Z A N I K L Á   S Í D L I Š T Ě

   Vysoce výběrový obsah galerie je složen z lokalit, které sice již zanikly, avšak nadále umožňují obhlídku části původní zástavby. Na mysli máme zejména historické konstrukce dochované v povrchových tvarech nebo archeologicky odkryté základy, avšak nezřídka i lokality z původní či rekonstruovanou architekturou. Široký je i záběr a zdaleka nejde jen o sídliště v archeologickém významu slova. Zařazeny jsou pravěké jeskyně, pravěké a raně středověké hrady, římská města a kastely, vesnice i města prehistorická, jakožto historická, zaniklá třeba až v důsledku 2. světové války.

ABUSINA

   Vykopávky římského kastelu Abusina se nacházejí na břehu Dunaje při bavorské obci Eining. Vojenská stavba pro kohortu z doby kolem roku 300 n. l. byla součástí Limes Germanicus a nahradila původní pohraniční opevnění. Pevnost byla zničena požárem kolem roku 430.

       

AGUNTUM

   Aguntum bylo římské město, které stávalo v údolí řeky Drávy, dnes předměstí východotyrolského města Lienz. Římské osídlení je doloženo od 1. století před n. l. avšak status města získal Aguntum až za císaře Claudia. V 6. století zde sídlilo biskupství a v 7. století bylo město zničeno. Viditelné zříceniny zůstaly zachovány až do novověku.

       

ALÉRIA

   Někdejší hlavní město Korsiky vstupuje do písemných dějin v 6. století před n. l. kdy bylo osídleno Řeky z Malé Asie. V roce 259 před n. l. během První punské války dobyli město Římané na Kartagincích. Vznikl zde frekventovaný středomořský přístav, který ztratil na významu až v 18. století. Dnes je Aléria jen malá vesnička bez přístupu k vodě.

       

ALTAMIRA

   Díky skvostným jeskynním malbám je Altamira jednou z nejznámějších prehistorických lokalit v Evropě. Nachází se v Kantábrii poblíž města Santillana del Mar a malby zde byly objeveny v roce 1879. Jsou datovány do pozdního paleolitu, resp. do období magdalénienu. Staré jsou tedy více než 12 000 let.

       

ARKONA

   Arkona je mys na německém ostrově Rügen. Nachází se zde pozůstatky města Jaromarsburg, které se vlivem eroze již z velké části zřítilo do moře, a které obývali Ránové, jeden z kmenů pobaltských Slovanů. Ústřední stavbou byl chrám pohanského boha Svantovíta, který byl spolu s městem zničen v roce 1168 dánským králem Valdemarem I.

       

BARBYBORG

   Barbyborg je jeden z dvaceti prehistorický kruhových hradů na švédském ostrově Öland. Na západní straně je chráněn 20 m vysokým útesem, zbytek areálu vymezuje půlkruh kamenného valu s bránou k východu. Hrad byl obýván v severské době železné, tedy v letech 400-700 n.l. Na počátku 20. století zde byl nalezen římský solidus datovaný mezi roky 518-527.

       

BĚŠINY

   Nad obci Běšiny se na zalesněném vrchu nacházejí rozvaliny kostela sv. Bartoloměje a několika dalších budov. Gotická stavba sloužila jako farní kostel pro okolní vesnice a poprvé je doložena v roce 1360. V 16. století ztratil kostel farní práva, avšak sloužil až do roku 1788, kdy byl zrušen a vybavení přestěhováno do Běšin.

       

BIRDOSWALD

   Je římská pevnost, která byla jednou ze šestnácti pevností rozmístěných na Hadriánově valu na severním okraji provincie Britannia. V římských dobách byla podle polohy na jazykové ostrožně nazývána Banna. Po rozpadu Římské říše fungovala pevnost další století jako opěrný bod místních elit.

       

BIRICIANA

   Římský kastel poblíž Hornogermánsko-raetského limitu mezi Rýnem a Dunajem stojí na předměstí bavorského města Weissenburg. Vznikl kolem roku 90 n. l. a padl pod náporem Alemanů v roce 253, což dokládají nálezy mincí. Na ploše kastelu byla zrekonstruována severní brána, před hradbami se nacházejí pozůstatky rozsáhlých lázní.

       

BLANÍK

   Ačkoliv v Čechách žádné pořádné hory nejsou, máme to slovo rádi a používáme ho i v případě 638 m vysokého Velkého Blaníku. Zatímco v útrobách hory odpočívá svatováclavské vojsko a den je zde dlouhý jako rok, vrchol lemují rozpadlé valy, mezi kterými sídlili naši předci nejméně od doby halštatské.

       

BOBASTRO

   Horské sídliště Bobastro bylo 50 let zajímavou křesťanskou enklávou v córdobském chalífátu. Od roku 880 se v ruinách staré římské vesnice soustředili rebelové proti islámské nadvládě. Vůdcem povstalců byl Umar ibn Hafsún , který sídliště opevnil a zřídil zde několik kostelů. Autonomii si Bobastro udrželo až do roku 928, kdy moc nad sídlištěm převzal od Hafsúnových synů emír Abd al Rhaman III.

       

BOLETICE

   Vojenský újezd Boletice zřízený v roce 1950 získal název po obci na východním okraji území, ve které byl zřízen vojenský úřad. Po válce vysídlená obec byla nicméně postupně demolována. Na vrchu Olymp se zachoval kostel sv. Mikuláše, který byl opravován ještě v roce 1956 a v jeho sousedství zbytky barokní fary a školy zbořené kolem roku 1970.

       

BORIES

   Village des Bories je soubor 28 kamenných domů stavěných bez použití malty a nachází se v Provence poblíž města Gordes. Ačkoliv vesnice vznikla v 18. století, představuje architekturu známou již z pravěku. Zemědělské sídliště bylo opuštěno na počátku 19. století.

       

BRAŽEC

   Zhruba kilometr severně od obce Bražec se nacházela místní část Kostelní Horka, která zanikla po roce 1945. Kromě několika domů se zde nacházel původně farní kostel sv. Bartoloměje, který byl v roce 1963 podpálen místní mládeží. V sousedství kostela stávala tvrz, která vyhořela již v 1. polovině 15. století a později nebyla obnovena.

       

BYSTŘEC

   Bystřec je zaniklá středověká vesnice, která se nachází na Drahanské vrchovině v katastru obce Jedovnice. Vznikla v polovině 13. století a zanikla na počátku 15. století po násilném útoku. Archeologický výzkum vedený od roku 1975 odkryl 19 usedlostí s využitím různých stavebních konstrukcí.

       

CAERLEB

   Drobné zemědělské sídliště postavené v bažinách na velšském ostrově Anglesey bylo opevněné dvojitým valem a příkopem. Osídlené bylo od 2. století před n. l. do 4. století n. l. Výzkum z roku 1865 zachytil pozůstatky několika staveb včetně kamenného základu kruhové stavby s ohništěm.

       

CAHERDORGAN

   Poloostrov Dingle je krásný a rozmanitý. Rozmanitý je i tento medailon, který na prvních dvou fotkách prezentuje ohrazenou farmu o pěti kruhových stavbách datovanou do 8.-9. století a na druhé dvojci opodál stojící dvouprostorový dům s pecí. Vznikl na počátku 14. století a patrně patřil kancléři diecéze Ardfert.

       

CARN EUNY

   Je zaniklá starověká vesnice v Cornwallu na jihozápadě Anglie. Nejstarší pozůstatky pochází z 5. století před n. l. a osídlení zde trvalo až do konce římské okupace, tedy přibližně 900 let. V Carn Euny se dobře zachovaly podzemní chodby tzv. foggou, doložené pouze v této části země. Funkce těchto úzkých chodeb není uspokojivě vysvětlena.

       

CORBRIDGE

   Římská pevnost byla v Corbridge postavena již v 1. století před n. l. a souvisela s expanzí na území Skotů. Obnovena byla na počátku 2. století n. l. v souvislosti se stavbou Hadriánova valu. Od 2. poloviny 2. století se pak pevnost rozvíjela v město a obchodní centrum s kovy a uhlím.

       

COSTESTI

   Jedna ze šesti dáckých pevností, které jsou na seznamu UNESCO a které byly vybudovány na přelomu letopočtu v Orastijských horách. Pevnosti Sarmizegetusa Regia, Blidaru, Costesti, Piatra Rosie, Capalna a Banita chránily jádro dáckého království před Římany. Pevnost Costesti se nacházela na přístupové cestě k hlavnímu městu a sídlu dáckých králů a spolu s ostatními zanikla na počátku 2. století.

       

CUCURUZZU

   Cucuruzzu je prehistorický hrad z doby bronzové ukrytý ve skalách departmentu Corse-de-Sud a objevený teprve v roce 1963. Dominantou je kamenná věž, která má průměr 8 m. V sousedství se nachází středověká pevnost Capula a u ní menhir datovaný do doby bronzové.

       

ČEŠOV

   Češovské valy na Jičínsku patří k lokalitám s nejmohutnějším valovým opevněním v Čechách. Zbudovány byly už v pozdní době bronzové a využívané i v době železné. Opevnění využili na konci 10. století Slovené a v 17. století Švédové, kteří si zde zřídili ležení, navýšili valy a celou fortifikaci výrazně rozšířili.

       

DIEVČÍ HRAD

   Vedle nápisu na trenčianské skále je Dievčí hrad druhou významnou antickou památkou na území Slovenska. Římský kastel neznámého jména (označovaný např. jako Kelemantia nebo Leányvár) se nachází na soutoku Váhu s Dunajem při vesnici Iža. Velkou zvláštností tábora je poloha na levém břehu Dunaje, tedy v prostoru barbarika. Tábor sloužil jako předsunuté stanoviště římského města Brigetia a na konci 2. století byl přestavěn. Zničen byl na konci 4. století.

       

DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY

   Oblíbená turistická lokalita v masivu Mužský u Dneboha je tradičně považována za skalní hrad. Skupina skalních bloků s třiceti vytesanými a neorganizovaně uspořádanými světničkami v různých výškových úrovních nicméně hrad připomíná jen málo. Lokalitu osídlenou pravděpodobně již od středověku nezmiňují žádné písemné prameny a neznáme ani historické jméno. Pravděpodobně šlou o útočiště venkovského obyvatelstva a důvodem k tesání světniček mohly být válečné konflikty nebo náboženská intolerance.

       

DUCOVÉ

   Hradisko v poloze Kostolec patří k nejvýznamnějším velkomoravským lokalitám na Slovensku, neboť zde byl podrobně zkoumán velmožský dvorec s předrománskou rotundou. Poloha byla osídlena ale již v pravěku. Za zmínku stojí hradiště velaticko – baierdorfské kultury z mladší doby bronzové.

       

ENSÉRUNE

   Oppidum d´Ensérune je významnou archeologickou lokalitou, která je spojována především s laténskou kulturou a etnikem keltských Galů. Výšinné opevněné sídliště na jihu Francie bylo opuštěno v 1. století n. l. kdy se změnily sídelní potřeby nového galořímského obyvatelstva.

       

FALERII NOVI

   Falerii Novi bylo římské město, které ve 3. století nahradilo nedaleké faliské město Falerii Veteres, jehož obyvatelé byli násilně přesídleni. Věhlasu svého předchůdce nicméně nedosáhlo, a ačkoliv zde bylo zřízeno biskupství, došlo během 11. století k vyklizení. Plochu města, ze kterého se do dnešních dnů dochovaly zejména hradby, využili cisterciáci, kteří zde zřídili svůj klášter.

       

GAMLA UPPSALA

   Stará Uppsala bylo významné královské sídlo a správní centrum, které bylo v polovině 13. století přesunuto do Östra Aros, tedy do prostoru kolem dnešní katedrály v Uppsale. Jedinou stavbou Staré Uppsaly je někdejší katedrála z 1. poloviny 12. století, která nahradila původní předrománskou stavbu stojící na místě původní pohanské svatyně popsané kronikářem Adamem z Brém. V bezprostřední blízkosti kostela se nacházejí tři mohutné mohyly navršené v 6. století.

       

GAMLEBORG

   V samém středu Bornholmu se nachází monumentální hrad Gamleborg. Postaven byl Vikingy a vzhledem ke své strategické poloze byl hlavním centrem ostrova. V 10. století přešel pod kontrolu Dánů, kteří ostrov ovládli. Kolem roku 1100 byl Gamleborg opevněn novou 275 m dlouhou hradbou a je tak považován za nejstarší kamennou stavbu na Bornholmu. Zanikl v polovině 12. století.

       

GAUZON

   Na pobřeží Biskajského zálivu poblíž ústí řeky Avilés se nachází archeologické naleziště, někdejší sídlo asturských králů. Jde o významnou lokalitu roconquisty, kdy na severu dnešního Španělska vzniklo v období nadvlády Maurů první křesťanské království. Slavným obdobím hradu Gauzón je tedy 8. a 9. století. Hrad zanikl v 15. století.

       

GIECZ

   Na úsvitu polských dějin stojí hradiště Giecz, které je spojováno s prvními piastovci a vzniklo nejpozději ve 2. polovině 9. století. Český název je Hedč, neboť Čechové v čele s knížetem Břetislavem místo vyplenili a obyvatelstvo přesídlili do Čech. Významnou památkou Hedče je piastovské palatium s rotundou z konce 10. století nebo románský kostel sv. Mikuláše. Hradiště bylo definitivně opuštěno až ve 14. století.

       

GLANUM

   Glanum je významná archeologická lokalita jižní Francie. Jde o zaniklé město, které ve 3. století před n. l. vybudovali Řekové. Obyvatelé města jsou známí jako Salluviové, kteří soupeřili s řeckou kolonií Massalia (Marseille). V 1. století před n. l. bylo město dobyto Římany a ztratilo nezávislost. Ve 3. století bylo město zničeno Alamany a poté nahrazeno nedalekým městem Saint-Rémy-de-Provence. Ve 20. století zde bylo vyzvednuto mnoho památek helénské a římské kultury. Nejlépe dochovanými stavbami je juliánské mauzoleum a triumfální oblouk.

       

GLAUBERG

   Glauberg je významné keltské oppidum s několika mohylami nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Osídlení zde začíná už v neolitu. První opevnění bylo vybudováno pravděpodobně již v Michelsberské kultuře avšak jistotu máme až z pozdní doby halštatské. V raném středověku zde bylo centrum Alemanů a následně Franků. Za dynastie Štaufů zde bylo založeno město a hrad, avšak lokace se nezdařila a poloha byla kolem poloviny 13. století opuštěna.

       

GOSECK

   V galerii zastupuje Goseck neolitické rondely, které ve střední Evropě začal budovat lid kultury s lineární keramikou, a které sloužili jako sluneční observatoře a místa kultu. Rondel Goseck byl rekonstruován, neboť patří k nejlépe prozkoumaným lokalitám. Vznikl už v 49. století před n. l.

       

GRABORG

   Graborg je největší z kruhových pevností na ostrově Öland. Postavena byla v období stěhování národů a do dnešních rozměrů přestavěna ve 12. století. S místem je spojován Bugislev z dynastie Sverkerovců. Hrad upadl již v 1. polovině 13. století zřejmě po zásahu konkurenční dynastie Erikovců. Vně hradeb se nacházejí ruiny kaple sv. Knuta rovněž z 12. století.

       

GRAFENRIED

   V důsledku odsunu Němců a vytvoření hraničního pásma zaniklo v českém pohraničí stovky vsí a samot. Takřka všechna bývalá sídliště si vzala příroda a rozpoznat jednotlivé usedlosti je po několika desetiletích mnohdy složité. Grafenried je první mě známou lokalitou, která byla plošně odkryta a umožňuje vhled do každodennosti posledních obyvatel. Co do působivosti bych se nebál lokalitu nazvat českými Pompejemi. U každé usedlosti se nacházejí informační tabule, které velmi pomáhají představivosti. Návštěvník může kromě běžných domů vstoupit také do kostela, projít si faru, školu, pivovar nebo řeznickou provozovnu.

       

GROITZSCH

   Groitzsch je malé saské město, kde se nacházejí pozůstatky blatného hradu Wiprechtsburg. Hrad z 11. století byl hlavním stanem Wiprechta Grojčského, který byl rádcem českého krále Vratislava II. Za mohutným valem lze dodnes spatřit zakonzervované zbytky palácové kaple a okrouhlého donjonu.

       

HAINBURG

   Keltské oppidum na vrchu Braunsberg poblíž Hainburgu se nachází ve strategické poloze nad průrvou Dunaje, kterou střeží spolu s protilehlými oppidy Devín a Bratislava. Hlavní sídelní aktivity jsou spojovány s kmenem Bójů. O významu průrvy svědčí i středověké hrady, v případě Braunsbergu jde o hrad Röthelstein.

       

HAITHABU

   Hedeby se nachází na konci zálivu Schlei poblíž města Schleswig. Šlo o významné obchodní centrum Vikingů, které existovalo po celou dobu vikingské éry mezi 8. - 11. stoletím. Nacházelo se v místě, kde bylo nejkratší suchozemské spojení mezi Baltským a Severním mořem a námořníci tak nutně nemuseli obeplouvat celý Jutský poloostrov. Heddeby bylo zničeno západními Slovany v roce 1066.

       

HAUSESTEADS FORT

   Jméno římské pevnosti je novodobé a přenesené z nedaleké zemědělské usedlosti. Původními názvy jsou Vercovicum, Borcovicum nebo Velurtion. Pevnost vznikla krátce po roce 122 v souvislosti se stavbou Hadriánova valu. Vyklizena byla na počátku 5. století.

       

HILL OF TARA

   Tara je významnou lokalitou irské mytoligie, která hrála roli sídla a inauguračního místa Vysokých irských králů, ať už reálných či legendárních. První mýtický král Sláine prý vládl někdy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem, posledním Vysokým králem byl Ruaidrí Ua Conchobar, který zemřel roku 1198. Lokalita byla osídlena již v neolitu a obsahuje řadu památek z různých dob. Zajimavá je dlouhá mohyla, korunovační kámen Lia Fáil, ringvaly nebo křesťanský kostel.

       

HOL

   Hol je zaniklá vrcholně středověká vesnice v poloze Žák uprostřed Klánovického lesa na východním okraji Prahy. Doba vzniku není známá, avšak první zmínka pochází z roku 1346. Vesnice, která se v době své existence nacházela 25 km od pražských hradeb sloužila jako ekonomické zázemí pražských měšťanů.

       

HORNÍ ŠEBÍŘOV

   Kolem Bukové hory se nachází několik opuštěných vesnic a samot. Do odsunu zde žili Němci a pro horší klimatické podmínky a špatnou dostupnost se je poté nikdy nepodařilo osídlit. Přestože je Horní Šebířov v rozvalinách, je druhou nejzachovalejší vesnicí pod Bukovkou a zdivo některých usedlostí dosahuje ještě výšky druhého patra. Kouzlo místa dokreslují i památné lípy, které se nacházejí při ulici procházející celou vsí.

       

HOLYHEAD MOUNTAIN HUT GROUP

   Holyhead mountain hut group je prehistorická vesnice poblíž města Holyhead na ostrově Anglesey. Odkryto zde bylo na ploše 6 - 8 hektarů více než 50 budov z toho asi 20 na kruhovém půdorysu. Šlo o základy 8 - 10 farem. Archeologické nálezy z místa jsou od neolitu až po raný středověk.

       

HOVGARDEN - BIRKA

   Birka je významné obchodní centrum Vikingů na jezeře Mälaren. Když mi ujela jediná loď směřující k archeologickému nalezišti, rozhodl jsem se na další do druhého dne nečekat a spokojil se s předsunutým sídlištěm Hovgarden na ostorvě Adelsö, které v 10. století Birku jako královské sídlo nahradilo. Poblíž starověkých mohyl se zde dochoval kostel původně z 12. století, zbytky královského hradu Alsnöhus z doby po roce 1270, runový kámen nebo zbytky vikingského i vrcholně středověkého přístavu.

       

CHESTER

   Pevnost byla postavena za císaře Hadriána v místech, kde řeka North Tyne protínala stavbu Hadriánova valu. Význam místa dokládá nejen existence kamenného mostu, ale i koncentrace osídlení vně hradeb. K výbavě pevnosti patřily i externí vojenské lázně, které patří ve své kategorii k nejzachovalejším v celé Británii.

       

CHYSAUSTER

   Zaniklá vesnice Chysauster existovala relativně krátce někdy mezi 1.-3. století n. l. Detekováno zde bylo osm usedlostí situovaných do dvou řad. Jde o více méně kruhové celky s vnitřním nekrytým dvorkem, ze kterého se vcházelo do jednotlivých místností. Jiné stavby, včetně foggou, se nacházejí opodál hlavní ulice.

       

ISMANTORP

   Nejznámější z Ölandských kruhových pevností je Ismantorp. Možná první z pevností tohoto typu byla postavena kolem roku 200 a zanikla v polovině 7. století. Obvodová hradba měla délku 300 m a 9 bran. Vnitřní zástavba byla rozdělana do dvanácti bloků a odkryto zde bylo téměř 100 budov.

       

KOLM

   Kolm je zaniklá samota v Českém lese na okrese Tachov. Původně se zde nacházela sklárna a panský dvůr, který byl po roce 1945 opuštěn a změnil se ve zříceninu. Dále je zde k vidění ruina hájovny, soustava rybníků a drobná kaple Matky Boží z roku 1935.

       

KOSTRZYN

   Zajímavou památkou v galerii je Kostrzyn nad Odrou neboť jde o město, které bylo zničeno během 2. světové války a ve svém historickém jádru uvnitř barokní citadely nebylo nikdy obnoveno. Procházka po dlažebních kostkách chodníků původního města a podél základů původních domů je jedinečná a působivá. Nechybí ruiny hohenzollernského zámku ani kostela na Zámeckém náměstí.

       

KOUŘIM

   Hradiště Stará Kouřim bylo využívané již od pravěku a patřilo k nejrozsáhlejším opevněným polohám. V závěrečné fázi své existence bylo obýváno Zličany. Do této doby patří bohatý hrob kněžny z pohřebiště u Libušina jezírka na ploše hradiště a rovněž i postava velmože Radslava, současníka sv. Václava. Hradiětě zaniklo v polovině 10. století, kdy se zdejší elita podřídila přemyslovské nadvládě.

       

LIBICE

   Důležitým obdobím v dějinách Libice je 2. polovina 10. století, kdy zde působil rod Slavníkovců. Okolo roku 955 se zde narodil sv. Vojtěch, který je dodnes přítomen v sousoší se svým nevlastním bratrem sv. Radimem. V roce 995 pak na Libici došlo k vyvraždění rodu z podnětu vládnoucích Přemyslovců. Hradiště ztratilo správní funkci v polovině 12. století a osídlení přetrvalo pouze v prostoru předhradí, kde se nachází současná vesnice.

       

LIDICE

   Specifickou lokalitou ve výběru jsou Lidice, které zanikly za zcela neomluvitelných okolností během heydrichiády. Falešné stopy dovedly nacistické vyšetřovatelé atentátu na zastupujícího říšského protektora do středočeské vsi poblíž Kladna. Lidice byly vypáleny, veškeré stavby srovnány se zemí a obyvatelstvo popraveno nebo odvlečeno do koncentračních táborů. Dnes je bývalá ves upravena jako pietní místo.

       

MAIDEN CASTLE

   Jedno z největších hradišť Evropy se nachází v anglickém Dorsetu. Vzniklo v neolitu, avšak zvýšená sídelní aktivita probíhala až v době železné, kdy byla vnitřní zástavba více organizovaná. Monumentální vápencové hradby byly postaveny v 1. století před n. l. Ve 4. století vznikl na ploše hradiště římský templ. Po odchodu Římanů se centrem stal Dorchester.

       

MEDINA AZAHARA

   Medina Azahara je zaniklé středověké město, které nechal postavit Abd-ar-Rahman v první polovině 10. století a šlo o hlavní město muslimského Španělska. Cordóbský emír se v této době vymezoval vůči svým konkurentům, kteří ovládali severní Afriku a Blízký východ. Opevněné město bylo akvadukty zásobováno vodou ze Sierra Morena. Nacházely se zde vládní budovy, paláce, zahrady i mešity. Dnes je vykopáno asi 10% plochy upravené jako archeologický park.

       

MOHIAS

   Castro de Mohias je hradiště v Asturii, které se nachází 1 km od pobřeží. Hradiště je přirozeně chráněno svahy spadajícími k řece Ortiguera a na přírodou méně chráněné jižní a východní straně jsou tři pásy valů a příkopů. Vnitřní zástavba je organizovaná a skládá se ze čtverhranných domů se zaoblenými nárožími. Hlavní sídelní aktivita probíhala od 2. poloviny 1. století do 1. poloviny 2. století.

       

MOLPÍR

   Trojdílné hradiště nad Smolenicemi vybudoval lid Kalenderberské kultury ve starší době železné. Kamenné hradba akropole odkrytá archeologickým výzkumem byla vybavena půlkruhovou baštou, která chránila vstupní bránu. Na vnitřní ploše byla doložena srubová zástavba, cisterna, kultovní objekt i železářská pec. Hradiště zaniklo v 6. století před n. l. po konfliktu domácích skupin, což dokládají početné šipky stejné provenience jak na straně obránců, tak oblehatelů. Nalezeny byly i kosterní pozůstatky jediné známé oběti.

       

MŠECKÉ ŽEHROVICE

   V roce 1943 byla v pískovně na katastru obce Kamenné Žehrovice nalezena kamenná hlava, která je patrně nejslavnějším nálezem doby laténské na území Čech a je umístěna v Národním muzeu v Praze. Následoval rozsáhlý průzkum, který odkryl laténské sídliště s půdorysy několika domů i výrobních okrsků. Průzkumu byla podrobena i valová lokalita tzv. Viereckschanze o půdorysu 100 x 200 m dokumentovaná přiloženými obrázky.

       

NEŠTICH

   Je hradiště v Malých Karpatech nad městem Svätý Jur proti zřícenině hradu Biely Kameň. Zřízeno bylo už v době halštatské, avšak velkého významu požívalo v období Velké Moravy. Dvojdílné hradiště je dosud obehnáno mohutnými valy a průběžně podrobováno archeologickým průzkumům. Přítomnost Slovanů je doložena od počátku 8. století.

       

NIEDERBUCHA

   Jeden kilometr východně od obce Bucha se nachází zaniklá sředověká vesnice Niederbucha. Vznikla někdy na přelomu 13. a 14. století a ležela při stezce do Jeny. Nejstarší písemnou zmínkou je daňový registr z let 1421-25, který zde jmenuje 12 zdanitelných rodin. Vesnice zanikla během 15. století.

       

ODRANEC

   Nepříliš výrazné zříceniny hradu Stará Dubá dominují pozoruhodnému zaniklému sídlištnímu komplexu z období středověku. Jeho součástí je i podhradní opevnění resp. latrán, jehož hradby a jedna věžovitá brána se dodnes dobře dochovaly. Šlo o k hradu přihrazený obdélný útvar na břehu Sázavy, který bývá spojován s městem, ačkoliv žádná souvztažná městská práva nejsou doložena.

       

OLD SARUM

   Nad městem Salisbury se nachází mohutná zemní pevnost, která v této podobě vznikla v normanském období. Jde o dva soustředné rondely, kdy vnitřní sloužil jako královský hrad a vnější jako zázemí s biskupskou katedrálou. Po sporech biskupa ze Salisbury a šerifa z Wiltshiru bylo založeno současné město a Old Sarum vyklizen.

       

OSTRÓW LEDNICKI

   Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit raně polského státu je dnes přístupná pouze na lodi. Na ploše hradiště jsou konzervovány základy ojedinělé předrománské architektury včetně knížecího palatia. Největší otřes zažilo zdejší obyvatelstvo za ničivého nájezdu českého knížete Břetislava v roce 1038. Znovu vystavěné hradiště opětovného věhlasu nikdy nedosáhlo, snad až dnes díky excelentní vědecké prezentaci.

       

PEKÁRNA

   Na katastru obce Mokrá se nachází jeskyně, které byla osídlena už ve středopaleolitickém micoquienu. Největší nálezy pocházejí z magdalénienu, kdy zaujmou zejména rytiny na koňských žebrech. Jde o souboj bizonů a pasoucí se koně. Jde o naší nejvýznamnější magdalénskou lokalitu.

       

PETRONELL CARNUNTUM

   Je nepochybně nejvýznamnější antickou památkou Rakouska. Mladšími zásahy nenarušenému nalezišti někdejšího hlavního města Horní Panonie a legionářskému táboru s pozůstatky vojenského amfiteátru uzpůsobeného k námořním bitvám dominuje zejména ruina oblouku ze 4. století, známá jako Pohanská brána.

       

PFAFFENSCHLAG

   Zaniklá středověká vesnice nedaleko Slavonic byla objevena v roce 1958 místními nadšenci a následně několik let zkoumána Vladimírem Nekudou z Moravského zemského muzea v Brně. Vesnice zaniklá za husitských válek zůstala odkrytá a dnes je vítanou turistickou atrakcí v lesích České Kanady.

       

PFÜNZ

   Byl římský kohortní kastel na raetském limitu postavený na ostrožně nad řekou Altmühl a potokem Pfünzer Bach poblíž města Eichstätt. Jeho fungování je vymezeno léty 90-240. Areál kastelu byl částečně zrekonstruován, jde o úsek opevnění mezí severní bránou a severozápadní nárožní věží.

       

POHANSKO

   Nížinné hradiště poblíž soutoku Moravy a Dyje bylo osídleno již v časně slovanském období. Od počátku 9. století do poloviny 10. století, zde existovalo významné velkomoravské centrum s rozsáhlým hospodářským zázemím. Na ploše centrální části vznikl v 1. polovině 9. století palisádou opevněný velmožský dvorec.

       

POŘEJOV

   Pořejov je bývalá vesnice v okrese Tachov, která zanikla po 2. světové válce, kdy byla ostřelována americkou armádou a v důsledku vysídlení německých obyvatel. Do roku 1960 zbořená vesnice byla nakonec částečně zavezena skládkou. Zachoval se návesní rybník, základy domů, suťoviště po zámku a kostele sv. Bartoloměje ale především ruiny poutního kostela sv. Anny v poloze nad vesnicí a židovský hřbitov při cestě na Žebráky.

       

PŘÍBĚNICE

   Vedle Staré Dubé jsou Příběnice dalším pozoruhodným sídlištním komplexem, který zanikl již ve středověku a v rozpoznatelných zříceninách se dochoval do dnešních dnů. Mluvíme zde především o latránu, tedy jakémsi předhradí či opevněném podhradí, které sloužilo jako hospodářské zázemí hradu. Latrán na Příběnicích by bylo dokonce možné považovat za město ve které se nepochybně měl šanci rozvinout, avšak šlo pouze o příslušenství hradu.

       

PŘISTOUPIM

   Vedle Klučova, Tismic nebo Dobravčic byla Přistoupim v 8. století významným opevněným centrem ve východní části středních Čech. Hlavní část se nacházela na ostrožně v poloze V šancích a měla nejméně tři předhradí. Lokalita je přístupná z centra obce hlubokým úvozem, který prochází původním příkopem.

       

RAVENGLASS

   Je zaniklá římská pobřežní pevnost v severní Anglii. Pod názvem Glannoventa byla postavena kolem roku 130 n. l. na místě starší vojenské stanice. Nejmarkantnějším pozůstatkem jsou zříceniny lázeňské budovy. Pevnost zanikla na konci 4. století.

       

REASK

   Raně středověký klášter byl založen patrně v 6. století. Za kamenným valem se na nepravidelné kruhové ploše nacházelo několik oválných staveb, přičemž celý areál byl rozdělen zakřiveným valem na dvě části. Stavby sloužily jako příbytky, obdélná stavba ve východní části byla oratoř. Našlo se zde i několik stél s křesťanskou symbolikou. Po zániku kláštera sloužilo místo jako dětské pohřebiště.

       

RICHBOROUGH

   Původně se římská pevnost nacházela na břehu průlivu Wantsum, který až do raného středověku odděloval od pevniny ostrov Thanet. Nacházel se zde přirozený přístav, který v roce 43 využili Římané při obsazování Británie. Život křesťanské komunity na sklonku římské epochy dokládá zděný fundament interpretovaný jako křtitelnice.

       

RINGS

   Představu o životě venkovského obyvatelstva na Gotlandu si uděláme na samotě Rings, kde byla na konci 19. století v sousedství stávající farmy odkryta zemědělská usedlost z 2. a 3. století. Odkryty byly pozůstatky 4 budov. Nejdelší stavba byla dlouhá 40 m a její severní část sloužila k bydlení.

       

RODES

   Kaple Svaté Heleny je pozůstatkem původního kostela sv. Kříže, který byl postaven v 10. století a kolem kterého byl ve 13. a 14. století čilý ruch. V nadmořské výšce 1500 m zde vzniklo opevněné město, skrze které se přistupovalo k benediktinskému opatství San Pere de Rodes. Od 15. století zdejší osídlení upadalo.

       

ROSENDAL

   Rosendal na ostrově Öland je jedním z nejlepe zachovalých prehistorických sídlišť ve Skandinávii. Vesnice se nachazela v zalesněném a bažinatém terénu a skládala se z několika usedlostí rozpoznaných ve změti kamenných valů, které kromě domů ohraničovaly i jednotlivá pole a pastviny. Komunita žijící v Rosendalu pohřbívala své mrtvé na okraji vesnice.

       

SARMIZEGETUSA

   Po zničení horské pevnosti Sarmizegetusa Regia, která byla do roku 106 hlavním městem Dacie, si Římané postavili v nížině novou kolonii nazvanou Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Rozsáhlé město fungovalo jako administrativní centrum římské provincie Dacia. Z vykopávek je k vidění zejména centrální forum a severně od hradeb situovaný amfiteátr s chrámem bohyně Nemesis.

       

SARMIZEGETUSA REGIA

   Sarmizegetusa Regia je dácká pevnost a kulturní a náboženské centrum, které založil a kam přesídlil Burebista – sjednotitel a první král Dácie. Pevnost se nachází v Orastijských horách v nadmořské výšce 1200 m. Sarmizegetusa Regia byla hlavním městem až do roku 106, kdy ji za druhé dácké války zničili Římané. Poslední dácký král Decebalus spáchal sebevraždu.

       

SIKAVARP

   Ve 13. století byl Sikavarp na Ölandu obchodním centrem s kontakty v celém Baltském moři. Hlavním vývozním artiklem byly ryby, vlna a kůže. Dovážel se chmel, oděvy a sůl. Úpadek přišel s vzestupem obchodních aktivit hanzovního města Kalmar. Mnoho nezbylo. Ruiny kaple a zejména valem obehnaný trh v jehož středu dodnes stojí původní kamenný kříž.

       

STARÁ HOMOLE

   Zaniklá vesnice na úpatí Bukové hory se nachází na cestě mezi zaniklými vesnicemi Vitín a Velké Stínky. Všechny tři vesnice zanikly po odsunu německého obyvatelstva a protože byly špatně přístupné nepodařilo se je znovu osídlit. Stará Homole měla v posledním století své existence 14 domů a v roce 1930 zde žilo 55 obyvatel. Nachází se zde pramen, ze kterého prý pil císař Josef II. při své návštěvě Bukové hory v roce 1778.

       

STAROSTI

   Když jsem kdysi procházel Bobří soutěskou, patrně jsem netušil, že po obou stranách Bobřího potoka se nad soutěskou nacházejí pozůstatky sídlišť, které zanikly po odsunu Němců. Tou přehlednější je dělnická kolonie Starosti, kde jsou pozůstatky několika domů s minimálním počtem hospodářských budov. Jeden z domů svým lepším stavem vyčnívá nad ostatní a svého času se zřejmě uvažovalo o jeho obnově. Zatím ale zůstalo pouze u přistavené maringotky.

       

STARÝ PLZENEC

   Je významné přemyslovské centrum západních Čech a do 13. století správní předchůdce dnešního krajského města Plzeň. Nacházelo se na klesající ostrožně nad soutokem Úslavy a Tymákovského potoka. Jako akropole sloužila střední část, kde stával kostel sv. Vavřince z 2. poloviny 11. století. Na východním předhradí, které stoupá k vrcholu Hůrky, stával kostel sv. Kříže z 12. století a na západním předhradí, které klesá k podhradí, dosud stojí rotunda sv. Petra z 10. století.

       

STRADONICE

   Významné hradiště doby laténské bylo obýváno ve 2.-1. století před n. l. a je spojováno s keltským etnikem. V roce 1877 zde byl nalezen mincovní depot keltských duhovek. Nález rozpoutal zlatou horečku, díky které byl povrch oppida v následujících letech rozkopán hledači pokladů. Povrchové pozůstatky valů jsou nepatrné.

       

SVÉBOŘICE

   Svébořice zanikly v důsledku odsunu německého obyvatelstva a v souvislosti se zřízením vojenského újezdu Ralsko. Chloubou vesnice doložené již v roce 1325 byl poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jeho součástí byla loretánská kaple a ke kostelu vedla z Mimoně poutní cesta lemovaná patnácti výklenkovými kaplemi. Suťoviště zbořeného kostela je dobře rozpoznatelné, neboť k němu směřuje původní lipová alej.

       

ŠIPKA

   V roce 1880 našel profesor Karel Jaroslav Maška v jeskyni nad Štramberkem mimo jiné i čelist neandertálského dítěte starou asi 40 000 let. Člověk nicméně obýval jeskyni během paleolitu jen příležitostně. Daleko častěji zde hledali útočiště zvířata, zejména jeskynní medvěd.

       

TORSBURGEN

   Torsburgen je největší prehistorická pevnost v severní Evropě. Postavena byla Vikingy na začátku letopočtu a opuštěna byla kolem roku 1100. Placha hradiště zabírala 12 hektarů a hlavní kamenná hradba se táhla v délce 2 km. Soudí se, že pevnost sloužila jako útočiště pro veškeré obyvatelstvo Gotlandu, které je pro raný středověk odhadováno na 6-10 tisíc.

       

TROCNOV

   V katastru obce Trocnov se nachází památník husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Je umístěn v bývalém dvoře borovanského kláštera, který vznikl v sousedství původního Žižkova dvorce, a který Jan zdědil po svém otci, avšak již v roce 1380 prodal. Z druhé strany rybníka Horní Trocnov se pak nacházejí odkryté základy Mikšova dvorce, který patřil Žižkovo strýci.

       

ULLASTRET

   Největší prozkoumané iberské město v Katalánsku vzniklo v 6. století před n. l. a zásadně rozšířeno na konci 3. století před n. l. Výšinné město na pláně trojúhelníka bylo na západní straně chráněno mohutnou hradbo s pěti kruhovými baštami a jednou čtverhrannou. Vstupní brána pak byla zajištěna polygonálním bastionem. Město bylo vyklizeno v 1. čtvrtině 2. století před n. l.

       

VAISON-LA-ROMAINE

   Město Vaison-la-Romaine v departementu Vaucluse dosud nezaniklo, neboť zde stále žije několik tisíc obyvatel. Na ploše města se ale nacházejí vykopávky římského předchůdce z počátku letopočtu, které jsou největším archeoparkem ve Francii. Významnou památkou je římský amfiteátr, kam by se zřejmě vešli všichni obyvatelé současného města.

       

VALEČOV

   Jedno z největších skalních refugií na českém pískovci jsou Valečovské světničky. Nacházejí se v bezprostřední blízkosti hradu Valečov, kdy tento prostor sloužil jako předhradí. Předpokládá se, že mohl rovněž sloužit jako tábor polních vojsk, zejména v době husitských válek. Později se zde skrývali příslušníci Jednoty bratrské a až do konce 19. století zde žila místní chudina.

       

VALLHAGAR

   Zaniklá prehistorická vesnice se nacházela na břehu vyschlého jezera v jižní části ostrova Gotland. Existovala mezi 2. stoletím před n. l. A 5. stoletím n. l. Kolem zlomu letopočtu zde stálo asi 6 usedlostí složených ze 3-5 staveb. Obytné domy na kamenném základu byly vytapěny a osvětlovány centrálním ohništěm.

       

VAULA

   Na norském ostrově Masteroy se velmi pěkně zachoval zemědělský komplex z doby stěhování národů. Jde o dvě usedlosti vzdálené 100 m a rozdělené současnou silnicí. Obě farmy obsahují 2 budovy. Velkou, která sloužila v jedné polovině jako obydlí a ve druhé jako stáj a malou, která sloužila jako řemeslná dílna.

       

VELKÉ STÍNKY

   Zaniklá obec těsně pod vrcholem Bukové hory měla dle sčítání obyvatel z roku 1930 35 obyvatel a pouhých 7 domů. Základy všech jsou dodnes dobře rozpoznatelné. U jednoho z domů se nachází památná lípa, jižně od vesnice štola, která odvodňovala bývalý hnědouhelný důl sv. Gotharda. Ještě více na jih se nachází zřícenina samoty Mauerschin.

       

VILÉMOV

   Zaniklá vesnice Vilémov se nachází na Drahanské vrchovině poblíž obce Ruprechtov. Rozpoznána byla v roce 1953 doktorem Ervínem Černým poblíž polohy U Tří smrku. Podle archeologického průzkumu vznikla ve 13. století a zanikla nenásilnou cestou v průběhu 15. století.

       

VITÍN

   Největší ze zaniklých vesnic pod Bukovou horou je patrně i tou nejstarší, neboť je písemně doložena již na konci 14. století. Působivé místo se starými dutými stromy a mohutnými zříceninami bylo po odsunu Němců znovu osídleno, avšak jen na pár let. Noví osadníci místo opustili neboť sem nevedla žádná silnice. Protože sem nevedla silnice, domy ani nikdo nezbořil, což dělá z místa jedinečný prostor, který si příroda bere pozvolnou cestou a zdi některých domů stojí ještě dnes do výše štítů. Je zajímavé, že původní obyvatelstvo si s absenci silnice poradilo a bylo schopno expedovat své ovocnářské produkty. Do místního hostince Frohe Aussicht se naopak vozilo pivo z Velkého Března. Převýšení 300 m prý hostinský řešil převozem piva po železnici do Verneřic, kde si ho vyzvedával.

       

WALLDÜRN

   Walldürn je město v Badensku-Württembersku známe skrze svou poutní baziliku sv Jiří a žije zde okolo 12 000 obyvatel. Do galerie bylo zařazeno zejména pro pozůstatky římských lazní, které sloužily jako příslušenství vojenského kastelu z poloviny 2. století, který byl součástí Hornogermánského-raetského limitu.

       

WROXETER

   Kdysi slavné římské město, dnes jen malá ves s kostelem sv. Ondřeje na břehu řeky Severn v hrabství Shropshire. Ruinám antického města Viroconium Cornoviorum, které bylo ve své době 4. největším městem a kde žilo více než 15 000 obyvatel, dominuje torzo veřejných lázní známé jako „The Old Work“.

       

ZÁVIST

   První návštěvu Závisti jsem provedl urychleně, avšak 12:05, neboť většina plochy byla již zasypána. Uzavírala se tehdy krátká epizoda, kdy se po čtyři desetiletí nechalo volně procházet odkrytými historickými stavbami. Již v mladší době halštatské zde existovala kamenná zástavba, avšak největší rozmach zaznamenala Závist během 2. století, kdy byla proměněna na monumentální a silně opevněné oppidum. Prudký úpadek proběhl kolem zlomu letopočtu, kdy místo ovládli Germáni.

       

ŽDÁNOV

   Ždánov je šumavská horská osada v nadmořské výšce 940 m nedaleko Kašperských hor a skládala se z částí Přední Ždánov, Zadní Ždánov a statku Peklo. Hornická a lesnická osada vznikla patrně již ve středověku a zanikla v důsledku vysídlení po 2. světové válce.

       

© burda 2008-021