťanský panovník nejstaršího evropského království, který v 10. století založil předchůdce dnešní katedrály. V letech 1182-1341 bylo pohřebiště dánských králů v opatském kostele v Ringstedu.


  R O S S L Y N

    Přítomnost rosslynské kaple mezi katedrálami může překvapit. Přestože jde o soukromý projekt, původní plány počítaly s mnohem větší rozlohou a architektonicky odpovídaly právě katedrále. Smrt zakladatele pozastavila jedinečný umělecký počin, budovaný několik dekád po roce 1446 a dokončený chór byl proměněn v pohřební kapli. Interiér kaple je prostorem bez analogií a zavdává příčiny celé řadě konspiračních teorií, počínaje králem Artušem a konče templářskou tradicí. Vždyť co jiného může v hlavách spiklenců spouštět více, než stovka děsivých tváří zelených můžu, kukuřice před objevením Ameriky nebo Lucifer (byť svázaný a padající) na dosah prostoru transsubstanciace.


  R O U E N

    Hlavní město Normandie proslavila především série obrazů rouenské katedrály. V letech 1892-1894 ji vytvořil slavný původce impresionismu Claude Monet. Na dvaceti obrazech zachytil malíř západní portál katedrály Notre Dame v odlišných úsecích denní doby, v odlišném světle s pestrými barvami.


  S A I N T - D E N I S

    Učebnicovou katedrálu s cennými poklady a architektonickými detaily najdeme na předměstí Paříže. První karolínská bazilika slavného opatství byla postavena v roce 775 a dodnes se z ní zachovala pozoruhodná krypta. Druhá etapa byla zahájena v roce 1144 opatem Sugerem a tato inovativní přestavba je zpravidla považována za první projekt gotického slohu. Třetí fáze ze druhé poloviny 13. století odpovídá současnosti. Uvnitř je pohřbena řada panovníků a významných osobností. Kromě krále Dogoberta třeba i král Ludvík XII.


  S A I N T - G I L L E S

    Závěr katedrály sv. Jiljí je ve zříceninách, západní průčelí naopak mistrovským dílem jihofrancouzského románského umění. V kryptě kostela je pak možné uctít ostatky sv. Jiljí, poustevníka, zakladatele kláštera a přímluvce v nebeském senátu v kauzách neplodnosti.


  S A I N T - L I Z I E R

    Biskupství Couserans založené již v 5. století má dvě katedrály, které se nacházejí ve městě Saint-Lizier. Známější je níže položená katedrála Saint Lizier, zasvěcená jednomu z prvních biskupů diecéze. Biskupství bylo zrušeno na základě Konkordátu z roku 1801.


  S A L A M A N C A

    Pozoruhodná katedrála se nachází ve městě Salamanca neboť jde o srostlici dvou staveb, staré románské katedrály a nové katedrály stavěné v období mezi 16. a 18. století. Apsidu staré katedrály zdobí rozsáhlý cyklus složený z 53 deskových maleb. Konše dominuje freska Posledního soudu. Nová katedrála vysvěcená v roce 1733 se chlubí mohutnou, 92 m vysokou zvonicí.


  S A L I S B U R Y

    První salisburská katedrála byla dokončena v roce 1092 a nacházela se na hradě Old Sarum, kde byla pravděpodobně v roce 1086 Vilému Dobyvateli představena Kniha posledního soudu, záznam majetkového průzkumu dobyté Anglie. Katedrála na současném místě byla založena v roce 1220, vysvěcena v roce 1258 s dokončena zřejmě v roce 1266. Salisbury se rovněž stalo centrem vzdělanosti, které mohlo konkurovat mladým univerzitám v Oxfordu a Cambridge.


  S A N T I A G O   D E   C O M P O S T E L A

    Třetím nejvýznamnějším poutním místem křesťanstva je Santiago de Compostela. Zejména v posledních letech dochází k masovému nárůstu poutníků, kteří přicházejí ke hrobu sv. Jakuba Staršího. Nevím, co novodobý fenomén odstartovalo, snad slavná kniha slavného Brazilce. Ostatky apoštola Jakuba jsou uchovávány v kryptě katedrály a vzhledem k zástupům poutníků nelze za běžných okolností přímý kontakt příliš protahovat, rovněž nelze pod baldachýnem protahovat objímání jeho zlaté bysty. Samotná pouť do Santiaga i přímý kontakt s relikviářem mi nesmazatelně zhmotnili vlastní duchovní náplň, mé sny, mé prosby. Doufám, že význam téhle někdy i rozporuplné cesty jednou plně pochopím. Věřím, že si to zasloužím.


  S E G O V I A

    Stavba byla iniciována v roce 1525 poté, co byla v roce 1520 zničena původní katedrála. Velkolepá stavba byla vysvěcena v roce 1768. Trojlodí s transeptem, chórem a ambulatoriem bylo završeno kupolí navrženou Pedrem de Brizuela. Hlavní otář zasvěcený Panně Marii lemují sochy segovijských patronů. Z původní katedrály se v chóru zachoval gotický sedes.


  S E N L I S

    Stavba katedrály začala kolem roku 1153 na místě starší svatyně. V roce 1160 byl dokončen západní portál a v roce 1167 byl dokončen chór a západní průčelí. V roce 1180 byla stavba kromě transeptu takřka hotová. K vysvěcení došlo v roce 1191 za účasti remešského arcibiskupa. Ze 14. století pochází kapitulní síň a z roku 1465 pohřební kaple Gilla de Rouvroy. Za francouzké revoluce poničená katedrála byla v roce 1801 titulárně zrušena a diecéze spojena s Beauvais.


  S E N S

    Jedna z nejstarších gotických katedrál vznikla po roce 1135 ve městě Sens. Architektem byl Vilém ze Sens, kterého povolal arcibiskup Sanglier. Chór katedrály sv. Štěpána byl vysvěcen v roce 1164 papežem Alexandrem III. Západní průčelí bylo dokončeno až koncem 13. století a transept vestavěn až na přelomu 15. a 16. století. V sousedství katedrály stojí za pozornost arcibiskupský palác a synodální palác z 12. století.


  s´H E R T O G E N B O S C H

    Původní kostel zasvěcený sv. Janu Evangelistovi byl farní a v roce 1366 se stal kolegiátním. V katedrálu byl proměněn v roce 1559, kdy vznikla nová diecéze s´Hertogenbosch. Od roku 1629 sloužila protestantům a katolíkům byla vrácena až při návštěvě Napoleona v roce 1810. Původní románská stavba byla dokončena v 16. století a od roku 1860 ja průběžně restaurovaná.


  S C H W Ä B I S C H   G M Ü N D

    Povinná památka pro všechny české studenty gotické architektury, neboť právě zde se učil slovutný mistr a stavitel pražské katedrály Petr Parléř. Katedrála sv. Kříže je dílem jeho otce Jindřicha Parléře a byla stavěna od počátku 14. století. Jde o nejstarší halovou stavbu v jižním Německu. Trojlodí nemá transept ani charakteristické dvouvěžové průčelí.


  S I E N A

    Duomo di Santa Maria je chloubou města, které považuji za jedno z nejkrásnějších v celé Itálii. Velmi rád bych se znovu opřel o zdi budov, které uzavírají nádvoří na jihozápadní straně katedrály, a jenom se díval vpřed. Stavba vyrostla v letech 1215-1263 a před polovinou 14. století došlo k rozšíření ve směru jižního transeptu. Tento stavební záměr však přerušila morová epidemie, která vyhubila 4/5 sienských obyvatel. Katedrála tak v tomto směru zůstala nedokončená.


  S I G Ü E N Z A

    Založená v roce 1124, poté co biskup Bernard z Agen dobyl město na muslimech. Románsko gotická katedrála byla z velké části dokončena až v 15. století. V 16. století byl ubourán původní závěr a nahrazen chórem s ambulatoriem. Mohutné západní věže s cimbuřím dávají katedrále pevnostní charakter.


  S O I S S O N S

    Stavba katedrály sv. Gervásia a sv. Protásia byla zahájena kolem roku 1177. Chór s trojpatrovým ochozem byl dokončen v roce 1211. Celá stavba byla dokončena koncem 13. století a velmi připomínala katedrálu Notre Dame v Paříži. Ze 13. století pochází i některé vitráže, které lze obdivovat až za oceánem. Zimní bouře v roce 2017 poničila západní rozetu a vysypaná kružba poškodila varhany umístěné pod rozetou.


  S P E Y E R

    Katedrála ve Špýru je se svou délkou 134 m největší stojící románskou stavbou. Byla stavěna od roku 1030 a z nejstarší stavební fáze pochází krypta, kde jsou pohřbeni mnozí panovníci, zejména příslušníci dynastie Sálské a Štaufské. 1.9.1310 zde mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu oddal Jana Lucemburského a Elišku Přemyslovnu.


  S P I Š S K Á   K A P I T U L A

    Archeologické nálezy dokládají, že místo bylo centrem christianizace spišské župy nejméně od 11. století. V roce 1209 je poprvé zmíněn spišský probošt Adolf. Románská bazilika sv. Martina byla stavěna po roce 1245. Ve 13. století měla kolegiátní kapitula až 10 kanovníků a vznikla zde první škola. Spišskou kapitulu odloučila od Ostřihomi až Marie Terezie, která zde v roce 1776 zřídila biskupství. Z proboštského kostela se tak stala katedrála. V roce 2009 jsem měl jedinečnou příležitost podílet se na archeologickém výzkumu v interiéru katedrály.


  S T   D A V I D S

    První kostel byl založen v 6. stoleti svatým Davidem. Papežské privilegium Calixta II. z roku 1123 učinilo z velšského poloostrova významné poutní místo, neboť dvě poutě ke svatému Davidu se rovnaly pouti do Říma a tři se rovnaly pouti do Jeruzaléma. Současná katedrála byla založena v roce 1181 a dokončena ve 13. století. Součástí katedrálního komplexu je i pozoruhodná ruina biskupského paláce.


  S T A R G A R D   S Z C Z E C I Ń S K I

    Jedna z nejvýznamnějších cihlových staveb polského západu a architektonická katedrála je ve skutečnosti kolegiátní kostel. Vznikl na přelomu 13. a 14. století jako halové trojlodí na místě starší svatyně. V letech 1388 – 1500 byl upravován podle projektu Jindřicha Brunsberga. Doplněn byl věnec kaplí kolem svatyně, věž i Mariánská kaple.


  S T A V A N G E R

    Na počátku 12. století zahájil biskup Reinald stavbu první katedrály na území Norska. Dokončena byla okolo poloviny století a zasvěcena sv. Swithinovi, časnému biskupovi a patronovi katedrály ve Winchesteru. Poškozená katedrála byla po roce 1272 goticky upravena. V roce 1682 bylo biskupství přeneseno do Kristiansandu a v roce 1925 znovu obnoveno.


  S T R A L S U N D

    Historické centrum hanzovního města leží v průlivu mezi pevninou a ostrovem Rujánou a je chráněno Unescem. St. Marienkirche byl jedním z farních kostelů ve Stralsundu. Stavba je nejmladším gotickým cihlovým chrámem v severoevropském prostoru a po mariánském kostele v Gdańsku i druhou největší stavbou svého druhu mezi hanzovními městy.


  S T R A S S B O U R G

    Postupnou přestavbou románského kostela z konce 11. století vznikal slavný štrasburský Münster, dokončený až v polovině 15. století. Mistrovským dílem plným jemných krajek je zejména západní průčelí katedrály od Erwina Steinbacha, které kromě Goetha obdivuje třeba i můj otec.


  S Z C Z E C I N

    Vysokou věží se může pochlubit katedrála ve Štětíně. 110 m vysoká věž je zároveň nejvyšší středověkou věží na území dnešního Polska. Katedrála založená roku 1187 byla dokončena ve 13. století a zasvěcena sv. Jakubovi. Další přestavby proběhly v 15. a 16. století. Několikrát poničená katedrála nejvíce utrpěla během bombardování v roce 1944.


  Ś W I D N I C A

    Chrám sv. Stanislava a sv. Václava ve slezské Svídnici je katedrálou teprve od roku 2004. Gotická stavba ze 14. století, renovována na sklonku 19. století, se pyšní jednou z nejvyšších kostelních věží v Polsku. 103 m vysoká, pětipatrová stavba, která přechází v oktogon je na nárožích dekorovaná postavami světců. Pod presbytářem se nachází kaple na půdorysu dvanáctiúhelníka.


  T A R R A G O N A

    Katedrála na půdorysu románské baziliky má transept a chór se třemi apsidami. Oktagonální kupole s křížovou klenbou byla dokončena v polovině 13. století. Nedokončenému průčelí dominuje monumentální gotický portál se sochařskou figurální výzdobou v ústupku a 11. metrů široká rozeta. Menší rozety nacházíme i nad oběma portály po stranách.


  T A R T U

    Jediná katedrála, která mě v Estonsku zaujala, je ta v Tartu. Snad proto, že je z větší části zříceninou. Stavba na návrší nad městem, které Němci nazývali Dorpat, byla založena po roce 1224, kdy křesťané vyvrátili zdejší pohanskou pevnost. Během 16. století katedrála v důsledku protestanského ikonoklastismu a livonské války po stavební stránce strmě upadla a po požáru v roce 1624 se změnila ve zříceninu. V 18. století byly sníženy věže, které dále sloužily jako palposty pro kanóny. Od počátku 19. století slouží upravené části katedrály potřebám univerzity.


  T E W K E S B U R Y

    K zařazení klášterních katedrál obvykle hledám pádný důvod. V Tewkesbury jich nacházím hned několik. Nejenže jde o jednu z největších normanských staveb v Británii, ale věž nad křížením lodi a transeptu z poloviny 12. století je dokonce považována za nejimpozantnější v celé Evropě. V Anglii ojedinělý je rovněž polygonální kaplový závěr přestavěný v letech 1321-1335. Benediktinské opatství bylo založeno v roce 1092 opatem z Cranbourne a do dějin vstoupilo zejména za Války růží, kdy zde byla v roce 1471 svedena bitva. Část poražených Lancasterů hledala azyl právě v klášterním kostele, kde byli Yorky nemilosrdně pobiti. Klášter poté musel být uzavřen, vyčištěn a znovu vysvěcen.


  T O L E D O

    Za vizigotské éry bylo Toledo hlavním městem a sídlem biskupství. Význam města v křesťanském světě dokládá několik koncilů, které se zde odehrály. Po muslimském intermezzu dobyl Toledo zpět pro křesťany v roce 1085 král Alfonso VI. Mešita byla přeměněna na katedrálu a na minaret zavěšen zvon. Takto přežila stavba až do 13. století, kdy byla nahrazena novostavbou. Pětilodní katedrála s dvojitým ambulatoriem byla dokončena až na sklonku 15. století.


  T O U L

    Významnou stavbou plaménkové gotiky je katedrála Saint-Étienne de Toul, která byla dokončena v 16. století. Toulská diecéze byla zřízena ve 4. století a v roce 1824 spojena s diecézí Nancy, která se od toulské oddělila v roce 1777. Součástí katedrály je i křížová chodba, jedna z nejdelších ve Francii.


  T O U R N A I

    Jedna z největších belgických katedrál byla vystavěna v románsko-gotickém slohu. Originální stavba o pěti věžích musí vždy zaujmout, žel kvůli dlouhodobé rekonstrukci je provoz uvnitř katedrály značně omezen.


  T R E N T O

    V letech 1545-1563 hostil Trident koncil, který řešil především otázky církevní dogmatiky zpochybňované nastupujícím protestantismem. Koncilní shromáždění rokovalo v presbytáři dómu, kde byla postavena speciální pohyblivá tribuna. Současná stavba katedrály v románsko-lombardském slohu byla zahájena v roce 1212 za biskupa Federica Vanga a hlavním architektem se stal Adamo d´Arogno.


  T R I E R

    Nejhodnotnějším místem malebného údolí řeky Mosely je nepochybně Trevír, považovaný díky své římské historii za nejstarší město současného Německa. Už ve 3. století zde bylo zřízeno biskupství a trevírský arcibiskup patřil ve středověku k nejmocnějším mužům. Vedle početných římských památek tak rozhodně nemůže zapadnout památný trevírský dóm sv. Petra, který dnes stojí v těsném sousedství mladšího chrámu Panny Marie.


  T R O N D H E I M

    Podobně jako Lund kontrastuje s ostatními chrámy ve Švédsku, je i katedrála v Nidarosu zcela výjimečnou stavbou v Norsku. Největší středověká stavba Skandinávie byla stavěna v normanském stylu a od konce 12. století goticky podle anglických vzorů. Korunovační katedrála norských panovníků byla dokončena až ve 20. století.


  T R O Y E S

    Románská katedrála byla založena za biskupa Mila již v 10. století. V roce 1128/29 se zde konal koncil, avšak v roce 1188 katedrála vyhořela. Gotická renovace byla nařízena biskupem Garnierem de Trainel a začala v roce 1208. Práce pokračovaly až do 17. století, avšak katedrála nebyla nikdy plně dokončena, o čemž nejlépe vypovídá podoba západního průčelí. V katedrální klenotnici najdeme relikviář sv. Bernarda z Clairvaux a joho blízkého přítele sv. Malachia z Irska.


  T U S C A N I A

    Na místě staré etruské akropole vznikl monumentální komplex s bazilikou sv. Petra, která sloužila až do 15. století jako biskupská katedrála. Postavena byla v 8. století a významně přestavěna v 11. a 12. století, kdy byla prodloužena loď a zhotovena fasáda. Západní průčelí s mramorovou rozetou lemovanou symboly Evangelistů bylo dokončeno ve 13. století.


  U L M

    Ulmer Münster nebyl nikdy zamýšlen jako biskupská katedrála. Byl založen v roce 1377 jako farní kostel a financován z kapes občanů města. Hlavní věž katedrály, dokončená v roce 1890, je svou výškou 161,53 m nejvyšší kostelní věží světa.


  U P P S A L A

    Gamla Uppsala je původní raně středověké město a jedno z nejvýznamnějších ekonomických a náboženských center severu. Pohanský kult nahradilo křesťanství a v 11. století zde vznikla katedrála, jejíž redukovaná část zde stojí dodnes. Po zániku města a transferu do nové polohy byla ve 13. století vystavěna katedrála nová. Jde o jednu z největších a nejvýznamnějších gotických staveb ve Skandinávii, kde byli korunováni švédští králové, a kde je pochován legendární král a národní patron Erik IX. a řada dalších monarchů a osobností.


  U T R E C H T

    Ačkoliv katedrála sv. Martina z Tours není úplná, je zejména díky své 112 m vysoké věží nepřehlédnutelnou dominantou. Neúplnost spočívá v absenci lodí, která se v roce 1674 zřítila, neboť ji poničilo tornádo. Katedrála byla po této události provizorně ukončena stěnou na západní straně transeptu, avšak dostavěna nikdy nebyla. Zříceniny hlavní lodě byly roku 1826 odstraněny a na místě vzniklo Dómské náměstí, lemované západní věží a východním chórem s transeptem.


  V A L E N C E

    Dominantou města je starobylá katedrála Saint-Apollinaire, která byla vysvěcena papežem Urbanem II. roku 1095 a dokončena na počátku 12. století. Během náboženských válek mezi katolíky a hugenoty ve 2. polovině 16. století byl katedrála poničena.


  V E N E Z I A

    Původní katedrálu v Benátkách davy turistů neobdivují. Je zasazená prakticky v nejodlehlejší části města a nadto je zastíněna několika dalšími chrámy, stavebně i umělecky nepoměrně vyšší hodnoty. Jde především o baziliku sv. Marka, která byla vystavěna podle byzantských předloh nad hrobem patrona města. Návštěva byla pro mě velkým zážitkem, stovky lidí před zavřenými vraty a celý chrám na několik desítek minut jenom pro nás jedenáct, zbožných ptáčat.


  V E S Z P R É M

    Za velkovévody Gejzy zde vznikl jeden z prvních kamenných hradů v Uhrách. Jeho syn Štěpána I. v roce 1009 zřídil biskupství a město si oblíbila královna Gisela Bavorská. Veszprémští biskupové získali pravomoc korunovat uherské královny a později se stali královninými kancléři. V roce 1313 získali titul župana. Na arcibiskupství byl Veszprém povýšen až v roce 1992. Historické město bylo během staletí několikrát zplundrováno. Biskupský kostel je novorománskou stavbou a z původních částí stojí za pozornost snad jen raně gotická krypta. V sousedství katedrály najdeme základy kostela sv. Jiří, který je datován do doby kolem roku 1000. Nejzajímavější památkou je však Gizelina kaple ze 13. století s fragmenty freskové výzdoby.


  V É Z E L A Y

    Starobylé benediktinské opatství, jehož součástí je samozřejmě i monumentální katedrála, patří k nejvýznamnějším poutním místům ve Francii. Bývalo shromaždištěm poutníku před cestou do Santiaga a samo k povzbuzení nabízelo ostatky sv. Maří Magdaleny, které však byly téměř zcela zničeny za francouzské revoluce. Dnešní podobu katedrále ve Vézelay dal slavný francouzský architekt Eugéne Viollet-le-Duc.


  V I E N N E

    Historické město, kde už od 4. století měl sídlo arcibiskup. Velkou událostí v dějinách města byl 15. ekumenický koncil, jehož nejznámějším bodem bylo zrušení řádu templářů. Papež Klement V. tak učinil i přes obecný odpor zasedajícího koncilu v březnu 1312 pod tlakem francouzského krále Filipa Sličného.


  V I S B Y

    Původní kostel založený na konci 12. století byl postaven z prostředků německých obchodníků a z počátku sloužil pouze Němcům. V roce 1225 byl kostel vysvěcen biskupem z Linköpingu jako chrám dvou kongregací s vlastním knězem. Jeden sloužil Němcům, druhý Gotlanďanům, Šlo o druhý největší kostel ve městě, který jako jediný z dvanácti středověkých kostelů dodnes slouží bohoslužebným účelům. Katedrálou je od roku 1572.


  W E L L S

    Stavbu katedrály v gotickém stylu zahájil biskup Reginald de Bohun v roce 1175. Uvnitř katedrály vzbuzují pozornost „nůžkovité oblouky“, které do interiéru v letech 1338-1348 vložil zednický mistr William Joy, aby podpořil statiku nedávno dokončené věže. Hodinový stroj z konce 14. století je po katedrále v Salisbury, druhým nejstarším v Británii.


  W I E N

    Vídeňský Stephansdom založil roku 1359 Rudolf IV. Habsburský, který tímto krokem chtěl získat pro své sídelní město biskupský úřad a konkurovat pražské katedrále svého tchána. Pro svůj záměr využil stávající románský kostel, který rozšířil po vzoru francouzských katedrál. Z tohoto kostela dodnes zbyl westwerk s dvojicí „Pohanských věží“ v západním průčelí. Sv. Štěpán se stal titulární katedrálou až v roce 1469, kdy se císaři Fridrichu III. konečně podařilo vysněné biskupství zřídit.


  W I E N E R   N E U S T A D T

    Město bylo založeno roku 1194 rakouským vévodou Leopoldem V. a budováno z výkupného za propuštěného anglického krále Richarda Lví Srdce. Pozdně románský chrám Nanebevzetí Panny Marie byl vysvěcen v roce 1279, avšak na katedrálu byl povýšen až v roce 1469, kdy zde císař Fridrich III. ustanovil biskupství, které existovalo až do roku 1785. Druhou katedrálu získalo město v roce 1990, kdy bylo zřízeno vojenské biskupství rakouské armády. K tomuto účelu byla využita bývalá hradní kaple sv. Jiří, která je dnes součástí areálu vojenské akademie, založené Marií Terezií v roce 1752.


  W I N C H E S T E R

    Kořeny katedrály, kde byli pohřbeni někteří králové Wessexu, sahají až do 7. století. V roce 1035 zde byl pohřben „císař severu“ Knut Veliký. Po dobytí Normany byl do čela diecéze dosazen Vilémův kaplan Walkelin, který zahájil stavbu nového chrámu vysvěceného za hojné účasti anglických biskupů v roce 1093. V roce 1100 zde byl pohřben Vilémův syn William Rufus.


  W I S M A R

    Další z bohatých hanzovních měst. Katedrála Panny Marie nebyla po válce obnovena a zbyla jen 80 m vysoká věž. Katedrála sv. Mikuláše naopak přečkala válku bez úhony a patří tak k intaktně dochovaným interiérům cihlové gotiky.


  W O R C E S T E R

    Jedna z nejmonumentálnějších anglických katedrál byla stavěna 4 století a je učebnicí mnoha stavebních slohů. Podobně jako katedrála v Lincolnu či Salisbury má dva transepty. Centrální věž je postavená v perpendikulárním stylu. Nejstarší částí je normanská krypta z 11. století. Kruhová resp. oktogonální kapitulní síň pochází z 1. poloviny 12. století.


  W O R M S

    Posledním z trojice rýnských císařských dómů je sv. Petr ve Wormsu. Svou zatím jedinou návštěvu jsem načasoval přímo do průběhu festivalu Nibelungů, kdy jsem se bez akreditace zázračně dostal do interiéru jen na přímluvu postarší wormské farnice. Dořvala kostelníka, že poutníka k oltáři pustit musí.


  W R O C Ł A W

    První zděný kostel stál na tomto místě už na počátku 11. století. Byl nahrazen gotickou katedrálou Jana Křtitele a dokončenou až na sklonku středověku, dále barokně upravenou. Zásadní stavební práce byly prováděny v letech 1946-1951 a napravovaly katastrofální válečné škody.


  W Ü R Z B U R G

    Sv. Kilián je u nás znám pouze v souvislosti s ostrovskými benediktiny. Jinak je to patron Franků a města Würzburg, kde byl podle legendy irský misionář sťat. Stavbu současného dómu zahájil biskup Bruno a dokončena byla v roce 1075. Stavba byla těžce poškozena za 2. světové války a rekonstrukce v románském duchu dokončena v roce 1967.


  Y O R K

    Anglikánská církev se skládá ze dvou hlavních provincií. Primasem je arcibiskup z Canterbury, druhou významnou prebendou je pak úřad arcibiskupa v Yorku. Jeden z nejpůsobivějších chrámu světa byl stavěn po roce 1220 v raně anglickém slohu na půdorysu kříže, přičemž koridorem v severním transeptu lze vstoupit do impozantní oktagonální kapitulní síně z šedesátých let 13. století.


  Z A G R E B

    Jedna z nejexponovanějších gotických katedrál se nachází v Záhřebu a je zasvěcena Nanebevzaté Panně Marii a uherským králům Štěpánovi a Ladislavovi. Biskupství přenesl do Záhřebu král Ladislav ze Sisaku a nová katedrála byla dokončena 1217. Po vpádu Mongolů byla zničená katedrála obnovena a později je zde doložena i věhlasná parléřovská huť. Na konci 15. století byla katedrála v důsledku osmanské invaze opevněna.


  Z A M O R A

    Románská katedrála na ostrožně nad řekou Duero byla postavena ve 12. století. Stavba byla zahájena v roce 1121 za krále Alfonsa VII. a na návrhu se podíleli architekti ovlivnění byzantským stavitelstvím. Katedrála na půdorysu latinského kříže je doplněna o křížovou chodbu a podsaditou věž. Hlavní atrium je novoklasicistní a pochází z 18. století.


  Z O U T L E E U W

    Katedrálu v Zoutleeuwu lze považovat za venkovskou. Je jednoznačnou dominantou malého města v oblasti Hageland ve východní části vlámského Brabantska. Interiér navíc ukrývá doslova umělecké skvosty, já osobně zůstávám ohromen mimořádným provedením chrámového pastoforia.


  Z Ü R I C H

    Současná katedrála byla budována v letech 1100-1250 pod vlivem hornorýnského a zejména lombardského stavitelství. Analogie uměleckého ztvárnění architektonických plastik bývají nejčastěji hledány v bazilice sv. Michala v Pavii. Za německo-švýcarské reformace se Grossmünster stal základnou Huldricha Zwingliho a jeho nástupce Heinricha Bullingera.


© burda 2008-019