M O S T Y

   Kým jiným uvést téma, než nebeským strážcem mostů, svatým Janem Nepomuckým, ochráncem proti povodním a patronem loďařů, vorařů, mlynářů a vůbec všech řemesel, které nějak s vodou souvisí. To vše pro jeho mučednickou smrt ve sporu českého krále Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna, kdy bylo jeho tělo svrženo z pražského mostu. S rozmachem kultu a rostoucí oblibou světce, stává se jeho socha i běžnou součástí výzdoby mostů.

   Dle výsledků antropologického průzkumu se dnes soudí, že ke shození do Vltavy došlo až po Janově smrti, navzdory legendám a méně obvyklým historickým ztvárněním, kdy je sv. Jan Nepomucký zachycen v posledních okamžicích na hraně Karlova mostu, podobně jako na sousoší v rakouském Perchtoldsdorfu. Tak mám najednou takovou chuť udělat galerii svatých Jánů. Pro značné početní zastoupení asi rozdělenou. Jedna by se jmenovala „Svatí Jáni na mostě“, další „Svatí Jáni na návsi“ a tak podobně.

ARÉVALO

   Puente de Medina je most ve španělském městě Arévalo a jde o robustní stavbu o třech lomených obloucích. Most stále slouží automobilové dopravě, avšak silnice dnes objíždí původní městskou bránu Arco de Medina. Asi 250 m směrem na jih stojí další, avšak méně monumentální středověký most.

AVIGNON

   Vedle papežského paláce je hlavním lákadlem Avignonu torzo mostu z druhé poloviny 12. století. Pouhé čtyři oblouky se klenou sotva do poloviny řeky Rhôny a nedosahují ani pětiny původní délky mostu, přesto se kromě nich zachovala i mostecká věž a románsko-gotická kaple sv. Mikuláše na jednom z pilířů. Stavitelem mostu byl svatý Bénezet, který se před započetím díla živil jako pastevec.

ÁVILA

   Románský most v oblíbeném turistickém městě se nachází na západním předměstí, kde pěti oblouková konstrukce překonává řeku Adaja. Nepoužívaná stavba se krčí pod mladší novostavbou a je snadno přehlédnutelná. Turisté do této části města přichází jen sporadicky. Ti všímavější mohou starý most spatřit alespoň z okénka autobusu, když přejíždějí z centra na oblíbenou vyhlídku s panoramatem opevněného města.

AYR

   Pověstmi opředený most existoval již ve 13. století a za pozůstatek původní konstrukce bývá považován jediný dochovaný lomený oblouk. Více dokladů o stavu mostu a vybíraných clech pak pochází až z konce 16. století. V roce 1788 byla v sousedství postavena novostavba, která je dodnes posledním mostem na řece Ayr před ústím do moře.

BAMBERG

   Sláva bamberského mostu tkví zejména ve staré radnici, která je součástí mostecké věže stojící na umělém ostrově v korytě řeky Regnitz. Strategicky umístěná radnice mezi dvěmi městskými centry je poprvé doložená roku 1387 a po zničení výbuchem střelného prachu v roce 1440 byla následně znovu vystavěna a významně upravena v době rokoka.

BASTEI

   Symbolem Českého Švýcarska je Pravčická brána, největší skalní most v Evropě. V Saském Švýcarsku, na německé straně téhož přírodního parku, si podobnou dominantu museli postavit. Pro potěchu lázeňských hostí vznikl v 19. století most na Bastei s jedinečnou vyhlídkou do labského údolí.

BĚLÁ NAD RADBUZOU

   Most přes Radbůzu byl postaven na počátku 18. století. Stavitelé se inspirovali pražským mostem, o čemž svědčí zejména barokní sochařská výzdoba. Šest soch představuje Pannu Marii Neposkvrněnou, sv. Archanděla Michaela, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína a sv. Erazma. Jiný historický most ve městě se klene přes Bezděkovský potok.

BESALÚ

   Jedním z nejkrásnějších pevnostních mostů se kromě Cahors nebo Toleda pyšní také románské město Besalú. Most přes řeku Fluviá byl několikrát přestavován, přesto jeho nejstarší části spadají do 11. století. Dvakrát lomená mostovka vybavená i střední bránou je nesena nepravidelnými oblouky ukotvenými do skalních výchozů v řečišti.

BEZIÉRS

   Historie devatenácti nízkých oblouků starobylého mostu přes řeku Orb se datuje už od 12. století. Je velmi překvapující, že takto starý a především úzký most (pouhých 5 m) stálé, byť jednosměrně, slouží motoristům. Pobuřující je ovšem fakt, že chodci zde mají vymezenu jen zapuštěnou krajnici a proti případnému sjetí automobilu nejsou nijak chráněni. Nejenže promenáda po rušném mostě je jen pramálo romantická, je dokonce životu nebezpečná.

BUDAPEST

   Vůbec první most v Budapešti byl postaven v letech 1839-1848 podle projektu anglického inženýra Clarka. Pojmenován byl po hraběti Széchenyovi, který stavbu financoval. Nebývale důležitá stavba, která propojila dvě tehdejší města Buda a Pest, učinila z Budapeště evropskou metropoli a dodnes je protěžovaným symbolem města.

BUCHFART

   Předmětem návštěvy této zajímavé durynské vesnice byl především ojedinělý skalní hrad, který stával nad ohbím řeky Ilm. Krytý dřevěný most byl spíše příjemným překvapením. Pochází z roku 1613, je dlouhý 43 metrů a široký 3 m.

BURGAU

   Burgau je místní část města Jeny a zdejší atrakcí je snad jen historický most, který se v délce téměř 150 m klene přes řeku Saalu. Stavba byla zahájena v roce 1491 a jejím stavitelem se stal Hans Münch von Würghausen. Dílo bylo dokončeno v roce 1538. Most zničený Wehrmachtem byl obnoven až na počátku 21. století.

CARCASSONNE

   Pod jménem Carcassonne si většinou vybavíme slavnou deskovou hru a obvykle až posléze neméně slavné jihofrancouzské město s monumentálním opevněním. Pod tímto městem se nachází středověký most ze 14. století, který byl do 19. století jediným spojením s bastidou Saint Louis.

CIUDAD RODRIGO

   Puente Antiguo je románský most a jedna z nejstarších památek španělského města Ciudad Rodrigo. Most o sedmi obloucích se klene přes řeku Águeda a spojuje město s jižním předměstím. Nejlépe pokochat se z městských hradeb.

COIMBRA

   Akvadukt v Coimbře přiváděl vodu do města a dnes již zaniklého hradu z kopců na severovýchodě. Současná stavba pojmenovaná po svatém Šebestiánovi je renesančním projektem italského architekta Filipe Terzia z konce 16. století. Kdo se ve starobylém univerzitním městě nechystá navštívit botanickou zahradu, snadno akvadukt mine.

CREUZBURG

   Werrabrücke je sedmiobloukový most přes řeku Werru před vstupem do města Creuzburg. Románská stavba z roku 1223 je nejstarším mostem severně od Mohanu a původně byla opatřena mosteckou věží, která padla v 18. století. Pozdně gotická kaple sv. Libora byla postavena v roce 1499. V roce 1945 byly dva mostní oblouky vyhozeny do povětří ustupujícím Wehrmachtem.

ČERNVÍR

   Nejstarší dřevěný most na Moravě se nachází v obci Černvír a je jedním ze souboru dřevěných mostů přes řeku Svratku. Trámová konstrukce krytá šindelovou střechou pochází z roku 1718. Most je dlouhý 32 m a je podepřený kamenným pilířem.

DĚČÍN

   Staroměstský most přes Ploučnici v Děčíně je významnou, avšak málo známou památkou města. Od centra relativně vzdálený most je navíc odříznutý novodobým silničním průtahem, který stavbě z let 1564-1569 sice odlehčil, zároveň ale téměř zbavil další úlohy. Mostovku na čtyřech nesourodých obloucích lemuje parapet z pískovcových desek, který připomíná hradní cimbuří. Most zdobí sousoší od J.M. Brokofa z roku 1714.

DĚČÍN

   Ovčí můstek přes Jílovský potok v městské části Podmokly je dalším z historických mostů města. Zajímavé je, že původně skutečně sloužil k přesunům ovcí na zdejší pastviny. Další zajímavostí je jeho vysoko klenutý oblouk (převýšení 1,5 m na 9 m), který je hojně užíván zejména v jižních částech Evropy. V našem prostředí zatím neznám analogii.

DOBŘÍŠ

   Most v rozsáhlém anglickém parku dobříšského zámku je lidově označován jako Čertův most. Možná podle černé barvy stavebního materiálu, kterým je struska z nedalekých železáren ve Staré Huti. Tato ojedinělá stavba vznikla v roce 1864.

DUMFRIES

   Současná konstrukce pochází z poloviny 15. století, přesto jde o jeden z nejstarších mostů ve Skotsku. Jméno „Devorgilla Bridge“ odkazuje do druhé poloviny 13. století, kdy zřejmě vznikl jeho dřevěný předchůdce. Ve Skotsku bylo napočítáno 8 mostů s lomeným obloukem. Dumfries je jedním z nich, přestože zbývající 5 oblouků je půlkruhových.

ECHTERNACH

   Řeka Sauer plynoucí kolem historického jádra Echternachu tvoří státní hranici mez Lucemburskem a Německem. Je překlenuta starým mostem, který byl dlouho považován za románský, nicméně vznikl nejdříve na přelomu 16. a 17. století. Most byl zničen v roce 1944.

ERFURT

   Erfurt je městem na významné obchodní stezce Via Regia a zdejší dřevěný most přes řeku Geru je doložen už v roce 1117. V důsledku opakovaných požárů byl nahrazen kamennou stavbou dokončenou v roce 1325. Most zvaný Krämerbrucke se klene přes Breitstrom, boční rameno řeky Gery, a je známý svými kupeckými domy, které byly na jeho konstrukci vystavěny.

ÉVORA

   Akvadukt Stříbrná voda je technickým dílem 1. poloviny 16. století postavený na základech starší římské vodní cesty. 18 km dlouhá stavba zásobovala vodou centrum města a na své trase procházela klášterem Sao Bento de Cástris, kartouzou Santa Maria Scala Coeli a pevností svatého Antonína.

EXETER

   Je nejstarším dosud stojícím klenutým mostem v Anglii. Z původních osmnácti oblouků přes řeku Exe zůstalo zachováno osm. Most byl dokončen okolo roku 1238 a ve své době patřil k prvním stavbám svého druhu na britských ostrovech.

FERE-EN-TARDENOIS

   Hrad se nachází v departmentu Aisne poblíž města Soissons. Středověká stavba na mocném náspu byla v 16. století přestavěna vévodou z Montmorency. Z této přestavby pochází renesanční galerie, která se klene přes hradní příkop, a která je dílem slavného architekta Jeana Bullanta.

FIRENZE

   Snaha využít most ke komerčním účelům byla k dokonalosti přivedena ve Florencii. Dnes slavný starý most přes řeku Arno si ve středověku oblíbili řezníci a jiní obchodníci a postupně na konstrukci mostu přizdily své dílny a prodejny. Původní most o třech obloucích z roku 1345 by tak jeho architekt Neri di Fioravante jistě nepoznal, tím spíš, že jeho součástí je od roku 1565 na obloucích vynesená Vasariova chodba, soukromý koridor pro velkovévodu Cosima I. Medicejského.

GÖLTZSCHTALBRÜCKE

   Poblíž saského Reichenbachu nedaleko českých hranic stojí největší cihlový most světa. Je součástí železniční trati mezi Lipskem a Norimberkem a stavěn byl v letech 1846-1851. 574 metrů dlouhý most má ve čtyřech úrovních celkem 98 oblouků a k jeho výstavbě bylo použito 26 milionů cihel.

HAMMERSHUS

   Hammershus je největší středověký hrad ve Skandinávii a nachází se na dánském ostrově Bornholm. Součástí hradu je gotický most ze 14. století, který je zároveň nejstarším mostem v Dánsku. Dva lomené oblouky z cihel spočívají na základech, které připomínají původní most ze 13. století.

HARBURG

   Středověkou památkou města není jen hrad, ale i kamenný most přes řeku Wörnitz ačkoliv žádné doklady o tomto tvrzení nejsou, snad jen sama robustní konstrukce mostu. V každém případě je most lemován středověkými domy. Na pravém břehu je to budova lázní doložená roku 1454 a na levém břehu mlýn doložený k roku 1461.

HEIDELBERG

   Jedním z turistických magnetů města je i most vystavěný kurfiřtem Karlem Theodorem v letech 1786-1788 a kompletně obnovený v letech 1969-1970. Relativně mladá stavba je již devátým pokusem o přemostění Neckaru, avšak stále ještě ukázkou klasického mostního inženýrství s nezáměrně starobylým vzhledem. První most v místě existoval již ve 13. století a vznikl s nově založeným městem, ten předposlední dřevěný a krytý na kamenných pilířích smetla ledová povodeň roku 1784.

HEREFORD

   Kamenný most o šesti obloucích přes řeku Wye byl postaven zřejmě již ve 14. století a v roce 1490 doplněn o věž na jižním konci. Most byl obnoven v 17. století a rozšířen v roce 1826. Není jediným historickým mostem na řece Wye. Za zmínku stojí zejména Wilton Bridge z 16. století.

HULICE

   Od obce Hulice jsou nejlépe přístupné dva nedokončené mosty plánovaného úseku dálnice mezi Prahou a Brnem (resp. Košicemi) stavěné v letech 1939-1942. Výstavba dálnice D1 byla za nových okolností obnovena až v roce 1967. Nejenže zestárlé původní mosty technologicky nepostačovaly novým nárokům na dopravu, ocitly se rovněž v ochranné zóně nově budované vodní nádrže Švihov a tato část dálnice musela být odkloněna na novou trasu.

   Z obou mostů je pozoruhodnější ten větší blíže Borovsku. Klenul se zhruba 100 metrů nad údolím Sedlického potoka a jeho nedokončená 120 m dlouhá mostovka dnes vyčnívá pouhé 2-3 metry nad hladinu. Přiznám se, že procházka po zatopených a rozklížených mostech, nadto v zakázaném pásmu, pro mě byla větší zážitkem, než promenáda po jakémkoliv historickém mostě v přehledu. Konkurovat by mohl snad jen některý z akvaduktů.

JEVÍČKO

   Nedokončený dálniční most s mimoúrovňovou křižovatkou poblíž Jevíčka je jen příkladem z dlouhé řady mostů plánovaného tělesa exteritoriální dálnice z Vratislavi do Vídně. Projekt Hitlerovské dálnice byl součástí Mnichovské dohody a jeho cílem bylo přímé spojení německých území, které po anšlusu Rakouska rozděloval hluboký klín Druhé republiky.

KALLMÜNZ

   Romantický ráz města Kallmünz nedaleko Řezna doplňuje kamenný most přes řeku Naab z poloviny 16. století. Z historické stavby však zůstalo jen torzo, resp. tři ze sedmi oblouků. Tři oblouky byly zničeny na konci 18. století, k dalšímu poškození došlo na konci 2. světové války.

KEBLOV

   V roce 1902 byla otevřena železnice z Benešova do Dolních Kralovic. Úsek z Trhového Štěpánova na konečnou byl však roku 1975 zrušen. Nádraží v Dolních Kralovicích bylo zbořeno, celé město zatopeno vodami přehradní nádrže Švihov a obyvatelstvo přestěhováno na nové místo k Vraždovým Lhoticím. Nejvýraznější vzpomínkou na železniční trať tak zůstal opuštěný viadukt u Keblova v závěrečném klesání.

KŁODZKO

   Most sv. Jana v Kłodzku pochází z konce 14. století. Stoupající konstrukce překonává říčku Młynówku a propojuje městské jádro s předměstím Wyspa Piasek. Na horním i dolním konci mostu stávaly věže, které byly odstraněny v druhé polovině 19. století. Nejen pro barokní sochařskou výzdobu bývá most srovnáván s mostem pražským.

LENORA

   Krytá dřevěná lávka přes Teplou Vltavu v Lenoře původně lávkou nebyla. Jde o rechli (hrablový most), tedy technickou stavbu z 19. století, která sloužila k zadržování plaveného dřeva nejen při nízkém stavu vody. V krytém uzavíratelném prostoru nad vodou byla uložena bidla, která se v případě potřeby spouštěla otvory v podlaze.

LEÓN

   Most Svatého Marka je datován do konce 16. století, ačkoliv přechod přes řeku Bernesga je doložen již ve 12. století. V sousedství se nachází monumentální špitál a vedla tudy cesta k jedné z městských bran. Most o sedmi pilířích má nepravidelné oblouky o rozpětí 8 – 14. m.

LIMAY

   Vieux Pont přes řeku Seinu od 11. století spojoval město Mantes-la-Jolie s předměstím Limay a po jeho zbytcích dnes vede katastrální hranice. Ty se dochovaly zejména na straně Limay a částečně na ostrově v řečišti. Původní konstrukce měla 37 oblouků a skládala se ze třech částí, které nebyly řazeny za sebou v jedné ose. Na trase mostu stálo několik mlýnů, poslední z nich byl v roce 1870 stržen povodní.

LIMBURG AN DER LAHN

   Kamenný most v Limburgu byl vystavěn v letech 1315-1354 na místě dřevěného mostu, který v roce 1306 strhla velká voda. Původně byl vybaven dvěmi mosteckými věžemi. Vnitřní z věží byla zbourána v roce 1818, vnější se dochovala a je dnes jedinou mosteckou věží v Německu pocházející ze 14. století.

LIMOUX

   V roce 1329 poskytl král Filip V. městu Limoux 200 liber na výstavbu nového mostu. Ve druhé čtvrtině 18. století byl Pont Neuf významně přestavěn. Most o šesti obloucích byl původně vybaven věžemi a možná i kaplí.

LISBOA

   Akvadukt Aguas Livres je technická památka 18. století a opomíjená dominanta hlavního města Portugalska. Stavba byla zahájena v roce 1731, přičemž ve vedení se vystřídalo několik inženýrů. Nejnáročnější pasáží bylo překonání údolí Alcantara, kde bylo postaveno 35 oblouků dosahujících výšky až 65 m. Do provozu bylo dílo uvedeno v roce 1748.

LITOVEL

   V Litovli se řeka Morava rozvětvila do sedmi ramen, a proto zde o mosty a lávky od určité doby nebyla nouze. Nepochybně nejvýznamnějším je Svatojánský (podle sochy sv. Jana Nepomuckého od Jana Sturmera) most z konce 16. století, který je nejstarším stojícím mostem na Moravě.

LUDKOVICE

   Další z válečných rychlostních silnic byla plánována mezi průmyslovým Zlínem a lázeňskými Luhačovicemi. Takzvaná Baťova dálnice měla usnadnit pracujícím dělníkům rychlý přesun za kulturou a odpočinkem. Válečná krize stavbu zastavila, dva nedokončené mosty v obci Ludkovice však šlechetný záměr nadále dosvědčují.

LUZERN

   Luzern je slavný skrze své dřevěné mosty. Jistě nejslavnější je Kappelbrücke s kamennou oktagonální věží zvanou Wasserturm. Přestože v roce 1993 fatálně vyhořel, je nejstarším dřevěným mostem v Evropě a po mostě v Bad Säckingen druhým nejdelším. V podstřeší mostu je restaurováno 110 maleb na trojúhelných deskách, které zobrazují výjevy ze švýcarských dějin.

LUZERN

   Spreuerbrücke je druhý z dochovaných mostů v Luzernu. Je mladší a rovněž i kratší, nicméně výrazně autentičtější. V podstřeší se dochovalo 47 malovaných štítů z cyklu Tance smrti od Kaspara Meglingera z let 1616-1637. Třetí most stejného typu (Hofbrücke) existoval v Luzernu ještě v 19. století a byl ze všech nejdelší.

MANRESA

   Jednou z hlavních dominant města je starý most přes řeku Cardener. Oblíbeným pozadím na fotografiích mostu bývá gotická bazilika Santa Maria, druhá ze zdejších dominant. Most pochází z 12. století, nicméně v roce 1939 byl zničen.

MENAI BRIDGE

   Jde o strategicky významnou stavbu, která spojuje ostrov Anglesey se zbytkem Walesu. Autorem visutého mostu byl Thomas Telford a k slavnostnímu otevření došlo v roce 1826. Protože se ostrovní město Holyhead brzy stalo hlavním přístavem ve směru Irsko, přestala kapacita mostu postačovat. V sousedství proto vznikl most Britannia dokončený v roce 1850.

MERSEBURG

   Neumarktbrücke je poprvé zmiňován spolu s předměstím v roce 1188. Zřejmě od počátku byl po stranách nesen kamennými oblouky, avšak střední část byla až do 18. století dřevěná. Zajímavou stavbou je rovněž Hohe Brücke zapomenutý v křovinách nad Starou Sálou.

MILTENBERG

   První most v Miltenbergu byl po dlouhých letech plánování otevřen roku 1900. Původní kamenný most byl zničen německou armádou v roce 1945 a v roce 1950 jako železobetonový znovu obnoven. Pozoruhodnou součástí je novodobá mostecká věž. Druhým historickým mostem ve městě je most sv. Vavřince přes říčku Mud, který pochází nejspíš z 18. století.

MONMOUTH

   Monnow Bridge je posledním středověkým mostem v Británii, kde se ještě zachovala původní mostecká věž. Byl zaklenut už koncem 12. století, avšak věžovitá brána byla přidána až na počátku 14. století v rámci opevňování města Monmouth za Jindřicha z Lancastru.

MORET-SUR-LOING

   K atmosféře poklidného středověkého města velkou měrou přispívá i původně opevněný most přes řeku Loing. Na východní straně se v areálu soukromé rezidence dochovaly zbytky opevněného předmostí, na západní straně je most dodnes ukončen původní městskou bránou. Zajímavostí je rovněž několik mlýnů přístupných výhradně z mostu.

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

   Karlův most Moravy najdeme na řece Oslavě. Pochází z období baroka, stejně tak jako výpravná sochařská výzdoba vytvořená z větší části Josefem Winterhalterem a jeho spolupracovníky. Dvacet soch světců zároveň ovládá frekventovaný veřejný prostor, kde se v rámci rekatolizačních snah nenásilně avšak programově pokouší bojovat se silnou českobratrskou tradicí v region.

NOVÁ VES NAD ŽITAVOU

   Kamenný most o třech obloucích pochází pravděpodobně ze 16. století a bývá nazýván jako „Turecký“. Dnes již neslouží svému účelu neboť v jeho těsné blízkosti byl postaven most nový. Začíná zde křížová cesta, která směřuje k přilehlému poutnímu místu.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

   Velmi specifická architektura slovenského architekta Dušana Jurkoviče je ovlivněna lidovými prvky. Do zámeckého parku v Novém Městě ve svém osobitém stylu vyprojektoval zdobný dřevěný most s ústřední věží. Nosná konstrukce stavby z roku 1911 byla sice později nahrazena ocelí, návštěvníci zámku však mohou pohádkově vyhlížející památku obdivovat dodnes.

ÓBIDOS

   Zásobování vodou města Óbidos bylo řešeno kolem roku 1570 z podnětu královny Kateřiny Rakouské. Zdroj vody byl nalezen ve vesnici Usseira a odtud postaven 6 km dlouhý akvadukt ústící do fontány na náměstí Santa Maria de Óbidos. Polovina trasy byla vedena pod zemí.

OLTEN

   Starobylý dřevěný most přes řeku Aare se nachází ve městě Olten ve švýcarském kantonu Solothurn. Přechod přes řeku je poprvé doložen k roku 1295. Stávající konstrukce pochází z počátku 19. století.

OTA

   Se strmým, vysoko klenutým mostem jsem se alespoň teoreticky poprvé setkal ve válkou zničeném Mostaru. Tehdy jsem si ještě myslel, že význam mostu přes Neretvu spočíval v architektuře a nikoliv ve staleté symbolice propojení dvou odlišných kultur. Podobných strmých a odhmotněných mostů jsou ve Středomoří tisíce, zde jeden z mých oblíbených.

PALENCIA

   Puente Mayor je silniční most z 16. století, který se klene nad řekou Carrión. Stavba ulehčila staršímu římskému mostu, který stál asi 300 m proti proudu. Most známý jako Puentecillas ostatně stojí dodnes. Během staletí jen ztratil římský ráz a vy si jej můžete prohlédnout na přiloženém obrázku.

PARIS

   V Paříži lze překonat řeku Seinu po 37 mostech. Asi nejznámější z nich je Pont Neuf, který prochází západním cípem Île de la Cité a je nejstarším pařížským mostem postaveným mezi roky 1578 a 1607. Jde o velmi frekventovaný most, kde se vyplatí chovat obezřetně.

PAVIA

   Ponte Coperto, tedy doslova krytý most, spojuje historický střed města s předměstím Borgo Ticino a je novostavbou z let 1949-1951. Původní středověký most vystavěný v letech 1351-1354 se nacházel poblíž a jeho skromné zbytky jsou dodnes patrné. Mohl jistě stát dodnes, nicméně tehdejší představenstvo rozhodlo o demolici válkou těžce poškozeného mostu. Zajímavostí nového i starého mostu je a byla mostecká kaple sv. Jana Nepomuckého, kaple světce, který oslovil i italské nebe.

PEKLO NAD ZDOBNICÍ

   Dřevěný věšadlový most v Pekle pochází z roku 1840, nicméně část jeho nosných konstrukcí byla v roce 1982 vyměněna za ocelové. Most je krytý valbovou střechou a netypickým vodorovným bedněním po stranách. Zajímavým řešením jsou rovněž čtyřdílná žaluziová okna.

PFÜNZ

   Zapadlý most mimo hlavní trasy překonává řeku Altmühl poblíž obce Pfünz nedaleko Eichstättu. Most se skládá ze čtyřech nestejných oblouků a poprvé je doložen k roku 1486. V roce 1800 byl poškozen a následně opět obnoven.

PÍSEK

   Nejstarší říční kamenný most v Čechách najdeme v Písku. Klene se přes Otavu a založen byl po polovině 13. století nejspíš králem Přemyslem Otakarem II. Poprvé je však zmiňován až roku 1348. Mostecké věže po obou stranách dnes neexistují. První se zřítila při povodni v roce 1768 i se strážným, druhá byla stržena roku 1825.

PLAUEN

   Po hradním mostě v Míšni budovaném v letech 1221-1228 je most v Plavně druhým nejstarším kamenným mostem v Sasku, neboť v roce 1244 je připomínán jako „Pons lapideus“. Klene se přes řeku Bílý Halštrov, která pramení v ašském výběžku.

POISSY

   Vznik mostu přes Seinu není znám a je možné, že existoval již v době římské. Prokazatelně stál již v roce 1209, měl 37 oblouků a na jeho trase stálo několik mlýnů. Z mostu zničeného v roce 1944 však zbyly jen tři oblouky a v řečišti torza čtyřech pilířů.

PONT DU GARD

   Je známo, že řada z nejvýznamnějších památek starověkého Říma se nachází mimo území Itálie, akvadukty nevyjímaje. Ty nejlepší jsou zejména na iberském poloostrově, vzpomeňme na Segovii, Tarragonu nebo Méridu, nejslavnější však najdeme v jižní Francii. Tříetážový akvadukt se klene nad řekou Gard, vznikl nedlouho před naším letopočtem a vodou napájel město Nîmes.

PONT JULIEN

   Jak se to může zdát neuvěřitelné, ještě před několika málo lety byl starověký římský most otevřen pro automobilovou dopravu. Vznikl už ve 3. století před naším letopočtem a byl součástí nejstarší římské cesty v Galii. Ta nesla název Via Domitia a spojovala dnešní Itálii se Španělskem.

PONT-SAINT-ESPRIT

   Most Svatého Ducha byl postaven v letech 1265-1309 přes řeku Rhônu a spojuje Pont-Saint-Esprit a Lamotte-du-Rhône. Stavba dlouhá neuvěřitelných 919 m se skládá z 26 oblouků a je nejstarším dosud používaným mostem na Rhôně.

PRAHA

   Povodeň v roce 1342 vážně poškodila téměř 200 let starý kamenný most v Praze. V roce 1357 byl z podnětu krále Karla IV. založen v těsném sousedství původního a provizorně opraveného Juditina mostu most nový. Čtvrtý kamenný most v Čechách byl stavěný podle projektu Petra Parléře a dokončen roku 1402. Až poté došlo k definitivnímu rozebrání starého románského mostu. Karlův most později ozdobilo 30 soch a sousoší a až do roku 1841 byl jediným pražským mostem.

PRAHA

   O někdejší existenci Juditina mostu máme obecné povědomí, obvykle však netušíme, že zdaleka nejde o památku zaniklou. Z původních dvaceti oblouků se sice zachoval jediný, známe však původní pilíře i fragmenty původního povrchu. Dochovaly se i obě mostecké věže. Mladší staroměstská vybudovaná řádem křížovníku k ochraně mostu a starší malostranská, která ukrývá pozoruhodný románský reliéf, snad s postavou krále Vladislava II. Po manželce druhého českého krále byl most stavěný v letech 1159-1173 také pojmenován.

PRAHA

   Torzo valeně klenutého oblouku pod povrchem vozovky v ulici Štulcova na pražském Vyšehradě je naším nejstarším dochovaným mostem. Vznikl nejspíše již na sklonku 11. století a překonával přirozenou odvodňovací depresi na ploše přemyslovského hradiště. Nejméně 12 m dlouhý most propojoval knížecí a královský okrsek přímo s kapitulní bazilikou sv. Petra a Pavla.

PUENTE DE COLLOTO

   Na poutní cestě do Santiaga jsem přecházel nejeden most. Vyfotil jsem si i ten u města Siero v Asturii. Jeho původ není znám, avšak pochází pravděpodobně z římského období. 36 m dlouhý most o dvou obloucích se klene přes řeku Nora a zmínka o něm je až ze 16. století.

PUTIM

   Silniční most v Putimi není nijak zvlášť výjimečný, avšak jeho tři stlačené oblouky jen těsně nad hladinou mlýnského náhonu dokreslují malebnost historické obce. Pochází z druhé poloviny 19. století a je památkově chráněný.

RABŠTEJN NAD STŘELOU

   Někdejší nejmenší české město vzniklo z podhradí hradu Rabštejna za Oldřicha Pluha, schopného finančníka krále Jana Lucemburského. Literaturou koluje nepotvrzená zpráva, že již tehdy byl postaven kamenný most, který by se tak řadil k nejstarším v Čechách. Most na zemské stezce z Chebu do Prahy jistě starý bude doložený je však až v 18. století.

RADOŠOV

   V roce 1364 povolil král Karel IV. ostrovským měšťanům stavbu dřevěného mostu. Dílo vzniklo v Radošově, v místě celnice a brodu přes Ohři na zemské stezce z Erfurtu do Prahy. Původní most se pro zhoubné požáry nezachoval. Vyhořel v roce 1742, kdy byl zapálen ustupující francouzskou armádou, znovu pak z neznámé příčiny v roce 1986.

REGENSBURG

   Kamenný most v Řezně je nejen nejstarším stojícím mostem v Německu, ale i nejstarším říčním mostem ve střední Evropě. Dokončen byl ještě před polovinou 12. století a téměř 800 let představoval jedinou možností, jak přejít Dunaj suchou nohou jak ve městě, tak v širokém okolí. Jen několik let po dokončení byl kamenný most postaven také v Praze. Přestože architektonicky si mosty podobné nebyly, lze předpokládat, že právě Regensburg ideově podnítil českého krále Vladislava II., který byl roku 1158 právě zde korunován.

REICHOLZHEIM

   Dřevěný most přes řeku Tauber existoval už ve 14. století a byl zničen povodní v roce 1732. K výstavbě nového mostu došlo až po čtyřiceti letech. 39 metrů dlouhý pískovcový most o čtyřech obloucích nese od roku 1949 sochu sv. Jana Nepomuckého.

REMAGEN

   V roce 1969 natočil americký režisér John Guillermin válečné drama Most u Remagenu. Větší část filmu byla natočená v Československu a pro potřeby filmařů byl upraven konstrukčně podobný most v Davli. Na rozdíl od železničního mostu v Remagenu byl tento určen pouze pěším a rovněž byl i výrazně menší, neboť místo Rýna posloužila Vltava. Kromě železnice tak chyběl jen tunel a obranné věže, zato krajinný kontext byl k nerozeznání. Remagen alias Davle vlevo a vrchol Erpeler Ley vpravo.

   Původní Ludendorffův most u Remagenu byl vystavěn v letech 1916-1919 se záměrem rychlého zásobování západní fronty. Že šlo především o vojenský objekt dokládá nejen opevnění čtyřmi věžemi s palebnými pozicemi, ale i neschopnost využít most po skončení války. Je příznačné, že most se do dějin zapsal další, tentokrát osudnou válkou. Most přečkal veškerá bombardování a v březnu 1945 byl poslední možností, jak přejít Rýn suchou nohou. Do poslední chvíle se k němu stahovala ustupující německá armáda a je známo, že nález neporušeného mostu doslova šokoval spojeneckou armádu. Dne 7.3. se rozhořela bitva o most, jehož odstřel se sice Němcům za neuvěřitelných okolností podařil, leč ocelová konstrukce zůstala stát. Ještě toho dne se němečtí obránci vzdali. Těžce poškozený most se zřítil o deset dní později.

RIMINI

   Tiberiův most v Rimini se dožívá druhého milénia. Byl založen v roce 14 za císaře Augusta a dokončen v roce 21 za císaře Tiberia. Od mostu se rozbíhaly dvě dálkové cesty, Via Emilia směřující k Piacenze a Via Popilia-Annia míříci do Aquileie. Nadčasová stavba odolala všem válečným i přírodním katastrofám a plně postačuje i dnešním nárokům na dopravu. Patří k nejstarším silničním mostům světa.

ROMA

   Most známý jako Ponte Rotto je torzem původního mostu Pons Aemilius, který je nejstarším kamenným mostem v Římě. Vznikl na místě dřevěného předchůdce ve 2. století před naším letopočtem a spojil Forum Boarium s Trastevere. Po ničivých povodních na konci 16. století byl most vyřazen z provozu. Zprovozněn byl na krátkou dobu v polovině 19. století, kdy byla chybějící část doplněna železnou konstrukcí. V roce 1887 byla zbořena další část mostu, aby bylo uvolněno místo pro nový Ponte Palatino.

ROMA

   Pons Fabricius nebo také Most čtyř hlav byl postavem římským stavitelem Luciem Fabriciem v roce 62 před naším letopočtem a spojoval Tiberský ostrov s chrámem boha Aeskulapa a Campus Martius na levém břehu Tibery.

RONOV NAD SÁZAVOU

   Nemálo komplikací provázelo opravu středověkého mostu, který v roce 2012 poničily ledové kry a následně projíždějící traktor. Propadla se část mostovky a do řeky se vyvalila suť z klenebních zásypů tříobloukového mostu. Obrázek pochází z doby před nehodou.

ROTHENBURG OB DER TAUBER

   O mnoho oblouků více má pozoruhodný dvojitý most přes řeku Tauber, který vznikl někdy okolo roku 1330. Nachází se v bezprostřední blízkosti historického města a byl součástí obchodní cesty mezi Augsburgem a Würzburgem.

SAHAGÚN

   Sahagún je město bohaté na památky. Vedle mudéjarských kostelů jsou to také mosty, které dobře znají zejména poutníci na svatojakubské cestě. Do města přicházejí po malém starobylém mostě přes původní (dnes vyschlé), koryto Valderaduey u ermity de la Virgen del Puenta a odcházejí po původně římském mostě Puente Canto na řece Cea.

SALAMANCA

   Dva tisíce let starý most je symbolem Salamanky a znázorněn je i na městském znaku. Původně šlo o mosty dva, starší římský most blíže městu a mladší hispánský na vzdálenějším břehu řeky Tormes. Dnešní 400 m dlouhý most má 26 oblouků, přičemž prvních 15 pochází z římských časů. Most byl silně poškozen povodní v roce 1626.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

   Až v okamžiku, kdy jsem začal zpracovávat téma mostů, mě konečně začala mrzet má nedůslednost. Nejde snad ani o mosty naše, Bělou, Brtnici nebo Ždár, kde jsem foťák měl a přesto jsem se neobtěžoval udělat jedinou fotografii, ale především o mosty v zemích vzdálenějších. Lituji zejména navštívených oblastí ve Španělsku do kterých se možná už nikdy nepodívám. Mosty v Martorell, Lillet, Camprodon, Castellbell i el Vilar a řadě dalších míst zůstanou nejspíš jen ve vzpomínkách.

SAZENÁ

   Přestože je barokní silniční most znehodnocen cementovým nástřikem, zůstává chloubou středočeské obce Sazená. Most je tvořen čtyřmi oblouky a osazen kopiemi soch sv. Jana Nepomuckého a scénou Ukřižování. Původně bylo na mostě soch šest, po dvou na každém pilíři.

SEGOVIA

   Akvadukt z 1. století našeho letopočtu je chloubou města a hlavní měrou přispěl k zápisu Segovie na listinu kulturního dědictví UNESCO. Stavba přivádí vodu do historického centra z 18 km vzdálené řeky Frio. Akvaduktem je přívod vody řešen až na posledním kilometru, kde dosahuje výšky až 28 m.

STÁDLEC

   Poslední řetězový most v České republice najdeme na řece Lužnici poblíž obce Stádlec. Pochází z roku 1848 a nestojí na původním místě. Byl sem přenesen v roce 1975 z Podolska, které zatopila voda Orlické přehrady. Unikátní konstrukce, která se v minulosti uplatnila na mostech v Praze, Lokti či Strážnici dodnes slouží motoristům a je vítanou turistickou atrakcí.

SAINT-POLYCARPE

   Bývalý benediktinský klášter v jihofrancouzském departmentu Aude vznikl v 8. století a jeho velkou zvláštností je středověký akvadukt, který přiváděl vodu přímo do klášterní kvadratury.

STŘÍBRO

   Po Praze jediné české město, kde se dochovala mostecká věž. Na rozdíl od hlavního města stojí na trase mostu a branou jej rozděluje na dvě odlišně dlouhé a nesouosé části. Renesanční přístup do města přes řeku Mži z let 1555-1560 je připisován španělskému staviteli Benediktu Volchovi z Ferrolu.

TARRAGONA

   Překrásný římský akvadukt zvaný Pont de les Ferreres nebo také Pont del Diable vznikl v prvním století a sloužil k zásobování antického města Tárraco, dnešní Tarragony. Most pouhé 4 km od města je dvouetážový a skládá se z pravidelných oblouků, 11 dolních, 25 horních. Korytem na koruně mostu lze volně procházet.

TOLEDO

   Puente de Alcántara je starší z mostů antického Toleda, který zpřístupňoval město od východu přes kaňon řeky Tagus. Na obrázku ovšem vidíme západní most sv. Martina, který byl postaven až ve 14. století. Most klene 5 vysokých lomených oblouků, přičemž střední z nich dosahuje šíře 40 m a je tak největším středověkým obloukem na území Španělska. Větší rozpětí má jen několik mostů v jižní Francii a severní Itálii.

TOMAR

   Convento de Cristo je jednou z nejvýznamnějších památek Portugalska. Původně templářský klášter převzali po zániku řádu rytíři našeho Pána Ježíše Krista. Předmětem našeho zájmu je nicméně akvadukt, který zásoboval klášter vodou. Jeho nejimpozantnější část vysoká až 30 m je však od kláštera poměrně vzdálená a stavba tak stojí stranou turistického zájmu. Akvadukt byl postaven na přelomu 16. a 17. století.

TORO

   Románský most i přístupová cesta od řeky Douro patří k nejautentičtějším částem města. V těchto místech je však přístup k řece velmi strmý, a proto byl postupem času nahrazen pohodlnějšími přístupy z jiných světových stran, což opodstatňuje vznik nádherné časové konzervy narušené snad jen výstavbou železnice. Po špatně přístupném mostě tak dnes prakticky nikdo nechodí, nehledě na to, že se po něm prakticky nikam nedá dojít.

TORRES VEDRAS

   Cennou památkou města Torres Vedras je gotická fontána (Chafariz dos Canos) ze 14. století, do které byla přivedena voda pomocí akvaduktu. Stávající stavba pochází zřejmě z 16. století a nejzajímavější je nepochybně partie, kdy akvadukt pomocí širokého oblouku překonává řeku Sizandro.

TOUŠICE

   Dokladem zaniklé cesty mezi Kouřimí a Zásmuky je most přes Vavřinecký potok. Stavba o pěti obloucích vznikla pravděpodobně v 18. století a byla součástí dnes rovněž zaniklého rybníka.

TÝN NAD VLTAVOU

   Zajímavou památkou Týna je bývalý hradní most, který dnes ústí k letní scéně s otáčivým hledištěm uprostřed Bedřichových sadů. Kromě hradního příkopu je renesanční stavba o dvou obloucích poslední vzpomínkou na někdejší biskupský hrad.

VACHA

   Most přes řeku Werru byl součástí obchodní stezky Via Regia a poprvé doložen je už v roce 1186. V roce 1342 postihly střední Evropu zřejmě nejničivější povodně tisíciletí. Únorový předvoj způsobený oteplením a rychlým táním sněhové pokrývky (spadl např. Juditin most v Praze) vystřídalo letní sucho a následné deště, které znovu rozvodnily nejen Labe a Vltavu, ale i Dunaj, Rýn, Mohan, Moselu, Weseru nebo Werru. Pod náporem vody tehdy spadla většina mostů, včetně Vachy. 225 m dlouhý most o 11 obloucích byl bezprostředně poté znovu vystavěn.

VELHARTICE

   Zajímavou skupinou jsou mosty, které nacházíme v areálech hradů a zámků. Běžně překonávají příkopy, často ale propojují i jednotlivé stavby. Nad ostatní vyniká unikátní gotický most na hradě Velhartice. Volně stojící obranná stavba o čtyřech hrotitých obloucích propojuje pomocí dvou padacích mostů hradní palác s věží Putnou.

VENEZIA

   Z několika set benátských mostů dominují čtyři hlavní přes kanál Grande. Nejstarší a nejslavnější z nich je Ponte di Rialto, který byl postaven v 16. století podle návrhu Antonia da Ponte. Most poblíž trhu Rialto brzy získal obchodní funkci a byl obestavěn malými krámečky. Patří tak do nepočetné skupiny komerčně využitých mostů, kam vedle Florencie nebo Narbonne patří také pozoruhodný kolonádní most v Piešťanech.

VERONA

   Po druhé světové válce zbyl z Ponte Pietra pouze jeden oblouk. Protože šlo o nejstarší most Verony byl za použití původního materiálu precizně opraven. Vznikl v roce 89 před naším letopočtem a nahradil původní dřevěnou stavbu na římské cestě Via Postumia z Janova do Akvileje. Ve středověku byl most obnovován.

VERONA

   Ponte Scaligero, někdy také zvaný podle přilehlého hradu jako Ponte di Castelvecchio, je most postavený pro bezpečný únik členů rodiny Scala na druhý břeh řeky Adige. Postaven byl pravděpodobně v letech 1354-1356 a ve své době se pyšnil největším obloukem (48.7 m). Za druhé světové války byl rovněž zničen.

VIC

   Před jednou z bývalých městských bran se dochoval románský most z konce 11. století. Pont de Queralt se klene přes řeku Meder a během své dlouhé historie byl mnohokrát poškozen.

VIVIERS

   Jedenácti obloukový most prý vznikl v antickém období, avšak přesnější dataci se mi nepodařilo dohledat a nejspíš ani není možná. Nachází se na řece Escoutay nedaleko Viviers v oblasti Ardeche.

WANGEN AN DER AARE

   Další z mnoha dřevěných mostů ve Švýcarsku se nachází ve městě Wangen v kantonu Bern. Krytý most je podepřený kamennými pilíři, je dlouhý 95,2 m a postaven byl v roce 1549.

WÜNSCHENDORF

   Poblíž města Gera se na Bílém Halštrově nachází šindelem krytý dřevěný most. Doložen je už ve 13. století, avšak byl mnohokrát zničen. Je dlouhý 71 m a s výraznými omezeními stále slouží motoristům.

WÜRZBURG

   Nejstarší kamenný most přes Mohan byl postaven okolo roku 1120 architektem Enzelinem a do roku 1886 byl jediným mostem ve Würzburgu. Současnou podobu získal po roce 1476. kdy byl původní poškozený most nahrazován novým. V roce 1488 byly dokončeny pilíře, prozatímně propojené dřevěnými konstrukcemi. Následovalo klenutí mostních oblouků, které se pro nedostatek finančních prostředků protáhlo až do počátku 18. století. Barokní sochařská výzdoba vykazuje podobnost s pražským mostem.

ZAMORA

   Puente de Piedra je most přes Duero postavený ve 13. století, který nahradil starší románský most (Puente viejo), dříve považovaný za římský, který spadl z neznámých příčin, neznámo kdy. Nový most byl na obou koncích vybaven věžemi, které byly odstraněny v souvislosti s rostoucím provozem. Středověký most stále slouží silniční dopravě.

ŽAMPACH

   Železniční viadukty by si nepochybně zasloužily vlastní galerii. V tuto chvíli však přidám už jen jediný. Je jím náš nejvyšší drážní viadukt (41,5 m), který překonává rokli Kocour na trase legendárního Posázavského pacifiku. Granodioritový most stavěný zkušenými italskými dělníky byl slavnostně otevřen v roce 1900 a více než 110 let nemusel být opravován.

© burda 2008-018